نمایش نتایج 1 تا 1 از 1

نام تاپیک: رسم کردن کد زنگ آلف روی هم (حتما ببنید)

 1. #1
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  فروردین 1389
  محل زندگی
  اصفهان
  پست
  698

  Cool رسم کردن کد زنگ آلف روی هم (حتما ببنید)  '=========Gdi32 Api========
  Private Declare Function Rectangle Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long) As Long
  Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long) As Long
  Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
  Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long
  Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long) As Long
  Private Declare Function GdiAlphaBlend Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal lInt As Long, ByVal lInt As Long, ByVal lInt As Long, ByVal lInt As Long, ByVal hdc As Long, ByVal lInt As Long, ByVal lInt As Long, ByVal lInt As Long, ByVal lInt As Long, ByVal BLENDFUNCT As Long) As Long
  Private Declare Function CreatePen Lib "gdi32.dll" (ByVal nPenStyle As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal crColor As Long) As Long
  Private Declare Function CreateSolidBrush Lib "gdi32.dll" (ByVal crColor As Long) As Long
  '=========user32 Api========
  Private Declare Function GetDC Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByVal hdc As Long) As Long

  '=========Oleaut32 Api========
  Private Declare Function OleTranslateColor Lib "oleaut32.dll" (ByVal lOleColor As Long, ByVal lHPalette As Long, ByVal lColorRef As Long) As Long

  '=========Kernel32 Api========
  Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal Destination As Long, ByVal Source As Long, ByVal Length As Long)
  Private Declare Function SelectObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long

  Private Type UcsRgbQuad
  R As Byte
  G As Byte
  B As Byte
  a As Byte
  End Type

  Private Type BLENDFUNCTION
  BlendOp As Byte
  BlendFlags As Byte
  SourceConstantAlpha As Byte
  AlphaFormat As Byte
  End Type

  Private Sub DrawAlphaSelection(hdc As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal Width As Long, ByVal Height As Long, ByVal Color As OLE_COLOR)

  Dim BF As BLENDFUNCTION
  Dim hDCMemory As Long
  Dim hBmp As Long
  Dim hOldBmp As Long
  Dim DC As Long
  Dim lColor As Long
  Dim hPen As Long
  Dim hBrush As Long
  Dim lBF As Long

  BF.SourceConstantAlpha = 128

  DC = GetDC(0)
  hDCMemory = CreateCompatibleDC(0)
  hBmp = CreateCompatibleBitmap(DC, Width, Height)
  hOldBmp = SelectObject(hDCMemory, hBmp)

  hPen = CreatePen(0, 1, Color)
  hBrush = CreateSolidBrush(pvAlphaBlend(Color, vbWhite, 120))
  DeleteObject SelectObject(hDCMemory, hBrush)
  DeleteObject SelectObject(hDCMemory, hPen)
  Rectangle hDCMemory, 0, 0, Width, Height

  CopyMemory VarPtr(lBF), VarPtr(BF), 4
  GdiAlphaBlend hdc, X, Y, Width, Height, hDCMemory, 0, 0, Width, Height, lBF

  SelectObject hDCMemory, hOldBmp
  DeleteObject hBmp
  ReleaseDC 0&, DC
  DeleteDC hDCMemory
  DeleteObject hPen
  DeleteObject hBrush

  End Sub

  Private Function pvAlphaBlend(ByVal clrFirst As Long, ByVal clrSecond As Long, ByVal lAlpha As Long) As Long

  Dim clrFore As UcsRgbQuad
  Dim clrBack As UcsRgbQuad

  OleTranslateColor clrFirst, 0, VarPtr(clrFore)
  OleTranslateColor clrSecond, 0, VarPtr(clrBack)
  With clrFore
  .R = (.R * lAlpha + clrBack.R * (255 - lAlpha)) / 255
  .G = (.G * lAlpha + clrBack.G * (255 - lAlpha)) / 255
  .B = (.B * lAlpha + clrBack.B * (255 - lAlpha)) / 255
  End With
  CopyMemory VarPtr(pvAlphaBlend), VarPtr(clrFore), 4

