نمایش نتایج 1 تا 5 از 5

نام تاپیک: مشکل با utf8 web service

 1. #1
  کاربر جدید
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1388
  محل زندگی
  تهران
  پست
  28

  مشکل با utf8 web service

  زبان برنامه نویسی Delphi 7
  سلام به دوستان قبلا این موضوع مطرح شده ولی به جایی نرسیده مشکل وقتی فارسی ارسال می شود به صورت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نمایش داده می شود لطفا کمک کنید که این موضوع به یه جایی خوبی برسه

 2. #2
  کاربر جدید
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1388
  محل زندگی
  تهران
  پست
  28

  نقل قول: مشکل با utf8 web service

  نقل قول نوشته شده توسط saeidsg مشاهده تاپیک
  زبان برنامه نویسی Delphi 7
  سلام به دوستان قبلا این موضوع مطرح شده ولی به جایی نرسیده مشکل وقتی فارسی ارسال می شود به صورت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نمایش داده می شود لطفا کمک کنید که این موضوع به یه جایی خوبی برسه
  ازهمه دوستان تقاضای کمک فوری دارم

 3. #3
  مدیر بخش آواتار Mask
  تاریخ عضویت
  شهریور 1387
  محل زندگی
  اصفهان
  پست
  3,377

  نقل قول: مشکل با utf8 web service

  از نسخه های جدید دلفی استفاده کنید.

 4. #4
  کاربر جدید
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1388
  محل زندگی
  تهران
  پست
  28

  نقل قول: مشکل با utf8 web service

  ' تابع تبدیل به هگز
  Public Function ToHex(ByRef Bytes() As Byte) As String
  Dim lngInLen As Long
  Dim lngOutLen As Long

  'Find out how much room we need for the formatted String.
  lngInLen = UBound(Bytes) - LBound(Bytes) + 1
  CryptBinaryToString VarPtr(Bytes(0)), _
  lngInLen, _
  CRYPT_STRING_HEX, _
  NULLPTR, _
  lngOutLen
  'Allocate this space.
  ToHex = Space$(lngOutLen)
  'Now get the formatted String.
  If CryptBinaryToString(VarPtr(Bytes(0)), _
  lngInLen, _
  CRYPT_STRING_HEX, _
  StrPtr(ToHex), _
  lngOutLen) = 0 Then
  Err.Raise vbObjectError Or &H6000, _
  "ToHex", _
  "System error " & CStr(Err.LastDllError)
  End If
  End Function

  ' تابع تبدیل به UTF

  Public Function ToUTF8(ByRef Text As String) As Byte()
  'Returns a Byte array, because VB6 Strings cannot hold UTF-8
  'encoded text without special care. UTF-8 text is effectively
  'binary data to a VB6 program, not text at all!
  Dim Bytes() As Byte
  Dim lngInLen As Long
  Dim lngOutLen As Long

  'Find out how much room we need for the encoded String.
  lngInLen = Len(Text)

  lngOutLen = WideCharToMultiByte(CP_UTF8, _
  0, _
  StrPtr(Text), _
  lngInLen, _
  NULLPTR, _
  0, _
  NULLPTR, _
  NULLPTR)
  'Allocate this space.
  ReDim Bytes(lngOutLen - 1)
  'Now get the encoded text.
  If WideCharToMultiByte(CP_UTF8, _
  0, _
  StrPtr(Text), _
  lngInLen, _
  VarPtr(Bytes(0)), _
  lngOutLen, _
  NULLPTR, _
  NULLPTR) = 0 Then
  Err.Raise vbObjectError Or &H6002, _
  "StringToUTF8", _
  "System error " & CStr(Err.LastDllError)
  Else
  ToUTF8 = Bytes
  End If
  End Function

  ' تبدیل رشته به Unicode

  Function FindUnicode(TextFa As String) As String
  If TextFa = "" Then FindUnicode = TextFa: Exit Function
  CountCahr = 0
  Dim DarsadAdded As Boolean
  DarsadAdded = True
  FindUnicode = ""
  TextFa = Trim$(TextFa)
  If Len(TextFa) = 0 Then
  Exit Function
  End If
  txtUTF8.Text = ToHex(ToUTF8(TextFa))
  txtUTF8.Text = Replace(txtUTF8.Text, vbNewLine, "")
  txtUTF8.Text = Replace(txtUTF8.Text, vbCrLf, "")
  txtUTF8.Text = Replace(txtUTF8.Text, Chr$(9), "")
  txtUTF8.Text = Replace(txtUTF8.Text, Chr$(10), "")
  txtUTF8.Text = Replace(txtUTF8.Text, Chr$(13), "")
  txtUTF8.Text = Replace(txtUTF8.Text, Chr$(32), "")
  For i = 1 To Len(txtUTF8.Text)
  Character = Mid$(txtUTF8.Text, i, 1)
  If Character = " " And DarsadAdded = False Then
  FindUnicode = FindUnicode & "%"
  DarsadAdded = True
  CountCahr = 0
  End If
  If Character <> " " And Asc(Character) <> 13 And Asc(Character) <> 10 And Asc(Character) <> 32 Then
  If CountCahr = 2 Then FindUnicode = FindUnicode & "%": CountCahr = 0
  FindUnicode = FindUnicode & Character
  CountCahr = CountCahr + 1
  DarsadAdded = False
  End If
  Next i
  If Left$(FindUnicode, 1) <> "%" Then
  FindUnicode = "%" + FindUnicode
  End If
  FindUnicode = Replace(FindUnicode, "%%", "%")

