با سلام من یه دیتا بیس اصلی با یکی فرعی دارم
ALTER DATABASE DBMonitor
ADD FILE
(
NAME = Test1dat3,
FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\abc.mdf',
SIZE = 5MB,
MAXSIZE = 40MB,
FILEGROWTH = 20MB

);

حالا من میخوام به اطلاعات Test1dat3 دسترسی داشته باشم یعنی روش تیبل ایجاد کنم و فایل گروپ.چطوری این دیتا فایل رو اضافه کنم