نمایش نتایج 1 تا 6 از 6

نام تاپیک: ادامه فصل دوم آموزش توابع پردازش تصویر در Matlab-تبدیل نوع تصویر-پارت دوم

 1. #1

  ادامه فصل دوم آموزش توابع پردازش تصویر در Matlab-تبدیل نوع تصویر-پارت دوم

  تابع ()rgb2gray

  هدف:

  تبدیل تصویر RGB یا colormap به طیف خاکستری
  نحوه استفاده:

  1.تصویر رنگ واقعی RGB را به تصویر طیف خاکستری I تبدیل می کند.
  I=rgb2gray(RGB)  مثال:

  1.در این مثال یک تصویر RGB را میخواند و نمایش می دهد و سپس آن را به طیف خاکستری تبدیل می کند.

  RGB=imread('peppers.png');
  imshow(RGB)
  I=rgb2gray(RGB);
  figure
  imshow(I)


  Name: rgb2gray.jpg
Views: 61
Size: 25.3 کیلوبایت

  Name: rgb2gray1.jpg
Views: 54
Size: 21.4 کیلوبایت  آموزش توابع پردازش تصویر در متلب-فصل دوم
  رمز فایل: behsanandish.com

  مشاهده آموزش کامل توابع پردازش تصویر در متلب
  در فصل دوم - شناسایی نوع تصویر و تبدیل نوع تصویر در متلب  آموزش توابع اولیه پردازش تصوبر در Matlab-فصل دوم.rar
  آخرین ویرایش به وسیله بهسان اندیش : دوشنبه 17 تیر 1398 در 13:23 عصر

 2. #2

  نقل قول: ادامه فصل دوم آموزش توابع پردازش تصویر در Matlab-تبدیل نوع تصویر-پارت دوم

  تابع ()rgb2ind

  هدف:
  تبدیل تصویر RGB به تصویر نمایه (ایندکس شده)

  نحوه استفاده:

  1.تصویر RGB را به یک تصویر نمایه شده X با استفاده از کوانتیزاسیون حداقل واریانس و تقسیم بندی تبدیل می کند.

  [X,map]=rgb2ind(RGB,n)


  2.تصویر RGB را به یک تصویر نمایه شده X با نقشه رنگی تبدیل می کند با استفاده از الگوریتم رنگ معکوس معکوس و تقسیم بندی.
  X=rgb2ind(RGB,map)


  3.تصویر RGB را به یک تصویر نمایه ای X با استفاده از کوانتیزاسیون یکنواخت و تقسیم بندی تبدیل می کند.
  [X,map]=rgb2ind(RGB,tol)  مثال:

  1.خواندن و نمایش یک تصویر رنگ واقعی uint8 JPEG از یک سحابی و تبدیل RGB به یک تصویر نمایه شده با 32 رنگ
  RGB=imread('ngc6543a.jpg');
  figure
  imagesc(RGB)
  axis image
  zoom(4)
  [IND,map]=rgb2ind(RGB,32);
  figure
  imagesc(IND)
  colormap(map)
  axis image
  zoom(4)
  Name: rgb2ind-1.jpg
Views: 18
Size: 14.5 کیلوبایت

  Name: rgb2ind-2.jpg
Views: 20
Size: 18.8 کیلوبایت


  آموزش توابع پردازش تصویر در متلب-فصل دوم
  رمز فایل: behsanandish.com

  مشاهده آموزش کامل توابع پردازش تصویر در متلب
  در فصل دوم - شناسایی نوع تصویر و تبدیل نوع تصویر در متلب  آموزش توابع اولیه پردازش تصوبر در Matlab-فصل دوم.rar
  آخرین ویرایش به وسیله بهسان اندیش : دوشنبه 17 تیر 1398 در 13:31 عصر

 3. #3

  نقل قول: ادامه فصل دوم آموزش توابع پردازش تصویر در Matlab-تبدیل نوع تصویر-پارت دوم

  تابع ()ind2gray

  هدف:
  تبدیل عکس نمایه شده (ایندکس شده) به عکس طیف خاکستری

  نحوه استفاده:
  1.تصویر X با colormap با اندازه map را به یک تصویر طیف خاکستری I تبدیل می کند.

