سلام

آیا برای سیستم رزرواسیون Design Pattern خاصی استفاده می کنیم ؟

این سایت از چه سیستمی واسه پروژه ها استفاده کرده :www.sairosoft.com

لطفا کمک کنید.