وارد مقاله دهم شدیم و در این قسمت است که باید کم کم پروژه را به MVC Middle Ware مسلح کرده و آرام آرام حداقل یک Controller در پروژه داشته باشیم . همانطور که میدانید ، در یک پروژه وب از نوع MVC با Model و View و Controller سر و کار داریم . در این بخش به صورت ضمنی نگاهی به Controller هم خواهیم انداخت ولی اصل موضوع کار با یک پروژه به صورت MVC به قسمتهای بعدی تعلق خواهد داشت .

لینک مطلب : http://iliasoft.ir/p.aspx?name=Post&ID=110

لینک بخش اول : http://iliasoft.ir/p.aspx?name=Post&ID=101

لینک بخش دوم : http://iliasoft.ir/p.aspx?name=Post&ID=102

لینک بخش سوم : http://iliasoft.ir/p.aspx?name=Post&ID=103

لینک بخش چهارم : http://iliasoft.ir/p.aspx?name=Post&ID=104

لینک بخش پنجم : http://iliasoft.ir/p.aspx?name=Post&ID=105

لینک بخش ششم : http://iliasoft.ir/p.aspx?name=Post&ID=106

لینک بخش هفتم : http://iliasoft.ir/p.aspx?name=Post&ID=107

لینک بخش
هشتم : http://iliasoft.ir/p.aspx?name=Post&ID=108

لینک بخش نهم : http://iliasoft.ir/p.aspx?name=Post&ID=109

پیروز باشید