  I=ind2gray(X,map)  مثال:

  1.یک تصویر نمایه شده را در فضای کاری بارگذاری می کند. تصویر را با استفاده از ind2gray به طیف خاکستری تبدیل می کند.تصویر نمایه شده و تصویر طیف خاکستری تبدیل شده را نمایش می دهد.


  [X,map]=imread('trees.tif');
  I=ind2gray(X,map);
  imshow(X,map)
  title('Indexed Image')
  figure
  imshow(I)
  title('Converted Grayscale Image')  Name: ind2gray-1.jpg
Views: 18
Size: 23.2 کیلوبایت
  Name: ind2gray-2.jpg
Views: 20
Size: 19.7 کیلوبایت  آموزش توابع پردازش تصویر در متلب-فصل دوم
  رمز فایل: behsanandish.com

  مشاهده آموزش کامل توابع پردازش تصویر در متلب در
  فصل دوم - شناسایی نوع تصویر و تبدیل نوع تصویر در متلب


  آموزش توابع اولیه پردازش تصوبر در Matlab-فصل دوم.rar
  آخرین ویرایش به وسیله بهسان اندیش : دوشنبه 17 تیر 1398 در 14:50 عصر

 4. #4

  نقل قول: ادامه فصل دوم آموزش توابع پردازش تصویر در Matlab-تبدیل نوع تصویر-پارت دوم

  تابع ()ind2rgb

  هدف:
  تبدیل تصویر نمایه شده به تصویر RGB

  نحوه استفاده:
  1.تصویر نمایه شده، X، و colormap متناظر، map، را به تصویر رنگ واقعی، RGB، تبدیل می کند.
  RGB=ind2rgb(X,map)  آموزش توابع پردازش تصویر در متلب-فصل دوم
  رمز فایل: behsanandish.com

  مشاهده آموزش کامل توابع پردازش تصویر در متلب در
  فصل دوم - شناسایی نوع تصویر و تبدیل نوع تصویر در متلب


  آموزش توابع اولیه پردازش تصوبر در Matlab-فصل دوم.rar
  آخرین ویرایش به وسیله بهسان اندیش : دوشنبه 17 تیر 1398 در 14:51 عصر

 5. #5

  نقل قول: ادامه فصل دوم آموزش توابع پردازش تصویر در Matlab-تبدیل نوع تصویر-پارت دوم

  تابع ()mat2gray


  هدف:

  تبدیل ماتریس به تصویر طیف خاکستری


  نحوه استفاده:

  1. ماتریس A را به تصویر شدت I تبدیل می کند. ماتریس بازگشتی I حاوی مقادیر در محدوده 0.0 (سیاه) تا 1.0 (شدت کامل یا سفید) است.

  I=mat2gray(A, [amin amax])


  2. مقادیر amin و amax را به حداقل و حداکثر مقادیر در A تنظیم می کند.
  I=mat2gray(A)


  مثال:

  1. یک عکس خوانده می شود و نمایش داده می شود. عملیاتی را انجام می دهد که یک ماتریس عددی را بازمی گرداند. این عملیات لبه ها را جستجو می کند. توجه داشته باشید که ماتریس نوع داده دوگانه با مقادیر خارج از محدوده [0،1] دارد، از جمله مقادیر منفی. نتیجه عملیات را نمایش می دهد. از آنجا که محدوده داده های ماتریس خارج از محدوده نمایش پیش فرض imshow است، هر پیکسل با مقدار مثبت به صورت سفید نمایش داده می شود و هر پیکسل با مقدار منفی یا صفر به صورت سیاه نمایش داده می شود. چالش دیدن لبه های دانه برنج است. ماتریس را به یک تصویر تبدیل می کند. حداکثر و حداقل مقادیر تصویر نمایش می دهد.
  توجه داشته باشید که مقادیر هنوز دو نوع داده هستند اما تمام مقادیر در محدوده [0، 1] هستند. نتیجه تبدیل را نمایش می دهد. پیکسل ها طیفی از رنگ های سیاه و سفید را نشان می دهد که باعث می شود محل لبه ها آشکارتر شود.


