ooooo   ooooo oooooooooooo oooooo     oooo oooooooooo.   
`888' `888' `888' `8 `888. .8' `888' `Y8b
888 888 888 `888. .8' 888 888
888ooooo888 888oooo8 `888. .8' 888 888
888 888 888 " `888.8' 888 888
888 888 888 o `888' 888 d88'
o888o o888o o888ooooood8 `8' o888bood8P'سلام،HackSys Extreme Vulnerable Driver که به اختصار HEVD صداش میکنیم یک درایور برای ویندوز هست که از قصد آسیب پذیر به باگ های زیر است:
Double Fetch
Pool Overflow
Use After Free
Type Confusion
Stack Overflow
Integer Overflow
Stack Overflow GS
Arbitrary Overwrite
Null Pointer Dereference
Uninitialized Heap Variable
Uninitialized Stack Variable
Insecure Kernel Resource Access
طراحی شده برای برنامه نویس ها، محقق های امنیتی برای اکسپلویت در سطح کرنل.. اطلاعات بیشتر میتونید از زبان خود Ansari برنامه نویس این پروژه بخونید که در کنفرانس Black Hat Arsenal 2016 مطرح شده است.
لینک سلایدها
لینک مقاله
من یک مقاله آماده کردم با عنوان “تحلیل درایور آموزشی Hacksys Extreme Vulnerable Driver” که میتوانید به مقاله از وبلاگ گروه offsec.group دسترسی داشته باشید یا اینکه مقاله از این لینک دانلود کنید.