نمایش نتایج 1 تا 10 از 10

نام تاپیک: در خواست آموزش

 1. #1

  Wink در خواست آموزش

  لطفا اگه میشه یک آموزش کار با توابع API در دلفی را برای من و بقیه ئ دوستان بگذارید حالا اگه نمی خواهید کامل آموزش بدید لاقل یک چند دستور بدرد بخور باحالش را بذارید با
  تشکر فراوان
  در ضمن اگه میشه چند اسکین و روش استفاده آنها را هم بذبرید در سایت بود ولی بلد نبودم با هاش کار کنم.
 2. #2
  برای تاپیکتون عنوان مناسب انتخاب کنید.

 3. #3
  کاربر دائمی آواتار soroush_vs
  تاریخ عضویت
  بهمن 1384
  محل زندگی
  شیراز
  سن
  35
  پست
  457
  لیست برخی از توابع از A تا F


  function ActivateKeyboardLayout (HKL : Integer; Flags : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'ActivateKeyboardLayout'

  function AddFontResource (lpFileName : PChar) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'AddFontResourceA'

  function AlphaBlend (hdcDest : Integer; xDest : Integer; yDest : Integer; WidthDest : Integer; HeightDest : Integer; hdcSrc : Integer; xSrc : Integer; ySrc : Integer; WidthSrc : Integer; HeightSrc : Integer; var Blendfunc : : BLENDFUNCTION) : Integer; stdcall; external 'msimg32' name 'AlphaBlend'

  function AngleArc (hdc : Integer; x : Integer; y : Integer; dwRadius : Integer; eStartAngle : Single; eSweepAngle : Single) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'AngleArc'

  function AnimateWindow (hwnd : Integer; dwTime : Integer; dwFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'AnimateWindow'

  function AppendMenu (hMenu : Integer; wFlags : Integer; wIDNewItem : Integer; lpNewItem : Pointer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'AppendMenuA'

  function Arc (hdc : Integer; X1 : Integer; Y1 : Integer; X2 : Integer; Y2 : Integer; X3 : Integer; Y3 : Integer; X4 : Integer; Y4 : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'Arc'

  function ArcTo (hdc : Integer; X1 : Integer; Y1 : Integer; X2 : Integer; Y2 : Integer; X3 : Integer; Y3 : Integer; X4 : Integer; Y4 : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'ArcTo'

  function auxGetNumDevs () : Integer; stdcall; external 'winmm' name 'auxGetNumDevs'

  procedure AVIFileExit (); stdcall; external 'avifil32' name 'AVIFileExit'

  procedure AVIFileInfo (pfile : Integer; var pfi : AVIFileInfo; lSize : Integer); stdcall; external 'avifil32' name 'AVIFileInfo'

  procedure AVIFileInit (); stdcall; external 'avifil32' name 'AVIFileInit'

  procedure AVIFileOpen (var ppfile : Integer; szFile : PChar; uMode : Integer; lpHandler : Integer); stdcall; external 'avifil32' name 'AVIFileOpen'

  function AVIFileRelease (pfile : Integer) : Integer; stdcall; external 'avifil32' name 'AVIFileRelease'

  function Beep (dwFreq : Integer; dwDuration : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'Beep'

  function BeginPath (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'BeginPath'

  function BlockInput (fBlockIt : Integer) : Integer; stdcall; external 'USER32' name 'BlockInput'

  function BringWindowToTop (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'BringWindowToTop'

  function ChangeDisplaySettings (var lpDevMode : DEVMODE; dwFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'ChangeDisplaySettingsA'

  function ChangeDisplaySettingsEx (lpszDeviceName : PChar; var lpDevMode : DEVMODE; hwnd : Integer; dwflags : Integer; var lParam : Pointer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'ChangeDisplaySettingsExA'

  function CharLower (lpsz : PChar) : PChar; stdcall; external 'user32' name 'CharLowerA'

  function CharLowerBuff (lpsz : PChar; cchLength : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'CharLowerBuffA'

  function CharUpper (lpsz : PChar) : PChar; stdcall; external 'user32' name 'CharUpperA'

  function CharUpperBuff (lpsz : PChar; cchLength : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'CharUpperBuffA'

  function CheckMenuRadioItem (hMenu : Integer; un1 : Integer; un2 : Integer; un3 : Integer; un4 : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'CheckMenuRadioItem'

  function ChooseColor (var pChoosecolor : CHOOSECOLOR) : Integer; stdcall; external 'comdlg32' name 'ChooseColorA'

  function Chord (hdc : Integer; X1 : Integer; Y1 : Integer; X2 : Integer; Y2 : Integer; X3 : Integer; Y3 : Integer; X4 : Integer; Y4 : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'Chord'

  function ClientToScreen (hwnd : Integer; var lpPoint : POINTAPI) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'ClientToScreen'

  function ClipCursor (var lpRect : Pointer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'ClipCursor'

  function CloseClipboard () : Integer; stdcall; external 'user32' name 'CloseClipboard'

  function ClosePrinter (hPrinter : Integer) : Integer; stdcall; external 'winspool.drv' name 'ClosePrinter'

  function CloseWindow (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'CloseWindow'

  procedure CoCreateGuid (var pguid : GUID); stdcall; external 'ole32' name 'CoCreateGuid'

  function CombineRgn (hDestRgn : Integer; hSrcRgn1 : Integer; hSrcRgn2 : Integer; nCombineMode : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'CombineRgn'

  function CompareFileTime (var lpFileTime1 : FILETIME; var lpFileTime2 : FILETIME) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'CompareFileTime'

  function CompareString (Locale : Integer; dwCmpFlags : Integer; lpString1 : PChar; cchCount1 : Integer; lpString2 : PChar; cchCount2 : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'CompareStringA'

  function ConfigurePort (pName : PChar; hwnd : Integer; pPortName : PChar) : Integer; stdcall; external 'winspool.drv' name 'ConfigurePortA'

  function CopyFile (lpExistingFileName : PChar; lpNewFileName : PChar; bFailIfExists : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'CopyFileA'

  function CopyIcon (hIcon : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'CopyIcon'

  function CopyImage (handle : Integer; un1 : Integer; n1 : Integer; n2 : Integer; un2 : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'CopyImage'

  function CopyLZFile (n1 : Integer; n2 : Integer) : Integer; stdcall; external 'lz32' name 'CopyLZFile'

  function CopyRect (var lpDestRect : RECT; var lpSourceRect : RECT) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'CopyRect'

  function CreateBrushIndirect (var lpLogBrush : LOGBRUSH) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'CreateBrushIndirect'

  function CreateCaret (hwnd : Integer; hBitmap : Integer; nWidth : Integer; nHeight : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'CreateCaret'

  function CreateDirectory (lpPathName : PChar; var lpSecurityAttributes : SECURITY_ATTRIBUTES) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'CreateDirectoryA'

  function CreateDirectoryEx (lpTemplateDirectory : PChar; lpNewDirectory : PChar; var lpSecurityAttributes : SECURITY_ATTRIBUTES) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'CreateDirectoryExA'

  function CreateEllipticRgn (X1 : Integer; Y1 : Integer; X2 : Integer; Y2 : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'CreateEllipticRgn'

  function CreateEllipticRgnIndirect (var lpRect : Rect) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'CreateEllipticRgnIndirect'

  function CreateFile (lpFileName : PChar; dwDesiredAccess : Integer; dwShareMode : Integer; var lpSecurityAttributes : SECURITY_ATTRIBUTES; dwCreationDisposition : Integer; dwFlagsAndAttributes : Integer; hTemplateFile : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'CreateFileA'

  function CreateHatchBrush (nIndex : Integer; crColor : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'CreateHatchBrush'

  function CreatePatternBrush (hBitmap : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'CreatePatternBrush'

  function CreatePen (nPenStyle : Integer; nWidth : Integer; crColor : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'CreatePen'

  function CreatePenIndirect (var lpLogPen : LOGPEN) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'CreatePenIndirect'

  function CreatePolygonRgn (var lpPoint : POINTAPI; nCount : Integer; nPolyFillMode : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'CreatePolygonRgn'

  function CreatePolyPolygonRgn (var lpPoint : POINTAPI; var lpPolyCounts : Integer; nCount : Integer; nPolyFillMode : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'CreatePolyPolygonRgn'

  function CreatePopupMenu () : Integer; stdcall; external 'user32' name 'CreatePopupMenu'

  function CreateRectRgn (X1 : Integer; Y1 : Integer; X2 : Integer; Y2 : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'CreateRectRgn'

  function CreateRectRgnIndirect (var lpRect : RECT) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'CreateRectRgnIndirect'

  function CreateRoundRectRgn (X1 : Integer; Y1 : Integer; X2 : Integer; Y2 : Integer; X3 : Integer; Y3 : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'CreateRoundRectRgn'

  function CreateSolidBrush (crColor : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'CreateSolidBrush'

  function CreateToolhelp32Snapshot (dwFlags : Integer; th32ProcessID : Integer) : Integer; stdcall; external 'KERNEL32' name 'CreateToolhelp32Snapshot'

  function DeleteFile (lpFileName : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'DeleteFileA'

  function DestroyIcon (hIcon : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'DestroyIcon'

  function DestroyMenu (hMenu : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'DestroyMenu'

  function DestroyWindow (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'DestroyWindow'

  function DrawAnimatedRects (hwnd : Integer; idAni : Integer; var lprcFrom : Rect; var lprcTo : Rect) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'DrawAnimatedRects'

  function DrawCaption (hWnd : Integer; hDC : Integer; var pcRect : Rect; un : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'DrawCaption'

  function DrawEdge (hdc : Integer; var qrc : RECT; edge : Integer; grfFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'DrawEdge'

  function DrawFocusRect (hdc : Integer; var lpRect : RECT) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'DrawFocusRect'

  function DrawFrameControl (hDC : Integer; var lpRect : RECT; un1 : Integer; un2 : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'DrawFrameControl'

  function DrawIcon (hdc : Integer; x : Integer; y : Integer; hIcon : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'DrawIcon'

  function DrawIconEx (hdc : Integer; xLeft : Integer; yTop : Integer; hIcon : Integer; cxWidth : Integer; cyWidth : Integer; istepIfAniCur : Integer; hbrFlickerFreeDraw : Integer; diFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'DrawIconEx'

  function DrawMenuBar (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'DrawMenuBar'

  function DrawText (hdc : Integer; lpStr : PChar; nCount : Integer; var lpRect : RECT; wFormat : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'DrawTextA'

  function DuplicateIcon (hInst : Integer; hIcon : Integer) : Integer; stdcall; external 'shell32' name 'DuplicateIcon'

  function Ellipse (hdc : Integer; X1 : Integer; Y1 : Integer; X2 : Integer; Y2 : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'Ellipse'

  function EmptyClipboard () : Integer; stdcall; external 'user32' name 'EmptyClipboard'

  function EnableWindow (hwnd : Integer; fEnable : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'EnableWindow'

  function EndDoc (hDC : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'EndDoc'

  function EndMenu () : Integer; stdcall; external 'user32' name 'EndMenu'

  function EndPage (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'EndPage'

  function EndPath (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'EndPath'

  function EnumChildWindows (hWndParent : Integer; lpEnumFunc : Integer; lParam : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'EnumChildWindows'

  function EnumDisplaySettings (lpszDeviceName : PChar; iModeNum : Integer; var lpDevMode : DEVMODE) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'EnumDisplaySettingsA'

  function EnumFonts (hDC : Integer; lpsz : PChar; lpFontEnumProc : Integer; lParam : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'EnumFontsA'

  function EnumWindows (lpEnumFunc : Integer; lParam : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'EnumWindows'

  procedure ExitProcess (uExitCode : Integer); stdcall; external 'kernel32' name 'ExitProcess'

  function ExitWindowsEx (uFlags : Integer; dwReserved : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'ExitWindowsEx'

  function ExtractIcon (hInst : Integer; lpszExeFileName : PChar; nIconIndex : Integer) : Integer; stdcall; external 'shell32' name 'ExtractIconA'

  function ExtractIconEx (lpszFile : PChar; nIconIndex : Integer; var phiconLarge : Integer; var phiconSmall : Integer; nIcons : Integer) : Integer; stdcall; external 'shell32' name 'ExtractIconExA'

  function ExtTextOut (hdc : Integer; x : Integer; y : Integer; wOptions : Integer; var lpRect : Rect; lpString : PChar; nCount : Integer; var lpDx : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'ExtTextOutA'