  End Function

  این کد vb هست کسی می تونه به delph7 تبدیل کنه

 5. #5
  کاربر جدید
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1388
  محل زندگی
  تهران
  پست
  28

  نقل قول: مشکل با utf8 web service

  از دوستان خواهش می کنم اگه کسی این کد vb رو بلد هست تبدیل به دلفی 7 کنه یه کمکی به من بکنه کارم روی هواست ممنون میشم


  نقل قول نوشته شده توسط saeidsg مشاهده تاپیک
  ' تابع تبدیل به هگز
  Public Function ToHex(ByRef Bytes() As Byte) As String
  Dim lngInLen As Long
  Dim lngOutLen As Long

  'Find out how much room we need for the formatted String.
  lngInLen = UBound(Bytes) - LBound(Bytes) + 1
  CryptBinaryToString VarPtr(Bytes(0)), _
  lngInLen, _
  CRYPT_STRING_HEX, _
  NULLPTR, _
  lngOutLen
  'Allocate this space.
  ToHex = Space$(lngOutLen)
  'Now get the formatted String.
  If CryptBinaryToString(VarPtr(Bytes(0)), _
  lngInLen, _
  CRYPT_STRING_HEX, _
  StrPtr(ToHex), _
  lngOutLen) = 0 Then
  Err.Raise vbObjectError Or &H6000, _
  "ToHex", _
  "System error " & CStr(Err.LastDllError)
  End If
  End Function

  ' تابع تبدیل به UTF

  Public Function ToUTF8(ByRef Text As String) As Byte()
  'Returns a Byte array, because VB6 Strings cannot hold UTF-8
  'encoded text without special care. UTF-8 text is effectively
  'binary data to a VB6 program, not text at all!
  Dim Bytes() As Byte
  Dim lngInLen As Long
  Dim lngOutLen As Long

  'Find out how much room we need for the encoded String.
  lngInLen = Len(Text)

  lngOutLen = WideCharToMultiByte(CP_UTF8, _
  0, _
  StrPtr(Text), _
  lngInLen, _
  NULLPTR, _
  0, _
  NULLPTR, _
  NULLPTR)
  'Allocate this space.
  ReDim Bytes(lngOutLen - 1)
  'Now get the encoded text.
  If WideCharToMultiByte(CP_UTF8, _
  0, _
  StrPtr(Text), _
  lngInLen, _
  VarPtr(Bytes(0)), _
  lngOutLen, _
  NULLPTR, _
  NULLPTR) = 0 Then
  Err.Raise vbObjectError Or &H6002, _
  "StringToUTF8", _
  "System error " & CStr(Err.LastDllError)
  Else
  ToUTF8 = Bytes
  End If
  End Function

  ' تبدیل رشته به Unicode

  Function FindUnicode(TextFa As String) As String
  If TextFa = "" Then FindUnicode = TextFa: Exit Function
  CountCahr = 0
  Dim DarsadAdded As Boolean
  DarsadAdded = True
  FindUnicode = ""
  TextFa = Trim$(TextFa)
  If Len(TextFa) = 0 Then
  Exit Function
  End If
  txtUTF8.Text = ToHex(ToUTF8(TextFa))
  txtUTF8.Text = Replace(txtUTF8.Text, vbNewLine, "")
  txtUTF8.Text = Replace(txtUTF8.Text, vbCrLf, "")
  txtUTF8.Text = Replace(txtUTF8.Text, Chr$(9), "")
  txtUTF8.Text = Replace(txtUTF8.Text, Chr$(10), "")
  txtUTF8.Text = Replace(txtUTF8.Text, Chr$(13), "")
  txtUTF8.Text = Replace(txtUTF8.Text, Chr$(32), "")
  For i = 1 To Len(txtUTF8.Text)
  Character = Mid$(txtUTF8.Text, i, 1)
  If Character = " " And DarsadAdded = False Then
  FindUnicode = FindUnicode & "%"
  DarsadAdded = True
  CountCahr = 0
  End If
  If Character <> " " And Asc(Character) <> 13 And Asc(Character) <> 10 And Asc(Character) <> 32 Then
  If CountCahr = 2 Then FindUnicode = FindUnicode & "%": CountCahr = 0
  FindUnicode = FindUnicode & Character
  CountCahr = CountCahr + 1
  DarsadAdded = False
  End If
  Next i
  If Left$(FindUnicode, 1) <> "%" Then
  FindUnicode = "%" + FindUnicode
  End If
  FindUnicode = Replace(FindUnicode, "%%", "%")

  End Function

  این کد vb هست کسی می تونه به delph7 تبدیل کنه

تاپیک های مشابه

 1. مشكل با فايل web.config
  نوشته شده توسط alonemm در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 1
  آخرین پست: سه شنبه 21 اردیبهشت 1389, 16:18 عصر
 2. سوال: مشکل با Janus web controls v3
  نوشته شده توسط EngRbj در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 1
  آخرین پست: چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389, 23:24 عصر
 3. مشکل با کامپوننت web browser
  نوشته شده توسط Mahdi Fahmideh در بخش C#‎‎
  پاسخ: 9
  آخرین پست: چهارشنبه 26 فروردین 1388, 10:22 صبح
 4. مشکل با utf8
  نوشته شده توسط lordsina در بخش PHP
  پاسخ: 6
  آخرین پست: پنج شنبه 09 آبان 1387, 11:55 صبح
 5. سوال: یه مشکل با System.Web.HttpRequest.ValidateString و تشخیص اشتباه XSS
  نوشته شده توسط naeeme در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 2
  آخرین پست: سه شنبه 29 مرداد 1387, 15:15 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •