جالبه، زندگی داره خیلی جذاب میشه:
http://www.codeproject.com/useritems/GpsTracer.asp