سلام یه نرم افزار دارم مینویسم با C#‎‎‎ و با فایل php فایل کانکتور ساختم ولی ارتباط با دیتابیس وصل میشه ولی نمیتون ازلاعات بخونه و نشون بده برای مثال کد زیر نگاه کنید
<?php

$hostname='localhost';
$username='otMoh';
$password='';

try {

//$dbh=new PDO("mysql:host='localhost';dbname=sirjanbi_bim",$ username,$password);
$dbh= new PDO('mysql:dbname=sirjanbi_bim;host=localhost', 'oh', 'kn');


/*** QUERY ****/
$sql='SELECT * FROM T_user';

$stmt=$dbh->query($sql);

if($stmt->rowCount() <= -1)
echo "true";
else
echo "false";

}catch(PDOException $e) {
echo $e->getMessage();اتصال به درستی انجام میشه ولی هیچ پیغامی نشون نمیده.

پیشاپیش از دوستان و سرورانی که راهنمایی میکنند متشکرم