  End Function

  Private Sub Form_Paint()
  Cls
  DrawAlphaSelection Me.hdc, 10, 50, 100, 200, vbRed
  DrawAlphaSelection Me.hdc, 50, 30, 200, 100, vbBlue
  DrawAlphaSelection Me.hdc, 200, 80, 100, 100, vbGreen
  DrawAlphaSelection Me.hdc, 80, 200, 200, 30, vbYellow
  DrawAlphaSelection Me.hdc, 130, 70, 50, 200, vbMagenta
  End Sub  این کد دیگری هست فقط یک اسکرول باید به صفحه اضافه کنید  Option ExplicitPrivate Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) As Long
  Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
  Private Declare Function SelectObject Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long
  Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) As Long
  Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32.dll" (ByVal hObject As Long) As Long
  Private Declare Function CreatePatternBrush Lib "gdi32.dll" (ByVal hBitmap As Long) As Long
  Private Declare Function SetPixelV Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal crColor As Long) As Long
  Private Declare Function RoundRect Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal X1 As Long, ByVal Y1 As Long, ByVal X2 As Long, ByVal Y2 As Long, ByVal X3 As Long, ByVal Y3 As Long) As Long
  Private Declare Function CreatePen Lib "gdi32.dll" (ByVal nPenStyle As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal crColor As Long) As Long
  Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
  Private Declare Function OleTranslateColor Lib "oleaut32.dll" (ByVal lOleColor As Long, ByVal lHPalette As Long, ByVal lColorRef As Long) As Long
  Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal Destination As Long, ByVal Source As Long, ByVal Length As Long)
  Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long, ByVal hdc As Long) As Long

  Private Type UcsRgbQuad
  R As Byte
  G As Byte
  B As Byte
  a As Byte
  End Type

  Private Sub DrawSelectionEx(DestDC As Long, DestX As Long, DestY As Long, DestWidth As Long, DestHeight As Long, oColorStar As Long, oColorEnd As Long)
  Dim DC As Long, hDCMemory As Long, hBmp As Long
  Dim hPen1 As Long, hPen2 As Long, hBrush As Long
  Dim OldhBmp As Long, OldhPen As Long, OldhBrush As Long
  Dim DivValue As Double
  Dim i As Long


  hPen1 = CreatePen(0, 1, pvAlphaBlend(vbBlack, oColorEnd, 10))


  hPen2 = CreatePen(0, 1, pvAlphaBlend(oColorStar, vbWhite, 10))


  DC = GetDC(0)
  hDCMemory = CreateCompatibleDC(0)
  hBmp = CreateCompatibleBitmap(DC, 1, DestHeight)
  OldhBmp = SelectObject(hDCMemory, hBmp)


  For i = 1 To DestHeight
  DivValue = ((i * 255) / DestHeight)
  SetPixelV hDCMemory, 0, i, pvAlphaBlend(oColorEnd, oColorStar, DivValue)
  Next


  hBrush = CreatePatternBrush(hBmp)

  DeleteObject hBmp
  hBmp = CreateCompatibleBitmap(DC, DestWidth, DestHeight)
  Call SelectObject(hDCMemory, hBmp)


  BitBlt hDCMemory, 0, 0, DestWidth, DestHeight, DestDC, DestX, DestY, vbSrcCopy


  OldhPen = SelectObject(hDCMemory, hPen1)


  RoundRect hDCMemory, 0, 0, DestWidth, DestHeight, 9, 9


  Call SelectObject(hDCMemory, hPen2)


  OldhBrush = SelectObject(hDCMemory, hBrush)


  RoundRect hDCMemory, 1, 1, DestWidth - 1, DestHeight - 1, 8, 8


  BitBlt DestDC, DestX, DestY, DestWidth, DestHeight, hDCMemory, 0, 0, vbSrcCopy

  ' Descargamos todo
  SelectObject hDCMemory, OldhPen
  SelectObject hDCMemory, OldhBrush
  SelectObject hDCMemory, OldhBmp
  DeleteObject hPen1
  DeleteObject hPen2
  DeleteObject hBrush
  DeleteObject hBmp
  ReleaseDC 0&, DC
  DeleteDC hDCMemory