  procedure FatalAppExit (uAction : Integer; lpMessageText : PChar); stdcall; external 'kernel32' name 'FatalAppExitA'

  function fCreateShellLink (lpstrFolderName : PChar; lpstrLinkName : PChar; lpstrLinkPath : PChar; lpstrLinkArgs : PChar) : Integer; stdcall; external 'VB5STKIT' name 'fCreateShellLink'

  function FileTimeToLocalFileTime (var lpFileTime : FILETIME; var lpLocalFileTime : FILETIME) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'FileTimeToLocalFileTime'

  function FileTimeToSystemTime (var lpFileTime : FILETIME; var lpSystemTime : SYSTEMTIME) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'FileTimeToSystemTime'

  procedure FillMemory (var Destination : Pointer; Length : Integer; Fill : Byte); stdcall; external 'kernel32' name 'RtlFillMemorA'

  function FillPath (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'FillPath'

  function FillRect (hdc : Integer; var lpRect : RECT; hBrush : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'FillRect'

  function FillRgn (hdc : Integer; hRgn : Integer; hBrush : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'FillRgn'

  function FindClose (hFindFile : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'FindClose'

  function FindExecutable (lpFile : PChar; lpDirectory : PChar; lpResult : PChar) : Integer; stdcall; external 'shell32' name 'FindExecutableA'

  function FindFirstFile (lpFileName : PChar; var lpFindFileData : WIN32_FIND_DATA) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'FindFirstFileA'

  function FindNextFile (hFindFile : Integer; var lpFindFileData : WIN32_FIND_DATA) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'FindNextFileA'

  function FindWindow (lpClassName : PChar; lpWindowName : PChar) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'FindWindowA'

  function FindWindowEx (hWnd1 : Integer; hWnd2 : Integer; lpsz1 : PChar; lpsz2 : PChar) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'FindWindowExA'

  function FlashWindow (hwnd : Integer; bInvert : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'FlashWindow'

  function FlashWindowEx (var pfwi : FLASHWINFO) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'FlashWindowEx'

  function FloodFill (hdc : Integer; x : Integer; y : Integer; crColor : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'FloodFill'

  function FrameRect (hdc : Integer; var lpRect : RECT; hBrush : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'FrameRect'

  function FrameRgn (hdc : Integer; hRgn : Integer; hBrush : Integer; nWidth : Integer; nHeight : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'FrameRgn'

  function FreeEnvironmentStrings (lpsz : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32'
  name 'FreeEnvironmentStringsA'

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار soroush_vs
  تاریخ عضویت
  بهمن 1384
  محل زندگی
  شیراز
  سن
  35
  پست
  457
  لیست برخی از توابع از G تا O

  function GetActiveWindow () : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetActiveWindow'

  function GetAllUsersProfileDirectory (lpProfileDir : PChar; var lpcchSize : Integer) : Boolean; stdcall; external 'userenv' name 'GetAllUsersProfileDirectoryA'

  function GetAncestor (hwnd : Integer; gaFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetAncestor'

  function GetArcDirection (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'GetArcDirection'

  function GetAsyncKeyState (vKey : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetAsyncKeyState'

  function GetBinaryType (lpApplicationName : PChar; var lpBinaryType : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetBinaryTypeA'

  function GetBkColor (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'GetBkColor'

  function GetCaretBlinkTime () : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetCaretBlinkTime'

  function GetClientRect (hwnd : Integer; var lpRect : RECT) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetClientRect'

  function GetClipboardData (wFormat : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetClipboardData'

  function GetCommandLine () : PChar; stdcall; external 'kernel32' name 'GetCommandLineA'

  function GetComputerName (lpBuffer : PChar; var nSize : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetComputerNameA'

  function GetCurrentDirectory (nBufferLength : Integer; lpBuffer : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetCurrentDirectoryA'

  function GetCurrentProcess () : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetCurrentProcess'

  function GetCurrentProcessId () : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetCurrentProcessId'

  function GetCursor () : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetCursor'

  function GetCursorPos (var lpPoint : POINTAPI) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetCursorPos'

  function GetDC (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetDC'

  function GetDefaultUserProfileDirectory (lpProfileDir : PChar; var lpcchSize : Integer) : Integer; stdcall; external 'userenv' name 'GetDefaultUserProfileDirectory'

  function GetDesktopWindow () : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetDesktopWindow'

  function GetDiskFreeSpace (lpRootPathName : PChar; var lpSectorsPerCluster : Integer; var lpBytesPerSector : Integer; var lpNumberOfFreeClusters : Integer; var lpTtoalNumberOfClusters : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetDiskFreeSpaceA'

  function GetDiskFreeSpaceEx (lpDirectoryName : PChar; var lpFreeBytesAvailableToCaller : ULARGE_INTEGER; var lpTotalNumberOfBytes : ULARGE_INTEGER; var lpTotalNumberOfFreeBytes : ULARGE_INTEGER) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetDiskFreeSpaceExA'

  function GetDoubleClickTime () : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetDoubleClickTime'

  function GetDriveType (nDrive : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetDriveTypeA'

  function GetEnvironmentStrings () : PChar; stdcall; external 'kernel32' name 'GetEnvironmentStringsA'

  function GetExitCodeProcess (hProcess : Integer; var lpExitCode : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetExitCodeProcess'

  function GetExpandedName (lpszSource : PChar; lpszBuffer : PChar) : Integer; stdcall; external 'lz32' name 'GetExpandedNameA'

  function GetFileAttributes (lpFileName : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetFileAttributesA'

  function GetFileInformationByHandle (hFile : Integer; var lpFileInformation : BY_HANDLE_FILE_INFORMATION) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetFileInformationByHandle'

  function GetFileSize (hFile : Integer; var lpFileSizeHigh : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetFileSize'

  function GetFileTime (hFile : Integer; var lpCreationTime : FILETIME; var lpLastAccessTime : FILETIME; var lpLastWriteTime : FILETIME) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetFileTime'

  function GetFileTitle (lpszFile : PChar; lpszTitle : PChar; cbBuf : Integer) : Integer; stdcall; external 'comdlg32' name 'GetFileTitleA'

  function GetFileType (hFile : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetFileType'

  function GetFileVersionInfo (lptstrFilename : PChar; dwHandle : Integer; dwLen : Integer; var lpData : Pointer) : Integer; stdcall; external 'version' name 'GetFileVersionInfoA'

  function GetFileVersionInfoSize (lptstrFilename : PChar; var lpdwHandle : Integer) : Integer; stdcall; external 'version' name 'GetFileVersionInfoSizeA'

  function GetFocus () : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetFocus'

  function GetForegroundWindow () : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetForegroundWindow'

  function GetFreeResources (lWhat : Integer) : Integer; stdcall; external 'RSRC32' name '_MyGetFreeSystemResources32@A'

  function GetFullPathName (lpFileName : PChar; nBufferLength : Integer; lpBuffer : PChar; lpFilePart : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetFullPathNameA'

  function GetIpAddrTable (var pIpAddrTable : PMIB_IPADDRTABLE; var pdwSize : Integer; border : Integer) : Integer; stdcall; external 'IPHLPAPI' name 'GetIpAddrTable'

  function GetKeyboardLayoutName (pwszKLID : PChar) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetKeyboardLayoutNameA'

  function GetKeyboardState (var pbKeyState : Byte) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetKeyboardState'

  function GetKeyboardType (nTypeFlag : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetKeyboardType'

  function GetKeyState (nVirtKey : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetKeyState'

  function GetLastError () : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetLastError'

  function GetLayout (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'GetLayout'

  function GetLocaleInfo (Locale : Integer; LCType : Integer; lpLCData : PChar; cchData : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetLocaleInfoA'

  procedure GetLocalTime (var lpSystemTime : SYSTEMTIME); stdcall; external 'kernel32' name 'GetLocalTime'

  function GetLogicalDrives () : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetLogicalDrives'

  function GetLogicalDriveStrings (nBufferLength : Integer; lpBuffer : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetLogicalDriveStringsA'

  function GetMenu (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetMenu'

  function GetMenuItemCount (hMenu : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetMenuItemCount'

  function GetMenuItemID (hMenu : Integer; nPos : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetMenuItemID'

  function GetMenuItemInfo (hMenu : Integer; un : Integer; b : Boolean; var lpMenuItemInfo : MENUITEMINFO) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetMenuItemInfoA'

  function GetMenuItemRect (hWnd : Integer; hMenu : Integer; uItem : Integer; var lprcItem : RECT) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetMenuItemRect'

  function GetNumberFormat (Locale : Integer; dwFlags : Integer; lpValue : PChar; var lpFormat : NUMBERFMT; lpNumberStr : PChar; cchNumber : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetNumberFormatA'

  function GetOpenFileName (var pOpenfilename : OPENFILENAME) : Integer; stdcall; external 'comdlg32' name 'GetOpenFileNameA'

  function GetOpenFileNamePreview (var lpofn : OPENFILENAME) : Integer; stdcall; external 'msvfw32' name 'GetOpenFileNamePreview'

  function GetParent (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetParent'

  function GetPixel (hdc : Integer; x : Integer; y : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'GetPixel'

  function GetPolyFillMode (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'GetPolyFillMode'

  function GetPrivateProfileInt (lpApplicationName : PChar; lpKeyName : PChar; nDefault : Integer; lpFileName : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetPrivateProfileIntA'

  function GetPrivateProfileSection (lpAppName : PChar; lpReturnedString : PChar; nSize : Integer; lpFileName : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetPrivateProfileSectionA'

  function GetPrivateProfileSectionNames (lpszReturnBuffer : PChar; nSize : Integer; lpFileName : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetPrivateProfileSectionNamesA'

  function GetPrivateProfileString (lpApplicationName : PChar; lpKeyName : PChar; lpDefault : PChar; lpReturnedString : PChar; nSize : Integer; lpFileName : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetPrivateProfileStringA'

  function GetProcessTimes (hProcess : Integer; var lpCreationTime : FILETIME; var lpExitTime : FILETIME; var lpKernelTime : FILETIME; var lpUserTime : FILETIME) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetProcessTimes'

  function GetProfileInt (lpAppName : PChar; lpKeyName : PChar; nDefault : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetProfileIntA'

  function GetProfilesDirectory (lpProfilesDir : PChar; var lpcchSize : Integer) : Integer; stdcall; external 'userenv' name 'GetProfilesDirectory'

  function GetRgnBox (hRgn : Integer; var lpRect : RECT) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'GetRgnBox'

  function GetSaveFileName (var pOpenfilename : OPENFILENAME) : Integer; stdcall; external 'comdlg32' name 'GetSaveFileNameA'

  function GetSaveFileNamePreview (var lpofn : OPENFILENAME) : Integer; stdcall; external 'msvfw32' name 'GetSaveFileNamePreviewA'

  function GetShortPathName (lpszLongPath : PChar; lpszShortPath : PChar; cchBuffer : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetShortPathNameA'

  function GetStretchBltMode (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'GetStretchBltMode'

  function GetSubMenu (hMenu : Integer; nPos : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetSubMenu'

  function GetSysColor (nIndex : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetSysColor'

  function GetSysColorBrush (nIndex : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetSysColorBrush'

  function GetSystemDirectory (lpBuffer : PChar; nSize : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetSystemDirectoryA'

  procedure GetSystemInfo (var lpSystemInfo : SYSTEM_INFO); stdcall; external 'kernel32' name 'GetSystemInfo'

  function GetSystemMenu (hwnd : Integer; bRevert : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetSystemMenu'

  function GetSystemMetrics (nIndex : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetSystemMetrics'

  procedure GetSystemTime (var lpSystemTime : SYSTEMTIME); stdcall; external 'kernel32' name 'GetSystemTime'

  function GetTempFileName (lpszPath : PChar; lpPrefixString : PChar; wUnique : Integer; lpTempFileName : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetTempFileNameA'

  function GetTempPath (nBufferLength : Integer; lpBuffer : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetTempPathA'

  function GetTextExtentPoint32 (hdc : Integer; lpsz : PChar; cbString : Integer; var lpSize : SIZE) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'GetTextExtentPoint32A'

  function GetThreadLocale () : Integer; stdcall; external 'KERNEL32' name 'GetThreadLocale'

  function GetTickCount () : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetTickCount'

  function GetUserName (lpBuffer : PChar; var nSize : Integer) : Integer; stdcall; external 'advapi32' name 'GetUserNameA'