  I=imread('rice.png');
  figure
  imshow(I)
  J=filter2(fspecial('sobel'),I);
  min_matrix=min(J(:))
  min_matrix=-779
  max_matrix=max(J(:))
  max_matrix=560
  figure
  imshow(J)
  K=mat2gray(J);
  min_image=min(K(:))
  min_image=0
  max_image=max(k(:))
  max_image=1
  figure
  imshow(K)  Name: mat2gray-1.png
Views: 41
Size: 83.1 کیلوبایت
  Name: mat2gray-2.png
Views: 40
Size: 72.7 کیلوبایت
  Name: mat2gray-3.png
Views: 40
Size: 75.4 کیلوبایت  آموزش توابع پردازش تصویر در متلب-فصل دوم
  رمز فایل: behsanandish.com

  مشاهده آموزش کامل توابع پردازش تصویر در متلب در
  فصل دوم - شناسایی نوع تصویر و تبدیل نوع تصویر در متلب


  آموزش توابع اولیه پردازش تصوبر در Matlab-فصل دوم.rar
  آخرین ویرایش به وسیله بهسان اندیش : دوشنبه 17 تیر 1398 در 14:58 عصر

 6. #6

  نقل قول: ادامه فصل دوم آموزش توابع پردازش تصویر در Matlab-تبدیل نوع تصویر-پارت دوم

  تابع (im2frame(pic

  هدف:

  تبدیل تصویر به فریم فیلم.
  نحوه استفاده:

  1.تصویر نمایه شده، X و نقشه رنگ مرتبط، map، را به یک فریم فیلم f تبدیل می کند.
  f=im2frame(X,map)
  2. عکس نمایه X را به یک فریم فیلم f تبدیل می کند با استفاده از نقشه رنگ فعلی، اگر X حاوی یک تصویر نمایه باشد.
  f=im2frame(X)


  مثال:

  1.استفاده از im2frame برای تبدیل یک توالی از تصاویر به یک فیلم.

  F(1)=im2frame(X1,map);
  F(2)=im2frame(X2,map);
  ...
  F(n)=im2frame(Xn,map);
  movie(F)


  آموزش توابع پردازش تصویر در متلب-فصل دوم
  رمز فایل: behsanandish.com

  مشاهده آموزش کامل توابع پردازش تصویر در متلب در
  فصل دوم - شناسایی نوع تصویر و تبدیل نوع تصویر در متلب


  آموزش توابع اولیه پردازش تصوبر در Matlab-فصل دوم.rar
  آخرین ویرایش به وسیله بهسان اندیش : دوشنبه 17 تیر 1398 در 14:59 عصر

تاپیک های مشابه

 1. آموزش پردازش تصویر از پایه در C#‎
  نوشته شده توسط EhsanHejazi در بخش پردازش تصویر (Image Processing)
  پاسخ: 20
  آخرین پست: جمعه 03 خرداد 1398, 20:28 عصر
 2. ادامه فصل دوم آموزش توابع پردازش تصویر در Matlab-تبدیل نوع تصویر
  نوشته شده توسط بهسان اندیش در بخش پردازش تصویر (Image Processing)
  پاسخ: 3
  آخرین پست: سه شنبه 12 تیر 1397, 00:13 صبح
 3. فصل دوم آموزش پردازش تصویر در Matlab - شناسایی نوع تصویر
  نوشته شده توسط بهسان اندیش در بخش پردازش تصویر (Image Processing)
  پاسخ: 3
  آخرین پست: دوشنبه 11 تیر 1397, 22:15 عصر
 4. آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در Matlab
  نوشته شده توسط بهسان اندیش در بخش پردازش تصویر (Image Processing)
  پاسخ: 7
  آخرین پست: دوشنبه 11 تیر 1397, 13:43 عصر
 5. آموزش پردازش تصویر در C#‎
  نوشته شده توسط mehdi_programer در بخش C#‎‎
  پاسخ: 0
  آخرین پست: سه شنبه 12 بهمن 1389, 21:55 عصر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •