سلام
برای تعریف آرایه ای شبیه زیر (عدد با افزایش مشخص)باید همینطور تایپ کنم یا روشی مثل حلقه وجود دارد.

Integer[] ids {
R.drawable.img1,
R.drawable.img2,
R.drawable.img3,
R.drawable.img4,
R.drawable.img5,
...
R.drawable.img200
};