  function GetUserProfileDirectory (hToken : Integer; lpProfileDir : PChar; var lpcchSize : Integer) : Integer; stdcall; external 'userenv' name 'GetUserProfileDirectory'

  function GetVersionEx (var lpVersionInformation : OSVERSIONINFO) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetVersionExA'

  function GetVolumeInformation (lpRootPathName : PChar; lpVolumeNameBuffer : PChar; nVolumeNameSize : Integer; var lpVolumeSerialNumber : Integer; var lpMaximumComponentLength : Integer; var lpFileSystemFlags : Integer; lpFileSystemNameBuffer : PChar; nFileSystemNameSize : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetVolumeInformationA'

  function GetWindow (hwnd : Integer; wCmd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetWindow'

  function GetWindowDC (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetWindowDC'

  function GetWindowRect (hwnd : Integer; var lpRect : RECT) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetWindowRect'

  function GetWindowRgn (hWnd : Integer; hRgn : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetWindowRgn'

  function GetWindowsDirectory (lpBuffer : PChar; nSize : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'GetWindowsDirectoryA'

  function GetWindowText (hwnd : Integer; lpString : PChar; cch : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetWindowTextA'

  function GetWindowTextLength (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'GetWindowTextLengthA'

  procedure GlobalMemoryStatus (var lpBuffer : MEMORYSTATUS); stdcall; external 'kernel32' name 'GlobalMemoryStatus'

  function GradientFill (hdc : Integer; var PTRIVERTEX : PTRIVERTEX; ulong : Integer; var pvoid : Pointer; ulong : Integer; ulong : Integer) : Integer; stdcall; external 'msimg32' name 'GradientFill'

  function HideCaret (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'HideCaret'

  function HtmlHelp (hwndCaller : Integer; pszfile : PChar; ucommand : Integer; dwdata : Integer) : Integer; stdcall; external 'hhctrl.ocx' name 'HtmlHelpA'

  function ImageList_Draw (himl : Integer; i : Integer; hdcDst : Integer; x : Integer; y : Integer; fStyle : Integer) : Integer; stdcall; external 'comctl32' name 'ImageList_Draw'

  function ImageList_DrawEx (himl : Integer; i : Integer; hdcDst : Integer; x : Integer; y : Integer; dx : Integer; dy : Integer; rgbBk : Integer; rgbFg : Integer; fStyle : Integer) : Integer; stdcall; external 'comctl32' name 'ImageList_DrawEx'

  function InetIsOffline (dwFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'url' name 'InetIsOffline'

  function InflateRect (var lpRect : RECT; x : Integer; y : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'InflateRect'

  function InsertMenuItem (hMenu : Integer; un : Integer; bool : Boolean; var lpcMenuItemInfo : MENUITEMINFO) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'InsertMenuItemA'

  function InternetCheckConnection (lpszUrl : PChar; dwFlags : Integer; dwReserved : Integer) : Integer; stdcall; external 'wininet' name 'InternetCheckConnectionA'

  procedure InternetCombineUrl (lpszBaseUrl : PChar; lpszRelativeUrl : PChar; lpszBuffer : PChar; var lpdwBufferLength : Integer; dwFlags : Integer); stdcall; external 'wininet' name 'InternetCombineUrlA'

  function InternetGetConnectedState (var lpdwFlags : Integer; dwReserved : Integer) : Integer; stdcall; external 'wininet' name 'InternetGetConnectedState'

  function InternetGetConnectedStateEx (var lpdwFlags : Integer; lpszConnectionName : PChar; dwNameLen : Integer; dwReserved : Integer) : Integer; stdcall; external 'wininet' name 'InternetGetConnectedStateEx'

  function IntersectClipRect (hdc : Integer; X1 : Integer; Y1 : Integer; X2 : Integer; Y2 : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'IntersectClipRect'

  function IntersectRect (var lpDestRect : RECT; var lpSrc1Rect : RECT; var lpSrc2Rect : RECT) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'IntersectRect'

  function InvertRect (hdc : Integer; var lpRect : RECT) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'InvertRect'

  function InvertRgn (hdc : Integer; hRgn : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'InvertRgn'

  function IsCharAlpha (cChar : Byte) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'IsCharAlphaA'

  function IsCharAlphaNumeric (cChar : Byte) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'IsCharAlphaNumericA'

  function IsCharLower (cChar : Byte) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'IsCharLowerA'

  function IsCharUpper (cChar : Byte) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'IsCharUpperA'

  function IsChild (hWndParent : Integer; hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'IsChild'

  function IsClipboardFormatAvailable (wFormat : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'IsClipboardFormatAvailable'

  function IsDestinationReachable (lpszDestination : PChar; var lpQOCInfo : lpQOCInfo) : Integer; stdcall; external 'SENSAPI' name 'IsDestinationReachable'

  function IsIconic (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'IsIconic'

  function IsNetworkAlive (var lpdwFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'SENSAPI' name 'IsNetworkAlive'

  function IsNTAdmin (dwReserved : Integer; var lpdwReserved : Integer) : Integer; stdcall; external 'advpack' name 'IsNTAdmin'

  function IsPwrHibernateAllowed () : Integer; stdcall; external 'Powrprof.dll' name 'IsPwrHibernateAllowed'

  function IsPwrShutdownAllowed () : Integer; stdcall; external 'Powrprof.dll' name 'IsPwrShutdownAllowed'

  function IsPwrSuspendAllowed () : Integer; stdcall; external 'Powrprof.dll' name 'IsPwrSuspendAllowed'

  function IsRectEmpty (var lpRect : RECT) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'IsRectEmpty'

  function IsValidURL (pbc : Integer; szURL : PChar; dwReserved : Integer) : Integer; stdcall; external 'URLMON' name 'IsValidURL'

  function IsWindow (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'IsWindow'

  function IsWindowEnabled (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'IsWindowEnabled'

  function IsWindowVisible (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'IsWindowVisible'

  function IsZoomed (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'IsZoomed'

  function joyGetDevCaps (id : Integer; var lpCaps : JOYCAPS; uSize : Integer) : Integer; stdcall; external 'winmm' name 'joyGetDevCapsA'

  function joyGetNumDevs () : Integer; stdcall; external 'winmm' name 'joyGetNumDevs'

  function joyGetPos (uJoyID : Integer; var pji : JOYINFO) : Integer; stdcall; external 'winmm' name 'joyGetPos'

  procedure keybd_event (bVk : Byte; bScan : Byte; dwFlags : Integer; dwExtraInfo : Integer); stdcall; external 'user32' name 'keybd_event'

  function KillTimer (hwnd : Integer; nIDEvent : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'KillTimer'

  function lclose (hFile : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name '_lclosA'

  function LineTo (hdc : Integer; x : Integer; y : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'LineTo'

  function LoadCursor (hInstance : Integer; lpCursorName : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'LoadCursorA'

  function LoadCursorFromFile (lpFileName : PChar) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'LoadCursorFromFileA'

  function LoadIcon (hInstance : Integer; lpIconName : PChar) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'LoadIconA'

  function LoadImage (hInst : Integer; lpsz : PChar; un1 : Integer; n1 : Integer; n2 : Integer; un2 : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'LoadImageA'

  function LoadKeyboardLayout (pwszKLID : PChar; flags : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'LoadKeyboardLayoutA'

  function LocalFileTimeToFileTime (var lpLocalFileTime : FILETIME; var lpFileTime : FILETIME) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'LocalFileTimeToFileTime'

  function LockWindowUpdate (hwndLock : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'LockWindowUpdate'

  function LockWorkStation () : Integer; stdcall; external 'user32' name 'LockWorkStation'

  function lopen (lpPathName : PChar; iReadWrite : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name '_lopeA'

  function lstrcat (lpString1 : PChar; lpString2 : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'lstrcatA'

  function lstrcmp (lpString1 : PChar; lpString2 : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'lstrcmpA'

  function lstrcmpi (lpString1 : PChar; lpString2 : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'lstrcmpiA'

  function lstrcpy (lpString1 : PChar; lpString2 : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'lstrcpyA'

  function lstrcpyn (lpString1 : PChar; lpString2 : PChar; iMaxLength : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'lstrcpynA'

  function lstrlen (lpString : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'lstrlenA'

  procedure LZClose (hfFile : Integer); stdcall; external 'lz32' name 'LZClose'

  function LZCopy (hfSource : Integer; hfDest : Integer) : Integer; stdcall; external 'lz32' name 'LZCopy'

  function LZOpenFile (lpszFile : PChar; var lpOf : OFSTRUCT; style : Integer) : Integer; stdcall; external 'lz32' name 'LZOpenFileA'

  function MakeSureDirectoryPathExists (DirPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'imagehlp' name 'MakeSureDirectoryPathExists'

  function MessageBeep (wType : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'MessageBeep'

  function MessageBox (hwnd : Integer; lpText : PChar; lpCaption : PChar; wType : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'MessageBoxA'

  function MessageBoxEx (hwnd : Integer; lpText : PChar; lpCaption : PChar; uType : Integer; wLanguageId : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'MessageBoxExA'

  function midiOutClose (hMidiOut : Integer) : Integer; stdcall; external 'winmm' name 'midiOutClose'

  function midiOutGetDevCaps (uDeviceID : Integer; var lpCaps : MIDIOUTCAPS; uSize : Integer) : Integer; stdcall; external 'winmm' name 'midiOutGetDevCapsA'

  function midiOutGetNumDevs () : Integer; stdcall; external 'winmm' name 'midiOutGetNumDevs'

  function midiOutOpen (var lphMidiOut : Integer; uDeviceID : Integer; dwCallback : Integer; dwInstance : Integer; dwFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'winmm' name 'midiOutOpen'

  function midiOutShortMsg (hMidiOut : Integer; dwMsg : Integer) : Integer; stdcall; external 'winmm' name 'midiOutShortMsg'

  function ModifyMenu (hMenu : Integer; nPosition : Integer; wFlags : Integer; wIDNewItem : Integer; lpString : Pointer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'ModifyMenuA'

  function Module32First (hSnapshot : Integer; var lppe : MODULEENTRY32) : Integer; stdcall; external 'kernel32.dll' name 'Module32First'

  function Module32Next (hSnapshot : Integer; var lpme : MODULEENTRY32) : Integer; stdcall; external 'KERNEL32' name 'Module32Next'

  procedure mouse_event (dwFlags : Integer; dx : Integer; dy : Integer; cButtons : Integer; dwExtraInfo : Integer); stdcall; external 'user32' name 'mouse_event'

  function MoveFile (lpExistingFileName : PChar; lpNewFileName : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'MoveFileA'

  function MoveToEx (hdc : Integer; x : Integer; y : Integer; var lpPoint : POINTAPI) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'MoveToEx'

  function MoveWindow (hwnd : Integer; x : Integer; y : Integer; nWidth : Integer; nHeight : Integer; bRepaint : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'MoveWindow'

  function OffsetRect (var lpRect : RECT; x : Integer; y : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'OffsetRect'

  function OffsetRgn (hRgn : Integer; x : Integer; y : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'OffsetRgn'

  function OpenClipboard (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'OpenClipboard'

  function OpenFile (lpFileName : PChar; var lpReOpenBuff : OFSTRUCT; wStyle : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'OpenFile'

  function OpenIcon (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'OpenIcon'

  function OpenPrinter (pPrinterName : PChar; var phPrinter : Integer; var pDefault : PRINTER_DEFAULTS) : Integer; stdcall; external 'winspool.drv' name 'OpenPrinterA'


