سلام
بعد ازوارد کردن یک سورس آماده به آندروید ستودیو این ارور رو میده

کد HTML:
Error:Could not download gradle-core.jar (com.android.tools.build:gradle-core:2.2.2): No cached version available for offline mode

کسی راه حلی داره ؟