بعد از نصب Embarcadero® Delphi 10.2 Update1 Tokyo موقع کامپایل برنامه خطای زیر رخ می دهد، علت و راه حل چیست؟
[Fatal Error] Class not registered, ClassID: {410C0C78-0AFB-4FEC-9530-B41D86B0792D}