 5. #5
  کاربر دائمی آواتار soroush_vs
  تاریخ عضویت
  بهمن 1384
  محل زندگی
  شیراز
  سن
  35
  پست
  457
  از P تا Z


  function PageSetupDlg (var pPagesetupdlg : PAGESETUPDLG) : Integer; stdcall; external 'comdlg32' name 'PageSetupDlgA'

  function PaintDesktop (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'PaintDesktop'

  function PathAddBackslash (pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathAddBackslashA'

  function PathAddExtension (pszPath : PChar; pszExt : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathAddExtensionA'

  function PathAppend (pszPath : PChar; pMore : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathAppendA'

  function PathBuildRoot (szRoot : PChar; iDrive : Integer) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathBuildRootA'

  function PathCanonicalize (pszBuf : PChar; pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathCanonicalizeA'

  function PathCombine (szDest : PChar; lpszDir : PChar; lpszFile : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathCombineA'

  function PathCommonPrefix (pszFile1 : PChar; pszFile2 : PChar; achPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathCommonPrefixA'

  function PathCompactPath (hDC : Integer; pszPath : PChar; dx : Integer) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathCompactPathA'

  function PathCompactPathEx (pszOut : PChar; pszSrc : PChar; cchMax : Integer; dwFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathCompactPathExA'

  function PathCreateFromUrl (pszUrl : PChar; pszPath : PChar; var pcchPath : Integer; dwFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathCreateFromUrlA'

  function PathFileExists (pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathFileExistsA'

  function PathGetCharType (ch : Byte) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathGetCharTypeA'

  function PathGetDriveNumber (pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathGetDriveNumberA'

  function PathIsDirectory (pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathIsDirectoryA'

  function PathIsDirectoryEmpty (pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathIsDirectoryEmptyA'

  function PathIsLFNFileSpec (lpName : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathIsLFNFileSpecA'

  function PathIsNetworkPath (pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathIsNetworkPathA'

  function PathIsPrefix (pszPrefix : PChar; pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathIsPrefixA'

  function PathIsRelative (pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathIsRelativeA'

  function PathIsRoot (pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathIsRootA'

  function PathIsSameRoot (pszPath1 : PChar; pszPath2 : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathIsSameRootA'

  function PathIsSystemFolder (pszPath : PChar; dwAttrb : Integer) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathIsSystemFolderA'

  function PathIsUNC (pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathIsUNCA'

  function PathIsUNCServer (pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathIsUNCServerA'

  function PathIsUNCServerShare (pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathIsUNCServerShareA'

  function PathIsURL (pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathIsURLA'

  function PathMakePretty (pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathMakePrettyA'

  function PathMatchSpec (pszFile : PChar; pszSpec : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathMatchSpecA'

  procedure PathQuoteSpaces (lpsz : PChar); stdcall; external 'shlwapi' name 'PathQuoteSpacesA'

  procedure PathStripPath (pszPath : PChar); stdcall; external 'shlwapi' name 'PathStripPathA'

  function PathStripToRoot (pszPath : PChar) : Integer; stdcall; external 'shlwapi' name 'PathStripToRootA'

  function PathToRegion (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'PathToRegion'

  procedure PathUnquoteSpaces (lpsz : PChar); stdcall; external 'shlwapi' name 'PathUnquoteSpacesA'

  function Pie (hdc : Integer; X1 : Integer; Y1 : Integer; X2 : Integer; Y2 : Integer; X3 : Integer; Y3 : Integer; X4 : Integer; Y4 : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'Pie'

  function PlaySound (lpszName : PChar; hModule : Integer; dwFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'winmm' name 'PlaySoundA'

  function PolyBezier (hdc : Integer; var lppt : POINTAPI; cPoints : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'PolyBezier'

  function PolyBezierTo (hdc : Integer; var lppt : POINTAPI; cCount : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'PolyBezierTo'

  function Polygon (hdc : Integer; var lpPoint : POINTAPI; nCount : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'Polygon'

  function Polyline (hdc : Integer; var lpPoint : POINTAPI; nCount : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'Polyline'

  function PolylineTo (hdc : Integer; var lppt : POINTAPI; cCount : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'PolylineTo'

  function PolyPolygon (hdc : Integer; var lpPoint : POINTAPI; var lpPolyCounts : Integer; nCount : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'PolyPolygon'

  function PolyPolyline (hdc : Integer; var lppt : POINTAPI; var lpdwPolyPoints : Integer; cCount : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'PolyPolyline'

  function PrinterProperties (hwnd : Integer; hPrinter : Integer) : Integer; stdcall; external 'winspool.drv' name 'PrinterProperties'

  function PrintWindow (hWnd : Integer; hdcBlt : Integer; nFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'PrintWindow'

  function Process32First (hSnapshot : Integer; var lppe : LPPROCESSENTRY32) : Integer; stdcall; external 'KERNEL32' name 'Process32First'

  function Process32Next (hSnapshot : Integer; var lppe : LPPROCESSENTRY32) : Integer; stdcall; external 'KERNEL32' name 'Process32Next'

  function PtInRect (var lpRect : RECT; x : Integer; y : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'PtInRect'

  function PtInRegion (hRgn : Integer; x : Integer; y : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'PtInRegion'

  function PwdChangePassword (lpcRegkeyname : PChar; hwnd : Integer; uiReserved1 : Integer; uiReserved2 : Integer) : Integer; stdcall; external 'mpr' name 'PwdChangePasswordA'

  function ReadFile (hFile : Integer; var lpBuffer : Pointer; nNumberOfBytesToRead : Integer; var lpNumberOfBytesRead : Integer; var lpOverlapped : OVERLAPPED) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'ReadFile'

  function Rectangle (hdc : Integer; X1 : Integer; Y1 : Integer; X2 : Integer; Y2 : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'Rectangle'

  function RegCloseKey (hKey : Integer) : Integer; stdcall; external 'advapi32' name 'RegCloseKey'

  function RegCreateKeyEx (hKey : Integer; lpSubKey : PChar; Reserved : Integer; lpClass : PChar; dwOptions : Integer; samDesired : Integer; var lpSecurityAttributes : SECURITY_ATTRIBUTES; var phkResult : Integer; var lpdwDisposition : Integer) : Integer; stdcall; external 'advapi32' name 'RegCreateKeyExA'

  function RegDeleteKey (hKey : Integer; lpSubKey : PChar) : Integer; stdcall; external 'advapi32' name 'RegDeleteKeyA'

  function RegDeleteValue (hKey : Integer; lpValueName : PChar) : Integer; stdcall; external 'advapi32' name 'RegDeleteValueA'

  function RegEnumKeyEx (hKey : Integer; dwIndex : Integer; lpName : PChar; var lpcbName : Integer; lpReserved : Integer; lpClass : PChar; var lpcbClass : Integer; var lpftLastWriteTime : FILETIME) : Integer; stdcall; external 'advapi32' name 'RegEnumKeyExA'

  function RegEnumValue (hKey : Integer; dwIndex : Integer; lpValueName : PChar; var lpcbValueName : Integer; lpReserved : Integer; var lpType : Integer; var lpData : Byte; var lpcbData : Integer) : Integer; stdcall; external 'advapi32' name 'RegEnumValueA'

  function RegisterHotKey (hwnd : Integer; id : Integer; fsModifiers : Integer; vk : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'RegisterHotKey'

  function RegisterServiceProcess (dwProcessID : Integer; dwType : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'RegisterServiceProcess'

  function RegNotifyChangeKeyValue (hKey : Integer; bWatchSubtree : Integer; dwNotifyFilter : Integer; hEvent : Integer; fAsynchronus : Integer) : Integer; stdcall; external 'advapi32' name 'RegNotifyChangeKeyValue'

  function RegOpenKeyEx (hKey : Integer; lpSubKey : PChar; ulOptions : Integer; samDesired : Integer; var phkResult : Integer) : Integer; stdcall; external 'advapi32' name 'RegOpenKeyExA'

  function RegQueryValueEx (hKey : Integer; lpValueName : PChar; lpReserved : Integer; var lpType : Integer; var lpData : Pointer; var lpcbData : Integer) : Integer; stdcall; external 'advapi32' name 'RegQueryValueExA'

  function RegSetValueEx (hKey : Integer; lpValueName : PChar; Reserved : Integer; dwType : Integer; var lpData : Pointer; cbData : Integer) : Integer; stdcall; external 'advapi32' name 'RegSetValueExA'

  function ReleaseCapture () : Integer; stdcall; external 'user32' name 'ReleaseCapture'

  function RemoveDirectory (lpPathName : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'RemoveDirectoryA'

  function RemoveMenu (hMenu : Integer; nPosition : Integer; wFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'RemoveMenu'

  function RoundRect (hdc : Integer; X1 : Integer; Y1 : Integer; X2 : Integer; Y2 : Integer; X3 : Integer; Y3 : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'RoundRect'

  function SearchTreeForFile (RootPath : PChar; InputPathName : PChar; InputPathBuffer : PChar) : Integer; stdcall; external 'imagehelp' name 'SearchTreeForFile'

  function SendInput (cInputs : Integer; var pInputs : INPUT; cbSize : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SendInput'

  function SetActiveWindow (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetActiveWindow'

  function SetArcDirection (hdc : Integer; ArcDirection : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'SetArcDirection'

  function SetCapture (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetCapture'

  function SetCaretBlinkTime (wMSeconds : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetCaretBlinkTime'

  function SetClipboardData (wFormat : Integer; hMem : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetClipboardData'

  function SetComputerName (lpComputerName : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'SetComputerNameA'

  function SetCurrentDirectory (lpPathName : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'SetCurrentDirectoryA'

  function SetCursorPos (x : Integer; y : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetCursorPos'

  function SetDoubleClickTime (wCount : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetDoubleClickTime'

  function SetFileAttributes (lpFileName : PChar; dwFileAttributes : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'SetFileAttributesA'

  function SetFilePointer (hFile : Integer; lDistanceToMove : Integer; var lpDistanceToMoveHigh : Integer; dwMoveMethod : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'SetFilePointer'

  function SetFileTime (hFile : Integer; var lpCreationTime : FILETIME; var lpLastAccessTime : FILETIME; var lpLastWriteTime : FILETIME) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'SetFileTime'

  function SetKeyboardState (var lppbKeyState : Byte) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetKeyboardState'

  procedure SetLastError (dwErrCode : Integer); stdcall; external 'kernel32' name 'SetLastError'

  function SetLayeredWindowAttributes (hwnd : Integer; crKey : Integer; bAlpha : Byte; dwFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetLayeredWindowAttributes'

  function SetLayout (hdc : Integer; dword : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'SetLayout'

  function SetMenuItemBitmaps (hMenu : Integer; nPosition : Integer; wFlags : Integer; hBitmapUnchecked : Integer; hBitmapChecked : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetMenuItemBitmaps'

  function SetMenuItemInfo (hMenu : Integer; un : Integer; bool : Boolean; var lpcMenuItemInfo : MENUITEMINFO) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetMenuItemInfoA'

  function SetParent (hWndChild : Integer; hWndNewParent : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetParent'

  function SetPixel (hdc : Integer; x : Integer; y : Integer; crColor : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'SetPixel'

  function SetPixelV (hdc : Integer; x : Integer; y : Integer; crColor : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'SetPixelV'

  function SetPolyFillMode (hdc : Integer; nPolyFillMode : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'SetPolyFillMode'

  function SetRect (var lpRect : RECT; X1 : Integer; Y1 : Integer; X2 : Integer; Y2 : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetRect'

  function SetRectEmpty (var lpRect : RECT) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetRectEmpty'

  function SetStretchBltMode (hdc : Integer; nStretchMode : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'SetStretchBltMode'

  function SetSuspendState (Hibernate : Integer; ForceCritical : Integer; DisableWakeEvent : Integer) : Integer; stdcall; external 'Powrprof' name 'SetSuspendState'

  function SetSysColors (nChanges : Integer; var lpSysColor : Integer; var lpColorValues : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetSysColors'

  function SetSystemCursor (hcur : Integer; id : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetSystemCursor'

  function SetSystemTime (var lpSystemTime : SYSTEMTIME) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'SetSystemTime'

  function SetTextAlign (hdc : Integer; wFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'SetTextAlign'

  function SetTextColor (hdc : Integer; crColor : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'SetTextColor'

  function SetTimer (hWnd : Integer; nIDEvent : Integer; uElapse : Integer; lpTimerFunc : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetTimer'

  function SetupCopyError (hwndParent : Integer; DialogTitle : PChar; DiskName : PChar; PathToSource : PChar; SourceFile : PChar; TargetPathFile : PChar; Win32ErrorCode : Integer; Style : Integer; PathBuffer : PChar; PathBufferSize : Integer; var PathRequiredSize : Integer) : Integer; stdcall; external 'setupapi' name 'SetupCopyErrorA'

  function SetupDeleteError (hwndParent : Integer; DialogTitle : PChar; File : PChar; Win32ErrorCode : Integer; Style : Integer) : Integer; stdcall; external 'setupapi' name 'SetupDeleteErrorA'

  function SetupPromptForDisk (hwndParent : Integer; DialogTitle : PChar; DiskName : PChar; PathToSource : PChar; FileSought : PChar; TagFile : PChar; DiskPromptStyle : Integer; PathBuffer : PChar; PathBufferSize : Integer; var PathRequiredSize : Integer) : Integer; stdcall; external 'setupapi' name 'SetupPromptForDiskA'

