سلام
پروژه که دارم از طریق وب سرویس این سلکت رو زدم

  public System.Data.DataTable Get_test()
{

DataSet1TableAdapters.Tbl_UserLoginTableAdapter adapter = new DataSet1TableAdapters.Tbl_UserLoginTableAdapter();

return adapter.GetData();
}


چطور این نتیجه رو در دیتاگرید نمایش بدم
یا یه نمونه سلکت دارید که نتیجه در دیتا گرید نمایش داده بشه