  End Sub


  Private Function pvAlphaBlend(ByVal clrFirst As Long, ByVal clrSecond As Long, ByVal lAlpha As Long) As Long

  Dim clrFore As UcsRgbQuad
  Dim clrBack As UcsRgbQuad

  OleTranslateColor clrFirst, 0, VarPtr(clrFore)
  OleTranslateColor clrSecond, 0, VarPtr(clrBack)
  With clrFore
  .R = (.R * lAlpha + clrBack.R * (255 - lAlpha)) / 255
  .G = (.G * lAlpha + clrBack.G * (255 - lAlpha)) / 255
  .B = (.B * lAlpha + clrBack.B * (255 - lAlpha)) / 255
  End With

  CopyMemory VarPtr(pvAlphaBlend), VarPtr(clrFore), 4

  End Function

  Private Sub Form_Load()
  Me.ScaleMode = vbPixels
  Me.FontSize = 12
  Me.BackColor = vbWhite
  Me.Width = 8500
  Me.Height = 8700
  HScroll1.Max = 255
  HScroll1.Value = 70
  HScroll1.Move 320, 210, 230, 30
  End Sub

  Private Sub Form_Paint()

  Dim i As Integer

  DrawSelectionEx Me.hdc, 320, 10, 100, 100, RGB(249, 253, 255), RGB(234, 247, 255)
  DrawSelectionEx Me.hdc, 440, 10, 100, 100, RGB(251, 251, 251), RGB(231, 231, 231)

  For i = 0 To 15
  DrawSelectionEx Me.hdc, 10, 10 + (i * 35), 300, 30, Me.BackColor, pvAlphaBlend(QBColor(i), Me.BackColor, HScroll1.Value)
  Next


  DrawSelectionEx Me.hdc, 320, 120, 220, 70, Me.BackColor, pvAlphaBlend(vbHighlight, Me.BackColor, 50)

  Me.CurrentX = 330
  Me.CurrentY = 145
  Me.Print "hi barnamenevis.org"

  End Sub

  Private Sub HScroll1_Change()
  Form_Paint
  End Sub

  به شکل دایره

  Option Explicit  Private Declare Function GdipCreateFromHDC Lib "gdiplus" (ByVal hdc As Long, ByRef graphics As Long) As Long
  Private Declare Function GdipDeleteGraphics Lib "gdiplus" (ByVal graphics As Long) As Long
  Private Declare Function GdiplusStartup Lib "gdiplus" (ByRef token As Long, ByRef lpInput As GDIPlusStartupInput, Optional ByRef lpOutput As Any) As Long
  Private Declare Function GdiplusShutdown Lib "gdiplus" (ByVal token As Long) As Long
  Private Declare Function GdipSetSmoothingMode Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mGraphics As Long, ByVal mSmoothingMode As Long) As Long
  Private Declare Function GdipDeleteBrush Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mBrush As Long) As Long
  Private Declare Function GdipFillEllipseI Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mGraphics As Long, ByVal mBrush As Long, ByVal mX As Long, ByVal mY As Long, ByVal mWidth As Long, ByVal mHeight As Long) As Long
  Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
  Private Declare Function GdipCreatePath Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mBrushMode As Long, ByRef mPath As Long) As Long
  Private Declare Function GdipDeletePath Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mPath As Long) As Long
  Private Declare Function GdipCreateLineBrushFromRectI Lib "GdiPlus.dll" (ByRef mRect As RECTL, ByVal mColor1 As Long, ByVal mColor2 As Long, ByVal mMode As LinearGradientMode, ByVal mWrapMode As WrapMode, ByRef mLineGradient As Long) As Long
  Private Declare Function GdipAddPathEllipseI Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mPath As Long, ByVal mX As Long, ByVal mY As Long, ByVal mWidth As Long, ByVal mHeight As Long) As Long
  Private Declare Function GdipSetPathGradientCenterColor Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mBrush As Long, ByVal mColors As Long) As Long
  Private Declare Function GdipSetPathGradientSurroundColorsWithCount Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mBrush As Long, ByRef mColor As Long, ByRef mCount As Long) As Long
  Private Declare Function GdipCreatePathGradientFromPath Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mPath As Long, ByRef mPolyGradient As Long) As Long
  Private Declare Function GdipSetLinePresetBlend Lib "GdiPlus.dll" (ByVal mBrush As Long, ByRef mBlend As Long, ByRef mPositions As Single, ByVal mCount As Long) As Long
  Private Declare Function OleTranslateColor Lib "oleaut32.dll" (ByVal lOleColor As Long, ByVal lHPalette As Long, ByVal lColorRef As Long) As Long


