سلام
من جدول زیر رو در اختیار دارم:
ردیف تاریخ خرابی مدت زمان خرابی
1 2017/07/12 7
2 2017/07/20 12
3 2017/07/22 5
4 2017/08/01 2
5 2017/08/20 16

من می خوام از جدول بالا به دو عد برسم:
1-میانگین فاصله ی بین خرابی ها:
- فاصله تاریخی بین اولین خرابی و دومین خرابی که میشه 2017/07/12-2017/07/20=8
- فاصله تاریخی بین دومین خرابی و سومین خرابی که میشه 2017/07/20-2017/07/22=2
- فاصله تاریخی بین سومین خرابی و چهارمین خرابی که میشه 2017/07/22-2017/08/01=9
- فاصله تاریخی بین چهارمین خرابی و پنجمین خرابی که میشه 2017/08/01-2017/08/20=19

میانگین فاصله ی بین خرابی ها = 4/(19+9+2+8)= 9.5

2-میانگین مدت زمان خرابی:

میانگین فاصله ی بین خرابی ها = 5/(16+2+5+12+7)= 8.4


اساتید و دوستان محترم لطفا راهنمایی بفرمایید.

ممنون