  function SetupPromptReboot (var FileQueue : Integer; Owner : Integer; ScanOnly : Integer) : Integer; stdcall; external 'setupapi' name 'SetupPromptReboot'

  function SetupRenameError (hwndParent : Integer; DialogTitle : PChar; SourceFile : PChar; TargetFile : PChar; Win32ErrorCode : Integer; Style : Integer) : Integer; stdcall; external 'setupapi' name 'SetupRenameErrorA'

  function SetVolumeLabel (lpRootPathName : PChar; lpVolumeName : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'SetVolumeLabelA'

  function SetWindowPos (hwnd : Integer; hWndInsertAfter : Integer; x : Integer; y : Integer; cx : Integer; cy : Integer; wFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetWindowPos'

  function SetWindowRgn (hWnd : Integer; hRgn : Integer; bRedraw : Boolean) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetWindowRgn'

  function SetWindowText (hwnd : Integer; lpString : PChar) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SetWindowTextA'

  procedure SHAddToRecentDocs (uFlags : Integer; var pv : Pointer); stdcall; external 'shell32' name 'SHAddToRecentDocs'

  function SHBrowseForFolder (var lpbi : BROWSEINFO) : Integer; stdcall; external 'shell32' name 'SHBrowseForFolder'

  function Shell_NotifyIcon (dwMessage : Integer; var lpData : NOTIFYICONDATA) : Integer; stdcall; external 'shell32' name 'Shell_NotifyIconA'

  function ShellAbout (hwnd : Integer; szApp : PChar; szOtherStuff : PChar; hIcon : Integer) : Integer; stdcall; external 'shell32' name 'ShellAboutA'

  function ShellExecute (hwnd : Integer; lpOperation : PChar; lpFile : PChar; lpParameters : PChar; lpDirectory : PChar; nShowCmd : Integer) : Integer; stdcall; external 'shell32' name 'ShellExecuteA'

  function ShellExecuteEx (var lpExecInfo : SHELLEXECUTEINFOA) : Integer; stdcall; external 'shell32' name 'ShellExecuteEx'

  procedure SHEmptyRecycleBin (hwnd : Integer; pszRootPath : PChar; dwFlags : Integer); stdcall; external 'shell32' name 'SHEmptyRecycleBinA'

  function SHFileOperation (var lpFileOp : SHFILEOPSTRUCT) : Integer; stdcall; external 'shell32' name 'SHFileOperationA'

  function SHGetFileInfo (pszPath : PChar; dwFileAttributes : Integer; var psfi : SHFILEINFO; cbFileInfo : Integer; uFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'shell32' name 'SHGetFileInfoA'

  procedure SHGetSpecialFolderLocation (hwnd : Integer; csidl : Integer; var ppidl : ITEMIDLIST); stdcall; external 'shell32' name 'SHGetSpecialFolderLocation'

  function ShowCaret (hwnd : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'ShowCaret'

  function ShowCursor (bShow : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'ShowCursor'

  function ShowScrollBar (hwnd : Integer; wBar : Integer; bShow : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'ShowScrollBar'

  function ShowWindow (hwnd : Integer; nCmdShow : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'ShowWindow'

  procedure SHQueryRecycleBin (pszRootPath : PChar; var pSHQueryRBInfo : SHQUERYRBINFO); stdcall; external 'shell32' name 'SHQueryRecycleBinA'

  procedure Sleep (dwMilliseconds : Integer); stdcall; external 'kernel32' name 'Sleep'

  function sndPlaySound (lpszSoundName : PChar; uFlags : Integer) : Integer; stdcall; external 'winmm' name 'sndPlaySoundA'

  function StartDoc (hdc : Integer; var lpdi : DOCINFO) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'StartDocA'

  function StartPage (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'StartPage'

  function StretchBlt (hdc : Integer; x : Integer; y : Integer; nWidth : Integer; nHeight : Integer; hSrcDC : Integer; xSrc : Integer; ySrc : Integer; nSrcWidth : Integer; nSrcHeight : Integer; dwRop : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'StretchBlt'

  function StrokeAndFillPath (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'StrokeAndFillPath'

  function StrokePath (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'StrokePath'

  function SubtractRect (var lprcDst : RECT; var lprcSrc1 : RECT; var lprcSrc2 : RECT) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SubtractRect'

  function SwapMouseButton (bSwap : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'SwapMouseButton'

  function SystemTimeToFileTime (var lpSystemTime : SYSTEMTIME; var lpFileTime : FILETIME) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'SystemTimeToFileTime'

  function TextOut (hdc : Integer; x : Integer; y : Integer; lpString : PChar; nCount : Integer) : Integer; stdcall; external 'gdi32' name 'TextOutA'

  function timeGetTime () : Integer; stdcall; external 'winmm' name 'timeGetTime'

  function TrackPopupMenuEx (hMenu : Integer; un : Integer; n1 : Integer; n2 : Integer; hWnd : Integer; var lpTPMParams : TPMPARAMS) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'TrackPopupMenuEx'

  function TranslateColors (var THTRANSFORM : Integer; var TPCOLOR : PCOLOR; dword : Integer; pColortype : Struct_MembersOf_COLORTYPE; var TPCOLOR : PCOLOR; pColortype : Struct_MembersOf_COLORTYPE) : Integer; stdcall; external 'mscms' name 'TranslateColors'

  function TransparentBlt (hdc : Integer; x : Integer; y : Integer; nWidth : Integer; nHeight : Integer; hSrcDC : Integer; xSrc : Integer; ySrc : Integer; nSrcWidth : Integer; nSrcHeight : Integer; crTransparent : Integer) : Integer; stdcall; external 'msimg32' name 'TransparentBlt'

  function UnionRect (var lpDestRect : RECT; var lpSrc1Rect : RECT; var lpSrc2Rect : RECT) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'UnionRect'

  function UnregisterHotKey (hwnd : Integer; id : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'UnregisterHotKey'

  procedure URLDownloadToFile (lpunknown : Integer; lpcstr : PChar; lpcstr : PChar; dword : Integer; var TLPBINDSTATUSCALLBACK : LPBINDSTATUSCALLBACK); stdcall; external 'URLMON' name 'URLDownloadToFile'

  function VerLanguageName (wLang : Integer; szLang : PChar; nSize : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'VerLanguageNameA'

  function VerQueryValue (var pBlock : Pointer; lpSubBlock : PChar; lplpBuffer : Integer; var puLen : Integer) : Integer; stdcall; external 'version.dll' name 'VerQueryValueA'

  function WindowFromDC (hdc : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'WindowFromDC'

  function WindowFromPoint (xPoint : Integer; yPoint : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'WindowFromPoint'

  function WinExec (lpCmdLine : PChar; nCmdShow : Integer) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'WinExec'

  function WinHelp (hwnd : Integer; lpHelpFile : PChar; wCommand : Integer; dwData : Integer) : Integer; stdcall; external 'user32' name 'WinHelpA'

  function WriteFile (hFile : Integer; var lpBuffer : Pointer; nNumberOfBytesToWrite : Integer; var lpNumberOfBytesWritten : Integer; var lpOverlapped : OVERLAPPED) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'WriteFile'

  function WritePrivateProfileSection (lpAppName : PChar; lpString : PChar; lpFileName : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'WritePrivateProfileSectionA'

  function WritePrivateProfileString (lpApplicationName : PChar; lpKeyName : Pointer; lpString : Pointer; lpFileName : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'WritePrivateProfileStringA'

  function WriteProfileString (lpszSection : PChar; lpszKeyName : PChar; lpszString : PChar) : Integer; stdcall; external 'kernel32' name 'WriteProfileStringA'

  procedure ZeroMemory (var Destination : Pointer; Length : Integer); stdcall; external 'kernel32' name 'RtlZeroMemorA'


 6. #6
  کاربر دائمی آواتار soroush_vs
  تاریخ عضویت
  بهمن 1384
  محل زندگی
  شیراز
  سن
  35
  پست
  457
  ثابت ها یا Constants


  AD_CLOCKWISE = 2;
  AD_COUNTERCLOCKWISE = 1;

  ALTERNATE = 1;

  AW_ACTIVATE = $00020000;
  AW_BLEND = $00080000;
  AW_CENTER = $00000010;
  AW_HIDE = $00010000;
  AW_HOR_NEGATIVE = $00000002;
  AW_HOR_POSITIVE = $00000001;
  AW_SLIDE = $00040000;
  AW_VER_NEGATIVE = $00000008;
  AW_VER_POSITIVE = $00000004;

  BDR_INNER = $0000000C;
  BDR_OUTER = $00000003;
  BDR_RAISED = $00000005;
  BDR_RAISEDINNER = $00000004;
  BDR_RAISEDOUTER = $00000001;
  BDR_SUNKEN = $0000000A;
  BDR_SUNKENINNER = $00000008;
  BDR_SUNKENOUTER = $00000002;

  BF_BOTTOM = $00000008;
  BF_BOTTOMLEFT = [BF_BOTTOM Or BF_LEFT];
  BF_BOTTOMRIGHT = [BF_BOTTOM Or BF_RIGHT];
  BF_DIAGONAL = $00000010;
  BF_DIAGONAL_ENDBOTTOMLEFT = [BF_DIAGONAL Or BF_BOTTOM Or BF_LEFT];
  BF_DIAGONAL_ENDBOTTOMRIGHT = [BF_DIAGONAL Or BF_BOTTOM Or BF_RIGHT];
  BF_DIAGONAL_ENDTOPLEFT = [BF_DIAGONAL Or BF_TOP Or BF_LEFT];
  BF_DIAGONAL_ENDTOPRIGHT = [BF_DIAGONAL Or BF_TOP Or BF_RIGHT];
  BF_FLAT = $00004000;
  BF_LEFT = $00000001;
  BF_MIDDLE = $00000800;
  BF_MONO = $00008000;
  BF_RECT = [BF_LEFT Or BF_TOP Or BF_RIGHT Or BF_BOTTOM];
  BF_RIGHT = $00000004;
  BF_SOFT = $00001000;
  BF_TOP = $00000002;
  BF_TOPLEFT = [BF_TOP Or BF_LEFT];
  BF_TOPRIGHT = [BF_TOP Or BF_RIGHT];

  BIF_BROWSEFORCOMPUTER = $00001000;
  BIF_BROWSEFORPRINTER = $00002000;
  BIF_BROWSEINCLUDEFILES = $00004000;
  BIF_DONTGOBELOWDOMAIN = $00000002;
  BIF_EDITBOX = $00000010;
  BIF_RETURNFSANCESTORS = $00000008;
  BIF_RETURNONLYFSDIRS = $00000001;
  BIF_STATUSTEXT = $00000004;
  BIF_USENEWUI = $00000040;
  BIF_VALIDATE = $00000020;

  BLACK_BRUSH = 4;
  BLACKONWHITE = 1;

  BS_HATCHED = 2;
  BS_SOLID = 0;

  CC_ANYCOLOR = $00000100;
  CC_FULLOPEN = $00000002;
  CC_PREVENTFULLOPEN = $00000004;
  CC_SHOWHELP = $00000008;
  CC_SOLIDCOLOR = $00000080;

  CDS_FULLSCREEN = $00000004;
  CDS_GLOBAL = $00000008;
  CDS_NORESET = $10000000;
  CDS_RESET = $40000000;
  CDS_TEST = $00000002;
  CDS_UPDATEREGISTRY = $00000001;

  CF_BITMAP = 2;
  CF_ENHMETAFILE = 14;
  CF_JPEG = 19;
  CF_METAFILEPICT = 3;
  CF_NULL = 0;
  CF_RTF = ['Rich Text Format'];
  CF_TEXT = 1;
  CF_TIFF = 6;
  CF_UNICODETEXT = 13;
  CF_WAVE = 12;

  CLR_DEFAULT = $FF000000;
  CLR_HILIGHT = CLR_DEFAULT;
  CLR_INVALID = $0000FFFF;
  CLR_NONE = $FFFFFFFF;