  Private Type RECTL
  Left As Long
  Top As Long
  Width As Long
  Height As Long
  End Type


  Private Enum LinearGradientMode
  LinearGradientModeHorizontal = &H0
  LinearGradientModeVertical = &H1
  LinearGradientModeForwardDiagonal = &H2
  LinearGradientModeBackwardDiagonal = &H3
  End Enum


  Private Enum WrapMode
  WrapModeTile = &H0
  WrapModeTileFlipX = &H1
  WrapModeTileFlipy = &H2
  WrapModeTileFlipXY = &H3
  WrapModeClamp = &H4
  End Enum


  Private Type GDIPlusStartupInput
  GdiPlusVersion As Long
  DebugEventCallback As Long
  SuppressBackgroundThread As Long
  SuppressExternalCodecs As Long
  End Type

  Private Const SmoothingModeAntiAlias As Long = &H4
  Dim GdipToken As Long
  Private Sub Form_Load()
  Call InitGDI
  Me.AutoRedraw = True
  DrawSphere Me.hdc, vbBlue, 10, 20, 150, 150
  DrawSphere Me.hdc, vbGreen, 180, 20, 150, 150
  DrawSphere Me.hdc, vbRed, 350, 20, 150, 150
  DrawSphere Me.hdc, vbYellow, 10, 210, 150, 150
  DrawSphere Me.hdc, vbBlack, 180, 210, 150, 150
  DrawSphere Me.hdc, vbMagenta, 350, 210, 150, 150
  DrawSphere Me.hdc, vbCyan, 10, 400, 150, 150
  DrawSphere Me.hdc, vbWhite, 180, 400, 150, 150
  DrawSphere Me.hdc, &H99FF&, 350, 400, 150, 150
  End Sub


  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  Call TerminateGDI
  End Sub
  Public Function DrawSphere(ByVal hdc As Long, _
  ByVal lColor As Long, _
  ByVal X As Long, _
  ByVal Y As Long, _
  ByVal Width As Long, _
  ByVal Height As Long, _
  Optional ByVal bDrawShadow As Boolean = True, _
  Optional ByVal lAlpha As Long = 100) As Boolean


  Dim hGraphics As Long
  Dim hBrush As Long
  Dim mPath As Long
  Dim mRect As RECTL
  Dim col(2) As Long
  Dim pos(2) As Single  If GdipCreateFromHDC(hdc, hGraphics) = 0 Then


  Call GdipSetSmoothingMode(hGraphics, SmoothingModeAntiAlias)


  ' ----------------------------- Shadow -------------------------------------
  If bDrawShadow Then

  Call GdipCreatePath(&H0, mPath)
  GdipAddPathEllipseI mPath, X, Y + Height / 1.1, Width, Height / 4
  GdipCreatePathGradientFromPath mPath, hBrush

  GdipSetPathGradientCenterColor hBrush, ConvertColor(lColor, lAlpha / 3)
  GdipSetPathGradientSurroundColorsWithCount hBrush, 0, 1

  Call GdipFillEllipseI(hGraphics, hBrush, X, Y + Height / 1.1, Width, Height / 4)

  Call GdipDeleteBrush(hBrush)
  Call GdipDeletePath(mPath)
  End If

  '----------------------------- Sphere -------------------------------------

  Call GdipCreatePath(&H0, mPath)

  GdipAddPathEllipseI mPath, X - (Width / 1.75), Y - Height / 2, Width * 2, Height * 2
  GdipCreatePathGradientFromPath mPath, hBrush
  GdipSetPathGradientCenterColor hBrush, ConvertColor(lColor, lAlpha)
  GdipSetPathGradientSurroundColorsWithCount hBrush, ConvertColor(ShiftColor(lColor, vbBlack, 100), lAlpha), 1

