نحوه امتیاز بندی ویزای تخصص و مهارت: 1- سن: -بین 18 تا 24 سال دارای 25 امتیاز - بین 25 تا 32 سال دارای 30 امتیاز - بین 33 تا 39 سال دارای 25 امتیاز - بین 40 تا 44 سال دارای 15 امتیاز - بین 45 تا 49 سال دارای 0 امتیاز 2- مدرک تحصیلی: -مدرک دکترا دارای 20 امتیاز - مدرک کارشناسی ارشد دارای 15 امتیاز - مدرک کارشناسی ( از دانشگاه های section 1 ) دارای 15 امتیاز - مدرک کارشناسی (از دانشگاه های section 2 ) و دوره کاردانی و دیپلم دارای 10 امتیاز سایر مدارک: مدرک تحصیلی اخذ شده از استرالیا دارای 5 امتیاز 3- زبان انگلیسی -مدرک آیلتس با نمره شش در هر چهار مهارت دارای 0 امتیاز -مدرک آیلتس با نمره هفت در هر چهار مهارت دارای 10 امتیاز -مدرک آیلتس با نمره هشت در هر چهار مهارت دارای 20 امتیاز 4- سابقه کار بین 3 تا 5 سال دارای 5 امتیاز بین 5 تا 8 سال دارای 10 امتیاز بین 8 تا 10 سال دارای 15 امتیاز سایر سوابق: یک سال کار در استرالیا دارای 5 امتیاز سه سال کار در استرالیا دارای 10 امتیاز پنج سال کار در استرالیا 15 امتیاز