سلام
برای پشتیبانی سرویس های شرکت نیاز به همکار با تخصصهای زیر را داریم:
Lumen - Laravel - RESTful - Angular.js - linux
رزومه را به zaer73@yahoo.com بفرستید
09357083539
محل شرکت: تهران