نرم افزار راس گیری چک ارگس

همانطور که می دانید راس گیری چک بر دو نوع است :
1 - راس تاریخی یا زمانی چند چک با مبالغ و تایخ های گوناگون
2- محاسبه ارزش نقدی چند چک با تاریخهای مختلف

نرم افزار راس گیری چک ارگس هر دو امکان را دارد و به صورت رایگان در وب سایت این شرکت برای دانلود قرار داده شده است.

برای دانلود می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید :

دانلود نرم افزار راس گیری چک