  COLOR_3DDKSHADOW = 21;
  COLOR_3DFACE = COLOR_BTNFACE;
  COLOR_3DHIGHLIGHT = COLOR_BTNHIGHLIGHT;
  COLOR_3DHILIGHT = COLOR_BTNHIGHLIGHT;
  COLOR_3DLIGHT = 22;
  COLOR_3DSHADOW = COLOR_BTNSHADOW;
  COLOR_ACTIVEBORDER = 10;
  COLOR_ACTIVECAPTION = 2;
  COLOR_APPWORKSPACE = 12;
  COLOR_BACKGROUND = 1;
  COLOR_BLUE = 708;
  COLOR_BLUEACCEL = 728;
  COLOR_BTNFACE = 15;
  COLOR_BTNHIGHLIGHT = 20;
  COLOR_BTNHILIGHT = COLOR_BTNHIGHLIGHT;
  COLOR_BTNSHADOW = 16;
  COLOR_BTNTEXT = 18;
  COLOR_CAPTIONTEXT = 9;
  COLOR_CURRENT = 709;
  COLOR_DESKTOP = COLOR_BACKGROUND;
  COLOR_GRADIENTACTIVECAPTION = 27;
  COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION = 28;
  COLOR_GRAYTEXT = 17;
  COLOR_GREEN = 707;
  COLOR_GREENACCEL = 727;
  COLOR_HIGHLIGHT = 13;
  COLOR_HIGHLIGHTTEXT = 14;
  COLOR_HOTLIGHT = 26;
  COLOR_HUE = 703;
  COLOR_HUEACCEL = 723;
  COLOR_HUESCROLL = 700;
  COLOR_INACTIVEBORDER = 11;
  COLOR_INACTIVECAPTION = 3;
  COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT = 19;
  COLOR_INFOBK = 24;
  COLOR_INFOTEXT = 23;
  COLOR_LUM = 705;
  COLOR_LUMACCEL = 725;
  COLOR_LUMSCROLL = 702;
  COLOR_MATCH_VERSION = $00000200;
  COLOR_MENU = 4;
  COLOR_MENUTEXT = 7;
  COLOR_MIX = 719;
  COLOR_NO_TRANSPARENT = $FFFFFFFF;
  COLOR_PALETTE = 718;
  COLOR_RAINBOW = 710;
  COLOR_RED = 706;
  COLOR_REDACCEL = 726;
  COLOR_SAT = 704;
  COLOR_SATACCEL = 724;
  COLOR_SATSCROLL = 701;
  COLOR_SAVE = 711;
  COLOR_SCHEMES = 715;
  COLOR_SCROLLBAR = 0;
  COLOR_SOLID = 713;
  COLOR_SOLID_LEFT = 730;
  COLOR_SOLID_RIGHT = 731;
  COLOR_TUNE = 714;
  COLOR_WINDOW = 5;
  COLOR_WINDOWFRAME = 6;
  COLOR_WINDOWTEXT = 8;

  COLORONCOLOR = 3;

  COMPLEXREGION = 3;

  CREATE_ALWAYS = 2;
  CREATE_NEW = 1;

  CSIDL_CONNECTIONS = $00000031;
  CSIDL_CONTROLS = $00000003;
  CSIDL_COOKIES = $00000021;
  CSIDL_DESKTOP = 0;
  CSIDL_DESKTOPDIRECTORY = $00000010;
  CSIDL_DRIVES = $00000011;
  CSIDL_FAVORITES = $00000006;
  CSIDL_FONTS = $00000014;
  CSIDL_HISTORY = $00000022;
  CSIDL_INTERNET = $00000001;
  CSIDL_MYPICTURES = $00000027;
  CSIDL_NETHOOD = $00000013;
  CSIDL_NETWORK = $00000012;
  CSIDL_PERSONAL = $00000005;
  CSIDL_PRINTERS = $00000004;
  CSIDL_PRINTHOOD = $0000001b;
  CSIDL_PROFILE = $00000028;
  CSIDL_PROGRAM_FILES = $00000026;
  CSIDL_PROGRAM_FILES_COMMON = $0000002b;
  CSIDL_PROGRAM_FILES_COMMONX86 = $0000002c;
  CSIDL_PROGRAM_FILESX86 = $0000002a;
  CSIDL_PROGRAMS = $00000002;
  CSIDL_RECENT = $00000008;
  CSIDL_SENDTO = $00000009;
  CSIDL_STARTMENU = $0000000b;
  CSIDL_STARTUP = $00000007;
  CSIDL_SYSTEM = $00000025;
  CSIDL_SYSTEMX86 = $00000029;
  CSIDL_TEMPLATES = $00000015;
  CSIDL_WINDOWS = $00000024;

  CSTR_EQUAL = 2;
  CSTR_GREATER_THAN = 3;
  CSTR_LESS_THAN = 1;

  DC_ACTIVE = $00000001;
  DC_GRADIENT = $00000020;
  DC_ICON = $00000004;
  DC_TEXT = $00000008;

  DFC_BUTTON = 4;
  DFC_CAPTION = 1;
  DFC_MENU = 2;
  DFC_POPUPMENU = 5;
  DFC_SCROLL = 3;

  DFCS_ADJUSTRECT = $00002000;
  DFCS_BUTTON3STATE = $00000008;
  DFCS_BUTTONCHECK = 0;
  DFCS_BUTTONPUSH = $00000010;
  DFCS_BUTTONRADIO = $00000004;
  DFCS_BUTTONRADIOIMAGE = $00000001;
  DFCS_BUTTONRADIOMASK = $00000002;
  DFCS_CAPTIONCLOSE = 0;
  DFCS_CAPTIONHELP = $00000004;
  DFCS_CAPTIONMAX = $00000002;
  DFCS_CAPTIONMIN = $00000001;
  DFCS_CAPTIONRESTORE = $00000003;
  DFCS_CHECKED = $00000400;
  DFCS_FLAT = $00004000;
  DFCS_HOT = $00001000;
  DFCS_INACTIVE = $00000100;
  DFCS_MENUARROW = 0;
  DFCS_MENUARROWRIGHT = $00000004;
  DFCS_MENUBULLET = $00000002;
  DFCS_MENUCHECK = $00000001;
  DFCS_MONO = $00008000;
  DFCS_PUSHED = $00000200;
  DFCS_SCROLLCOMBOBOX = $00000005;
  DFCS_SCROLLDOWN = $00000001;
  DFCS_SCROLLLEFT = $00000002;
  DFCS_SCROLLRIGHT = $00000003;
  DFCS_SCROLLSIZEGRIP = $00000008;
  DFCS_SCROLLSIZEGRIPRIGHT = $00000010;
  DFCS_SCROLLUP = 0;
  DFCS_TRANSPARENT = $00000800;

  DI_IMAGE = $00000002;
  DI_MASK = $00000001;
  DI_NORMAL = $00000003;

  DISP_CHANGE_BADFLAGS = -4;
  DISP_CHANGE_BADMODE = -2;
  DISP_CHANGE_BADPARAM = -5;
  DISP_CHANGE_FAILED = -1;
  DISP_CHANGE_NOTUPDATED = -3;
  DISP_CHANGE_RESTART = 1;
  DISP_CHANGE_SUCCESSFUL = 0;

  DM_PELSHEIGHT = $0100000;
  DM_PELSWIDTH = $00080000;

  DPROMPT_BUFFERTOOSMALL = 3;
  DPROMPT_CANCEL = 1;
  DPROMPT_OUTOFMEMORY = 4;
  DPROMPT_SKIPFILE = 2;
  DPROMPT_SUCCESS = 0;

  DRIVE_CDROM = 5;
  DRIVE_FIXED = 3;
  DRIVE_NO_ROOT_DIR = 1;
  DRIVE_RAMDISK = 6;
  DRIVE_REMOTE = 4;
  DRIVE_REMOVABLE = 2;
  DRIVE_UNKNOWN = 0;

  DT_BOTTOM = $00000008;
  DT_CALCRECT = $00000400;
  DT_CENTER = $00000001;
  DT_EDITCONTROL = $00002000;
  DT_END_ELLIPSIS = $00008000;
  DT_EXPANDTABS = $00000040;
  DT_EXTERNALLEADING = $00000200;
  DT_INTERNAL = $00001000;
  DT_LEFT = 0;
  DT_MODIFYSTRING = $00010000;
  DT_MULTILINE = [$00000001];
  DT_NOCLIP = $00000100;
  DT_NOPREFIX = $00000800;
  DT_PATH_ELLIPSIS = $00004000;
  DT_RIGHT = $00000002;
  DT_RTLREADING = $00020000;
  DT_SINGLELINE = $00000020;
  DT_TABSTOP = $00000080;
  DT_TOP = 0;
  DT_VCENTER = $00000004;
  DT_WORDBREAK = $00000010;

  E_INVALIDARG = $80070057;

  EDGE_BUMP = [BDR_RAISEDOUTER Or BDR_SUNKENINNER];
  EDGE_ETCHED = [BDR_SUNKENOUTER Or BDR_RAISEDINNER];
  EDGE_RAISED = [BDR_RAISEDOUTER Or BDR_RAISEDINNER];
  EDGE_SUNKEN = [BDR_SUNKENOUTER Or BDR_SUNKENINNER];

  ENUM_CURRENT_SETTINGS = [-1];
  ENUM_REGISTRY_SETTINGS = [-2];

  ERROR = 0;
  ERROR_BAD_FORMAT = 11;
  ERROR_FILE_NOT_FOUND = 2;
  ERROR_NO_MORE_ITEMS = 259;
  ERROR_PATH_NOT_FOUND = 3;
  ERROR_SUCCESS = 0;

  ETO_CLIPPED = 4;
  ETO_OPAQUE = 2;

  EWX_FORCE = 4;
  EWX_LOGOFF = 0;
  EWX_POWEROFF = $00000008;
  EWX_REBOOT = 2;
  EWX_SHUTDOWN = 1;

  FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE = $00000020;
  FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED = $00000800;
  FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = $00000010;
  FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = $00000002;
  FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = $00000080;
  FILE_ATTRIBUTE_READONLY = $00000001;
  FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM = $00000004;
  FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY = $00000100;

  FILE_BEGIN = 0;
  FILE_CURRENT = 1;
  FILE_END = 2;

  FILE_TYPE_CHAR = $00000002;
  FILE_TYPE_DISK = $00000001;
  FILE_TYPE_PIPE = $00000003;
  FILE_TYPE_REMOTE = $00008000;
  FILE_TYPE_UNKNOWN = 0;

  FILE_FILE_COMPRESSION = $00000010;

  FILE_SHARE_DELETE = $00000004;
  FILE_SHARE_READ = $00000001;
  FILE_SHARE_WRITE = $00000002;

  FILE_SUPPORTS_ENCRYPTION = $00020000;
  FILE_UNICODE_ON_DISK = $00000004;
  FILE_VOLUME_IS_COMPRESSED = $00008000;

  FLAG_ICC_FORCE_CONNECTION = $00000001;

  FLASHW_ALL = [FLASHW_CAPTION Or FLASHW_TRAY];
  FLASHW_CAPTION = $00000001;
  FLASHW_STOP = 0;
  FLASHW_TIMER = $00000004;
  FLASHW_TIMERNOFG = $0000000C;
  FLASHW_TRAY = $00000002;

  FO_COPY = $00000002;
  FO_DELETE = $00000003;
  FO_MOVE = $00000001;
  FO_RENAME = $00000004;

  FOF_ALLOWUNDO = $00000040;

  FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER = $00000100;
  FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM = $00001000;

  FS_FILE_COMPRESSION = FILE_FILE_COMPRESSION;
  FS_UNICODE_STORED_ON_DISK = FILE_UNICODE_ON_DISK;
  FS_VOL_IS_COMPRESSED = FILE_VOLUME_IS_COMPRESSED;

  GA_PARENT = 1;
  GA_ROOT = 2;

  GCT_INVALID = 0;
  GCT_LFNCHAR = $00000001;
  GCT_SEPARATOR = $00000008;
  GCT_SHORTCHAR = $00000002;
  GCT_WILD = $00000004;

  GDI_ERROR = $0000FFFF;

  GENERIC_READ = $80000000;
  GENERIC_WRITE = $40000000;

  GFSR_GDIRESOURCES = 1;
  GFSR_SYSTEMRESOURCES = 0;
  GFSR_USERRESOURCES = 2;

  GRADIENT_FILL_RECT_H = 0;
  GRADIENT_FILL_RECT_V = $00000001;
  GRADIENT_FILL_TRIANGLE = $00000002;

  GW_CHILD = 5;
  GW_HWNDFIRST = 0;
  GW_HWNDLAST = 1;
  GW_HWNDNEXT = 2;
  GW_HWNDPREV = 3;

  GWL_EXSTYLE = -20;

  HALFTONE = 4;