  Call GdipFillEllipseI(hGraphics, hBrush, X, Y, Width, Height)
  Call GdipDeleteBrush(hBrush)
  Call GdipDeletePath(mPath)

  '----------------------------- Light -------------------------------------

  mRect.Left = X + Width / 10
  mRect.Top = Y + Height / 50
  mRect.Width = Width - Width / 5
  mRect.Height = Height / 1.5

  GdipCreateLineBrushFromRectI mRect, 0, 0, LinearGradientModeVertical, WrapModeTileFlipy, hBrush


  col(0) = ConvertColor(vbWhite, lAlpha / 1.25)
  col(1) = 0
  col(2) = 0


  pos(0) = 0
  pos(1) = 0.6
  pos(2) = 1

  Call GdipSetLinePresetBlend(hBrush, col(0), pos(0), 3)
  Call GdipFillEllipseI(hGraphics, hBrush, mRect.Left, mRect.Top, mRect.Width, mRect.Height - 1)
  Call GdipDeleteBrush(hBrush)

  ' ------------------------------------------------------------------------


  Call GdipDeleteGraphics(hGraphics)
  End If

  End Function
  Private Function ConvertColor(Color As Long, Opacity As Long) As Long
  Dim BGRA(0 To 3) As Byte

  BGRA(3) = CByte((Abs(Opacity) / 100) * 255)
  BGRA(0) = ((Color \ &H10000) And &HFF)
  BGRA(1) = ((Color \ &H100) And &HFF)
  BGRA(2) = (Color And &HFF)
  CopyMemory ConvertColor, BGRA(0), 4&
  End Function
  Private Function ShiftColor(ByVal clrFirst As Long, ByVal clrSecond As Long, ByVal lAlpha As Long) As Long

  Dim clrFore(3) As Byte
  Dim clrBack(3) As Byte

  OleTranslateColor clrFirst, 0, VarPtr(clrFore(0))
  OleTranslateColor clrSecond, 0, VarPtr(clrBack(0))

  clrFore(0) = (clrFore(0) * lAlpha + clrBack(0) * (255 - lAlpha)) / 255
  clrFore(1) = (clrFore(1) * lAlpha + clrBack(1) * (255 - lAlpha)) / 255
  clrFore(2) = (clrFore(2) * lAlpha + clrBack(2) * (255 - lAlpha)) / 255

  CopyMemory ShiftColor, clrFore(0), 4

  End Function


  Private Sub InitGDI()
  Dim GdipStartupInput As GDIPlusStartupInput
  GdipStartupInput.GdiPlusVersion = 1&
  Call GdiplusStartup(GdipToken, GdipStartupInput, ByVal 0)
  End Sub

  Private Sub TerminateGDI()
  Call GdiplusShutdown(GdipToken)
  End Sub
  تشکر یادتون نره
  آخرین ویرایش به وسیله www.pc3enter.tk : چهارشنبه 06 مرداد 1395 در 14:59 عصر

تاپیک های مشابه

 1. سوال: ترسپرنت کردن دوتا label که روی هم قرار گرفته اند
  نوشته شده توسط mahboube در بخش C#‎‎
  پاسخ: 8
  آخرین پست: پنج شنبه 07 بهمن 1389, 09:41 صبح
 2. ااشکال در رسم 2 تا عکس بر روی هم !!!
  نوشته شده توسط mahdi68 در بخش Java ME : نگارش میکرو جاوا
  پاسخ: 2
  آخرین پست: دوشنبه 25 مرداد 1389, 19:29 عصر
 3. پاسخ: 6
  آخرین پست: چهارشنبه 15 مهر 1388, 15:51 عصر
 4. پیدا کردن کد پستی از روی تلفن
  نوشته شده توسط vahid_d_0101 در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 3
  آخرین پست: شنبه 22 فروردین 1388, 22:13 عصر
 5. بر طرف کردن حالت پرشی اشیای روی هم
  نوشته شده توسط s_mbk2001 در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 8
  آخرین پست: سه شنبه 13 دی 1384, 05:18 صبح

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •