من اطلاعات یک دیتا ست را به فایل xml وارد میکنم بعد از انتقال فایل دوباره آن دیتا ست را درست میکنم میخواهم اطلاعات را در جدول ذخیره کنم اما
1- دیتا بیس در حالت اجرا درست می گردد
2- جدول بانک بطور تصادفی انتخاب میگردد و ساختار آن معلوم نیست
در طرف که دیتا وارد می گردد باید تراکنش ها نیز در نظر گرفته شود
و دیتا آداپتور در زمان اجرا ایجاد می گردد لطفا مرا راهنمایی کنید