  HELP_COMMAND = $00000102;
  HELP_CONTENTS = $00000003;
  HELP_CONTEXT = $00000001;
  HELP_CONTEXTMENU = $0000000a;
  HELP_CONTEXTPOPUP = $00000008;
  HELP_FINDER = $0000000b;
  HELP_FORCEFILE = $00000009;
  HELP_HELPONHELP = $00000004;
  HELP_INDEX = $00000003;
  HELP_KEY = $00000101;
  HELP_MULTIKEY = $00000201;
  HELP_PARTIALKEY = $00000105;
  HELP_QUIT = $00000002;
  HELP_SETCONTENTS = $00000005;
  HELP_SETINDEX = $00000005;
  HELP_SETPOPUP_POS = $0000000d;
  HELP_SETWINPOS = $00000203;
  HELP_TCARD = $00008000;
  HELP_WM_HELP = $0000000c;

  HFILE_ERROR = -1;

  HH_CLOSE_ALL = $00000012;
  HH_DISPLAY_INDEX = $00000002;
  HH_DISPLAY_SEARCH = $00000003;
  HH_DISPLAY_TEXT_POPUP = $0000000E;
  HH_DISPLAY_TOPIC = 0;
  HH_GET_WIN_HANDLE = $00000006;
  HH_GET_WIN_TYPE = $00000005;
  HH_HELP_CONTEXT = $0000000F;
  HH_SET_WIN_TYPE = $00000004;
  HH_TP_HELP_CONTEXTMENU = $00000010;
  HH_TP_HELP_WM_HELP = $00000011;

  HKEY_CLASSES_ROOT = $80000000;
  HKEY_CURRENT_CONFIG = $80000005;
  HKEY_CURRENT_USER = $80000001;
  HKEY_DYN_DATA = $80000006;
  HKEY_LOCAL_MACHINE = $80000002;
  HKEY_USERS = $80000003;

  HKL_NEXT = 1;
  HKL_PREV = 0;

  HS_BDIAGONAL = 3;
  HS_BDIAGONAL1 = 7;
  HS_CROSS = 4;
  HS_DENSE1 = 9;
  HS_DENSE2 = 10;
  HS_DENSE3 = 11;
  HS_DENSE4 = 12;
  HS_DENSE5 = 13;
  HS_DENSE6 = 14;
  HS_DENSE7 = 15;
  HS_DENSE8 = 16;
  HS_DIAGCROSS = 5;
  HS_DITHEREDBKCLR = 24;
  HS_DITHEREDCLR = 20;
  HS_DITHEREDTEXTCLR = 22;
  HS_FDIAGONAL = 2;
  HS_FDIAGONAL1 = 6;
  HS_HALFTONE = 18;
  HS_HORIZONTAL = 0;
  HS_NOSHADE = 17;
  HS_SOLID = 8;
  HS_SOLIDBKCLR = 23;
  HS_SOLIDCLR = 19;
  HS_SOLIDTEXTCLR = 21;
  HS_VERTICAL = 1;

  HWND_BOTTOM = 1;
  HWND_NOTOPMOST = -2;
  HWND_TOP = 0;
  HWND_TOPMOST = -1;

  ICU_BROWSER_MODE = $02000000;
  ICU_DECODE = $10000000;
  ICU_ENCODE_PERCENT = $00001000;
  ICU_ENCODE_SPACES_ONLY = $04000000;
  ICU_NO_ENCODE = $020000000;
  ICU_NO_META = $08000000;
  ICU_USERNAME = $40000000;

  IDABORT = 3;
  IDIGNORE = 5;
  IDNO = 7;
  IDOK = 1;
  IDRETRY = 4;
  IDTRYAGAIN = 10;
  IDYES = 6;
  IDCANCEL = 2;
  IDCONTINUE = 11;

  IDANI_CAPTION = $00000003;
  IDANI_CLOSE = $00000002;
  IDANI_OPEN = $00000001;  IDC_APPSTARTING = 32650;
  IDC_ARROW = 32512;
  IDC_CROSS = 32515;
  IDC_HAND = 32649;
  IDC_HELP = 32651;
  IDC_IBEAM = 32513;
  IDC_ICON = 32641;
  IDC_NO = 32648;
  IDC_OFFLINE_HAND = 103;
  IDC_SIZE = 32640;
  IDC_SIZEALL = 32646;
  IDC_SIZENESW = 32643;
  IDC_SIZENS = 32645;
  IDC_SIZENWSE = 32642;
  IDC_SIZEWE = 32644;
  IDC_UPARROW = 32516;
  IDC_WAIT = 32514;

  IDF_CHECKFIRST = $00000100;
  IDF_NOBEEP = $00000200;
  IDF_NOBROWSE = $00000001;
  IDF_NOCOMPRESSED = $00000008;
  IDF_NODETAILS = $00000004;
  IDF_NOFOREGROUND = $00000400;
  IDF_NOSKIP = $00000002;
  IDF_OEMDISK = $80000000;
  IDF_WARNIFSKIP = $00000800;

  IDI_APPLICATION = 32512;
  IDI_ASTERISK = 32516;
  IDI_ERROR = IDI_HAND;
  IDI_EXCLAMATION = 32515;
  IDI_HAND = 32513;
  IDI_INFORMATION = IDI_ASTERISK;
  IDI_QUESTION = 32514;
  IDI_WARNING = IDI_EXCLAMATION;
  IDI_WINLOGO = 32517;

  ILD_BLEND = ILD_BLEND50;
  ILD_BLEND25 = $00000002;
  ILD_BLEND50 = $00000004;
  ILD_FOCUS = ILD_BLEND25;
  ILD_IMAGE = $00000020;
  ILD_MASK = $00000010;
  ILD_NORMAL = 0;
  ILD_OVERLAYMASK = $00000F00;
  ILD_ROP = $00000040;
  ILD_SELECTED = ILD_BLEND50;
  ILD_TRANSPARENT = $00000001;

  IMAGE_BITMAP = 0;
  IMAGE_CURSOR = 2;
  IMAGE_ENHMETAFILE = 3;
  IMAGE_ICON = 1;

  INPUT_HARDWARE = 2;
  INPUT_KEYBOARD = 1;
  INPUT_MOUSE = 0;

  INTERNET_CONNECTION_CONFIGURED = $00000040;
  INTERNET_CONNECTION_LAN = $00000002;
  INTERNET_CONNECTION_MODEM = $00000001;
  INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY = $00000008;
  INTERNET_CONNECTION_OFFLINE = $00000020;
  INTERNET_CONNECTION_PROXY = $00000004;
  INTERNET_RAS_INSTALLED = $00000010;

  INVALID_HANDLE_VALUE = [[Handle] - 1];

  JOY_BUTTON1 = $00000001;
  JOY_BUTTON2 = $00000002;
  JOY_BUTTON3 = $00000004;
  JOY_BUTTON4 = $00000008;
  JOY_BUTTON5 = $00000010;
  JOY_BUTTON6 = $00000020;
  JOY_BUTTON7 = $00000040;
  JOY_BUTTON8 = $00000080;
  JOY_BUTTON9 = $00000100;

  JOYERR_BASE = 160;
  JOYERR_NOERROR = [0];
  JOYERR_UNPLUGGED = [JOYERR_BASE + 7];

  KEY_ALL_ACCESS = [[STANDARD_RIGHTS_ALL Or KEY_QUERY_VALUE Or KEY_SET_VALUE Or KEY_CREATE_SUB_KEY Or KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS Or KEY_NOTIFY Or KEY_CREATE_LINK] And [Not SYNCHRONIZE]];
  KEY_CREATE_LINK = $00000020;
  KEY_CREATE_SUB_KEY = $00000004;
  KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS = $00000008;
  KEY_NOTIFY = $00000010;
  KEY_QUERY_VALUE = $00000001;
  KEY_READ = [[STANDARD_RIGHTS_READ Or KEY_QUERY_VALUE Or KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS Or KEY_NOTIFY] And [Not SYNCHRONIZE]];
  KEY_SET_VALUE = $00000002;
  KEY_WRITE = [[STANDARD_RIGHTS_WRITE Or KEY_SET_VALUE Or KEY_CREATE_SUB_KEY] And [Not SYNCHRONIZE]];

  KEYEVENTF_KEYUP = $00000002;

  KL_NAMELENGTH = 9;

  KLF_ACTIVATE = $00000001;

  LANG_AFRIKAANS = $00000036;
  LANG_ALBANIAN = $0000001c;
  LANG_ARABIC = $00000001;
  LANG_ARMENIAN = $0000002b;
  LANG_ASSAMESE = $0000004d;
  LANG_AZERI = $0000002c;
  LANG_BASQUE = $0000002d;
  LANG_BELARUSIAN = $00000023;
  LANG_BENGALI = $00000045;
  LANG_BULGARIAN = $00000002;
  LANG_CATALAN = $00000003;
  LANG_CHINESE = $00000004;
  LANG_CROATIAN = $0000001A;
  LANG_CZECH = $00000005;
  LANG_DANISH = $00000006;
  LANG_DUTCH = $00000013;
  LANG_ENGLISH = $00000009;
  LANG_ESTONIAN = $00000025;
  LANG_FAEROESE = $00000038;
  LANG_FARSI = $00000029;
  LANG_FINNISH = $0000000B;
  LANG_FRENCH = $0000000C;
  LANG_GEORGIAN = $00000037;
  LANG_GERMAN = $00000007;
  LANG_GREEK = $00000008;
  LANG_GUJARATI = $00000047;
  LANG_HEBREW = $0000000d;
  LANG_HINDI = $00000039;
  LANG_HUNGARIAN = $0000000E;
  LANG_ICELANDIC = $0000000F;
  LANG_INDONESIAN = $00000021;
  LANG_ITALIAN = $00000010;
  LANG_JAPANESE = $00000011;
  LANG_KANNADA = $0000004b;
  LANG_KASHMIRI = $00000060;
  LANG_KAZAK = $0000003f;
  LANG_KONKANI = $00000057;
  LANG_KOREAN = $00000012;
  LANG_LATVIAN = $00000026;
  LANG_LITHUANIAN = $00000027;
  LANG_MACEDONIAN = $0000002f;
  LANG_MALAY = $0000003e;
  LANG_MALAYALAM = $0000004c;
  LANG_MANIPURI = $00000058;
  LANG_MARATHI = $0000004e;
  LANG_NEPALI = $00000061;
  LANG_NEUTRAL = 0;
  LANG_NORWEGIAN = $00000014;
  LANG_ORIYA = $00000048;
  LANG_POLISH = $00000015;
  LANG_PORTUGUESE = $00000016;
  LANG_PUNJABI = $00000046;
  LANG_ROMANIAN = $00000018;
  LANG_RUSSIAN = $00000019;
  LANG_SANSKRIT = $0000004f;
  LANG_SERBIAN = $0000001a;
  LANG_SINDHI = $00000059;
  LANG_SLOVAK = $0000001B;
  LANG_SLOVENIAN = $00000024;
  LANG_SPANISH = $0000000A;
  LANG_SWAHILI = $00000041;
  LANG_SWEDISH = $0000001D;
  LANG_TAMIL = $00000049;
  LANG_TATAR = $00000044;
  LANG_TELUGU = $0000004a;
  LANG_THAI = $0000001e;
  LANG_TURKISH = $0000001F;
  LANG_UKRAINIAN = $00000022;
  LANG_URDU = $00000020;
  LANG_UZBEK = $00000043;
  LANG_VIETNAMESE = $0000002a;

  LAYOUT_RTL = $00000001;

  LF_FACESIZE = 32;
  LF_FULLFACESIZE = 64;

  LOCALE_NOUSEROVERRIDE = $80000000;
  LOCALE_SENGCOUNTRY = $00001002;
  LOCALE_SENGLANGUAGE = $00001001;
  LOCALE_SNATIVECTRYNAME = $00000008;
  LOCALE_SNATIVECURRNAME = $00001008;

  LR_COPYDELETEORG = $00000008;
  LR_COPYRETURNORG = $00000004;
  LR_DEFAULTSIZE = $00000040;
  LR_LOADFROMFILE = $00000010;
  LR_LOADMAP3DCOLORS = $00001000;
  LR_LOADTRANSPARENT = $00000020;
  LR_MONOCHROME = $00000001;
  LR_SHARED = $00008000;
  LR_VGACOLOR = $00000080;

  LWA_ALPHA = $00000002;
  LWA_COLORKEY = $00000001;

  LZERROR_BADINHANDLE = -1;
  LZERROR_BADOUTHANDLE = -2;
  LZERROR_BADVALUE = -7;
  LZERROR_READ = -3;
  LZERROR_WRITE = -4;

