دوستان کسی میتونه بگه این ارور برای چیه
System.Data.SqlClient.SqlError: File 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\Tajmi.mdf '

is claimed by 'Account02_appData'(3) and 'Account02_sysData'(1). The WITH MOVE clause can be used to relocate one or more files. (Microsoft.SqlServer.Smo)