نمایش نتایج 1 تا 1 از 1

نام تاپیک: دانلود فایل از اینترنت به وسیله ی VbScript

 1. #1
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  فروردین 1389
  محل زندگی
  اصفهان
  پست
  698

  Cool دانلود فایل از اینترنت به وسیله ی VbScript

  این کد اول

  چه تو نودپد و چه تو خود ویژال بیسیک بزارید بدون هیچ غمی برات اجرا می کنه

  set xHttp=createObject("Microsoft.XMLHTTP")
  xHttp.Open "GET","http://xxxx.com/index.sjs?SomeParams,false
  xHttp.Send

  strFilename="C:\testfile.zip"

  if xHttp.status=200 then
  set bStrm=CreateObject("ADODB.Stream")
  with bStrm
  .type=1
  .open
  .write xHttp.responseBody
  .saveToFile strFilename,2
  .close
  end with
  set bStrm=nothing
  else
  msgbox "Could not access server"
  end if
  set xHttp=nothing

  set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  if fso.fileexists(strFilename) then
  msgbox "Saved '" & strFilename & "' - successful"
  else msgbox "Something went wrong"
  end if
  set fso=nothing


  کد دوم
  فقط خط دوم این کلمه ها را به هم بچسبانید
  Question =====>> Q uestion


  =================================  Option Explicit
  Dim strFileURL,strHDLocation,Title,objFSO,PathScript,Q uestion
  Title = "Télécharger un Jeu Flash avec exécution par Vbscript © Hackoo Crackoo © 2011"
  Set objFSO = Createobject("Scripting.FileSystemObject")
  PathScript = objFSO.GetParentFolderName(wscript.ScriptFullName) 'Chemin ou se localise le Vbscript
  ' ---------------------------------Les paramètres à modifier pour télécharger le jeu---------------------------------
  strFileURL = "http://www.jeuxclic.com/jeux/game-1270029047.swf"
  strHDLocation = PathScript & "\Coast Bike.swf"
  ' ---------------------------------Les paramètres à modifier pour télécharger le jeu---------------------------------
  '************************************************* ************************************************** ******************
  Call HTTPDownload(strFileURL,strHDLocation)
  Question = MsgBox ("The File "& qq(strHDLocation) &" is Downloaded Successfully ! " & Vbcr & "Do you want open its location now ?",VBYesNO+VbQuestion,Title)
  If Question = VbYes then
  Call Explorer()
  End if
  '************************************************* **************************
  Sub HTTPDownload(strFileURL,strHDLocation)
  Dim ws,objXMLHTTP,objADOStream
  Set Ws = CreateObject("WScript.Shell")
  Set objXMLHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
  objXMLHTTP.open "GET", strFileURL, false
  objXMLHTTP.send()
  If objXMLHTTP.Status = 200 Then
  Set objADOStream = CreateObject("ADODB.Stream")
  objADOStream.Open
  objADOStream.Type = 1 'adTypeBinary
  objADOStream.Write objXMLHTTP.ResponseBody
  objADOStream.Position = 0 'Set the stream position to the start
  If objFSO.Fileexists(strHDLocation) Then objFSO.DeleteFile strHDLocation
  objADOStream.SaveToFile strHDLocation
  objADOStream.Close
  Set objADOStream = Nothing
  End If
  Set objXMLHTTP = Nothing
  End Sub
  '************************************************* ***************************
  Function Explorer()
  Dim LockDown,Keysec1,itemtype,WS
  Set Ws = CreateObject("WScript.Shell")
  'Autoriser le contenu actif à s'exécuter dans les fichiers de la zone Ordinateur local
  LockDown="HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_ LOCKDOWN\"
  Keysec1=LockDown & "iexplore.exe"
  itemtype = "REG_DWORD"
  WS.RegWrite Keysec1,0,itemtype
  Ws.Run "%comspec% /c Start iexplore " & strHDLocation,0,1
  wscript.sleep 5000
  WS.SendKeys "{F11}" 'pour mettre internet explorer en plein écran
  Set WS = Nothing
  end Function
  '***************************************
  Function qq(strIn)
  qq = Chr(34) & strIn & Chr(34)
  End Function
  '***************************************


  خدایش جای تشکر نداره
  آخرین ویرایش به وسیله www.pc3enter.tk : یک شنبه 19 اردیبهشت 1395 در 17:39 عصر


تاپیک های مشابه

 1. پاسخ: 6
  آخرین پست: دوشنبه 19 اسفند 1392, 22:09 عصر
 2. سوال: دانلود فایل از اینترنت
  نوشته شده توسط sysman_20 در بخش C#‎‎
  پاسخ: 2
  آخرین پست: پنج شنبه 29 اسفند 1387, 09:29 صبح
 3. سوال: ایا کدی برای دانلود فایل از اینترنت وجود داره ؟
  نوشته شده توسط sinashahab در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 3
  آخرین پست: سه شنبه 23 مهر 1387, 14:48 عصر
 4. سوال: دانلود فایل از اینترنت
  نوشته شده توسط IamOverlord در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 1
  آخرین پست: جمعه 25 مرداد 1387, 23:20 عصر
 5. طریقه ی کپی یک فایل از اینترنت به روی سرور
  نوشته شده توسط tabib_m در بخش PHP
  پاسخ: 2
  آخرین پست: یک شنبه 14 خرداد 1385, 17:06 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •