سلام من از کد زیر استفاده می کنم ولی بعد از نمایش آدرس هام بصورت فارسی در نمیاد.

<sdk:Frame
x:Name="ContentFrame"
Source="/صفحه-اول">
<sdk:Frame.UriMapper>
<sdk:UriMapper>
<sdk:UriMapping
Uri="/صفحه-اول"
MappedUri="/pages/Page1.xaml"/>
<sdk:UriMapping
Uri="/صفحه-دوم"
MappedUri="/pages/Page2.xaml"/>
</sdk:UriMapper>
</sdk:Frame.UriMapper>
</sdk:Frame>


آدرس ها بصورت زیر در میان
http://localhost:19908/SilverlightAp...AF%D9%88%D9%85

قسمت فارسی درست نشون داده نمیشه برای انگلیسی مشکل نداره.