سلام
وقت بخیر
با کد زیر صفحه اول

<input name="input" type="button" value="ثبت" onClick="reguser();" />


وبا ایجکس زیر

var name =document.getElementById('name').value;

var xmlHttp;

if(window.XMLHttpRequest){

xmlHttp = new XMLHttpRequest();
} else{

xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}

xmlHttp.onreadystatechange = function(){
if(xmlHttp.readyState == 4){
document.getElementById(id).innerHTML = xmlHttp.responseText;
}
}

xmlHttp.open("GET", "../reg/reg.php?name=" + name , true);

xmlHttp.send();


ودر آخر با ثبت در صفحه دوم

$pdo->query("insert into tbl (id,name ) VALUES ($id ,'$name')");خب حالا می خوام نتیجه ثبت را در همان صفحه اول اعلام کنه که ثبت با موفقیت انجام شده
ممنون