  MAX_PATH = 260;
  MAX_COMPUTERNAME_LENGTH = 31;

  MAXPNAMELEN = 32;
  MAXDWORD = $0000FFFF;

  MB_ABORTRETRYIGNORE = $00000002;
  MB_APPLMODAL = 0;
  MB_CANCELTRYCONTINUE = $00000006;
  MB_DEFBUTTON1 = 0;
  MB_DEFBUTTON2 = $00000100;
  MB_DEFBUTTON3 = $00000200;
  MB_DEFBUTTON4 = $00000300;
  MB_HELP = $00004000;
  MB_ICONASTERISK = $00000040;
  MB_ICONERROR = MB_ICONHAND;
  MB_ICONEXCLAMATION = $00000030;
  MB_ICONHAND = $00000010;
  MB_ICONINFORMATION = MB_ICONASTERISK;
  MB_ICONMASK = $000000F0;
  MB_ICONQUESTION = $00000020;
  MB_ICONSTOP = MB_ICONHAND;
  MB_ICONWARNING = MB_ICONEXCLAMATION;
  MB_OK = 0;
  MB_OKCANCEL = $00000001;
  MB_RETRYCANCEL = $00000005;
  MB_RIGHT = $00080000;
  MB_RTLREADING = $00100000;
  MB_SETFOREGROUND = $00010000;
  MB_SYSTEMMODAL = $00001000;
  MB_TOPMOST = $00040000;
  MB_YESNO = $00000004;
  MB_YESNOCANCEL = $00000003;


  MF_APPEND = $00000100;
  MF_BITMAP = $00000004;
  MF_BYPOSITION = $00000400;
  MF_BYCOMMAND = 0;
  MF_CHECKED = $00000008;
  MF_DISABLED = $00000002;
  MF_ENABLED = 0;
  MF_GRAYED = $00000001;
  MF_SEPARATOR = $00000800;
  MF_STRING = 0;

  MFS_CHECKED = MF_CHECKED;
  MFS_DEFAULT = MF_DEFAULT;
  MFS_DISABLED = MFS_GRAYED;
  MFS_ENABLED = MF_ENABLED;
  MFS_GRAYED = $00000003;
  MFS_HILITE = MF_HILITE;
  MFS_UNCHECKED = MF_UNCHECKED;
  MFS_UNHILITE = MF_UNHILITE;

  MFT_BITMAP = MF_BITMAP;
  MFT_MENUBARBREAK = MF_MENUBARBREAK;
  MFT_MENUBREAK = MF_MENUBREAK;
  MFT_OWNERDRAW = MF_OWNERDRAW;
  MFT_RADIOCHECK = $00000200;
  MFT_RIGHTJUSTIFY = MF_RIGHTJUSTIFY;
  MFT_RIGHTORDER = $00002000;
  MFT_SEPARATOR = MF_SEPARATOR;
  MFT_STRING = MF_STRING;

  MIIM_CHECKMARKS = $00000008;
  MIIM_DATA = $00000020;
  MIIM_FTYPE = $00000100;
  MIIM_ID = $00000002;
  MIIM_STATE = $00000001;
  MIIM_SUBMENU = $00000004;

  MMSYSERR_BASE = 0;
  MMSYSERR_INVALPARAM = [MMSYSERR_BASE + 11];
  MMSYSERR_NODRIVER = [MMSYSERR_BASE + 6];

  MOD_ALT = $00000001;
  MOD_CONTROL = $00000002;
  MOD_LEFT = $00008000;
  MOD_RIGHT = $00004000;
  MOD_SHIFT = $00000004;
  MOD_WIN = $00000008;

  MOUSEEVENTF_ABSOLUTE = $00008000;
  MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = $00000002;
  MOUSEEVENTF_LEFTUP = $00000004;
  MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = $00000020;
  MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = $00000040;
  MOUSEEVENTF_MOVE = $00000001;
  MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = $00000008;
  MOUSEEVENTF_RIGHTUP = $00000010;
  MOUSEEVENTF_WHEEL = $00000800;
  MOUSEEVENTF_XDOWN = $00000080;
  MOUSEEVENTF_XUP = $00000100;

  NETWORK_ALIVE_AOL = $00000004;
  NETWORK_ALIVE_LAN = $00000001;
  NETWORK_ALIVE_WAN = $00000002;

  NIF_ICON = $00000002;
  NIF_INFO = $00000010;
  NIF_MESSAGE = $00000001;
  NIF_TIP = $00000004;

  NIM_ADD = 0;
  NIM_DELETE = $00000002;
  NIM_MODIFY = $00000001;
  NIM_SETFOCUS = $00000003;

  NOERROR = 0;

  NORM_IGNORECASE = $00000001;
  NORM_IGNORENONSPACE = $00000002;
  NORM_IGNORESYMBOLS = $00000004;
  NORM_IGNOREWIDTH = $00000008;

  NULLREGION = 1;

  OCR_APPSTARTING = 32650;
  OCR_CROSS = 32515;
  OCR_HAND = 32649;
  OCR_IBEAM = 32513;
  OCR_NO = 32648;
  OCR_NORMAL = 32512;
  OCR_SIZE = 32640;
  OCR_SIZEALL = 32646;
  OCR_SIZENESW = 32643;
  OCR_SIZENS = 32645;
  OCR_SIZENWSE = 32642;
  OCR_SIZEWE = 32644;
  OCR_UP = 32516;
  OCR_WAIT = 32514;

  OF_CANCEL = $00000800;
  OF_CREATE = $00001000;
  OF_DELETE = $00000200;
  OF_EXIST = $00004000;
  OF_GET = $00000002;
  OF_PROMPT = $00002000;
  OF_READ = 0;
  OF_READWRITE = $00000002;
  OF_REOPEN = $00008000;
  OF_SET = $00000001;
  OF_WRITE = $00000001;

  OF_SHARE_COMPAT = 0;
  OF_SHARE_DENY_NONE = $00000040;
  OF_SHARE_DENY_READ = $00000030;
  OF_SHARE_DENY_WRITE = $00000020;
  OF_SHARE_EXCLUSIVE = $00000010;


  OFN_ALLOWMULTISELECT = $00000200;
  OFN_CREATEPROMPT = $00002000;
  OFN_DONTADDTORECENT = $2000000;
  OFN_ENABLESIZING = $00800000;
  OFN_EXPLORER = $00080000;
  OFN_FILEMUSTEXIST = $00001000;
  OFN_HIDEREADONLY = $00000004;
  OFN_LONGNAMES = $00200000;
  OFN_NOCHANGEDIR = $00000008;
  OFN_NODEREFERENCELINKS = $00100000;
  OFN_NOLONGNAMES = $00040000;
  OFN_NONETWORKBUTTON = $00020000;
  OFN_NOVALIDATE = $00000100;
  OFN_OVERWRITEPROMPT = $00000002;
  OFN_PATHMUSTEXIST = $00000800;
  OFN_READONLY = $00000001;
  OFN_SHAREAWARE = $00004000;
  OFN_SHOWHELP = $00000010;

  OFS_MAXPATHNAME = 128;

  OPEN_ALWAYS = 4;
  OPEN_EXISTING = 3;

  PM_REMOVE = $00000001;

  PS_DASH = 1;
  PS_DASHDOT = 3;
  PS_DASHDOTDOT = 4;
  PS_DOT = 2;
  PS_INSIDEFRAME = 6;
  PS_NULL = 5;
  PS_SOLID = 0;

  PT_LINETO = $00000002;

  READ_CONTROL = $00020000;

  REG_BINARY = 3;
  REG_DWORD = 4;
  REG_EXPAND_SZ = 2;
  REG_NONE = 0;
  REG_SZ = 1;

  REG_NOTIFY_CHANGE_ATTRIBUTES = $00000002;
  REG_NOTIFY_CHANGE_LAST_SET = $00000004;
  REG_NOTIFY_CHANGE_NAME = $00000001;
  REG_NOTIFY_CHANGE_SECURITY = $00000008;

  REG_OPTION_BACKUP_RESTORE = 4;
  REG_OPTION_NON_VOLATILE = 0;
  REG_OPTION_VOLATILE = 1;


  RGN_AND = 1;
  RGN_COPY = 5;
  RGN_DIFF = 4;
  RGN_OR = 2;
  RGN_XOR = 3;

  S_FALSE = $00000001;
  S_OK = 0;

  SB_BOTH = 3;
  SB_HORZ = 0;
  SB_VERT = 1;

  SCS_32BIT_BINARY = 0;
  SCS_DOS_BINARY = 1;
  SCS_OS216_BINARY = 5;
  SCS_PIF_BINARY = 3;
  SCS_POSIX_BINARY = 4;
  SCS_WOW_BINARY = 2;

  SE_ERR_ACCESSDENIED = 5;
  SE_ERR_DLLNOTFOUND = 32;
  SE_ERR_FNF = 2;
  SE_ERR_NOASSOC = 31;
  SE_ERR_PNF = 3;
  SE_ERR_SHARE = 26;

  SEE_MASK_FLAG_NO_UI = $00000400;
  SEE_MASK_INVOKEIDLIST = $0000000C;
  SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS = $00000040;

  SHARD_PATHA = $00000002;

  SHERB_NOCONFIRMATION = $00000001;
  SHERB_NOPROGRESSUI = $00000002;
  SHERB_NOSOUND = $00000004;

  SHGFI_DISPLAYNAME = $00000200;
  SHGFI_EXETYPE = $00002000;
  SHGFI_LARGEICON = 0;
  SHGFI_SMALLICON = $00000001;
  SHGFI_SYSICONINDEX = $00004000;
  SHGFI_TYPENAME = $00000400;

  SIMPLEREGION = 2;

  SM_CMOUSEBUTTONS = 43;
  SM_CXICON = 11;
  SM_CXSCREEN = 0;
  SM_CYICON = 12;
  SM_CYSCREEN = 1;

  SND_ALIAS = $00010000;
  SND_ALIAS_ID = $00110000;
  SND_ASYNC = $00000001;
  SND_FILENAME = $00020000;
  SND_LOOP = $00000008;
  SND_NODEFAULT = $00000002;
  SND_NOSTOP = $00000010;
  SND_NOWAIT = $00002000;
  SND_PURGE = $00000040;
  SND_SYNC = 0;

  SORT_STRINGSORT = $00001000;
  SORT_BYNAME = 1;
  SORT_DEFAULT = 0;
  SORT_STRINGSORT = $00001000;

  SPFILEQ_FILE_IN_USE = $00000001;
  SPFILEQ_REBOOT_IN_PROGRESS = $00000004;

  SRCAND = $008800C6;
  SRCCOPY = $00CC0020;
  SRCERASE = $00440328;
  SRCINVERT = $00660046;
  SRCPAINT = $00EE0086;

  STANDARD_RIGHTS_ALL = $001F0000;
  STANDARD_RIGHTS_EXECUTE = [READ_CONTROL];
  STANDARD_RIGHTS_READ = [READ_CONTROL];
  STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = $000F0000;
  STANDARD_RIGHTS_WRITE = [READ_CONTROL];

  SUBLANG_DEFAULT = $00000001;

  SW_ERASE = $00000004;
  SW_FORCEMINIMIZE = 11;
  SW_HIDE = 0;
  SW_MAX = 10;
  SW_MAXIMIZE = 3;
  SW_MINIMIZE = 6;
  SW_NORMAL = 1;
  SW_PARENTCLOSING = 1;
  SW_PARENTOPENING = 3;
  SW_RESTORE = 9;
  SW_SHOW = 5;
  SW_SHOWDEFAULT = 10;
  SW_SHOWMAXIMIZED = 3;
  SW_SHOWMINIMIZED = 2;
  SW_SHOWMINNOACTIVE = 7;
  SW_SHOWNA = 8;
  SW_SHOWNOACTIVATE = 4;
  SW_SHOWNORMAL = 1;


  SWP_FRAMECHANGED = $00000020;
  SWP_DRAWFRAME = SWP_FRAMECHANGED;
  SWP_HIDEWINDOW = $00000080;
  SWP_NOACTIVATE = $00000010;
  SWP_NOCOPYBITS = $00000100;
  SWP_NOMOVE = $00000002;
  SWP_NOREDRAW = $00000008;
  SWP_NOSIZE = $00000001;
  SWP_NOZORDER = $00000004;
  SWP_SHOWWINDOW = $00000040;

  SYNCHRONIZE = $00100000;

  TA_BOTTOM = 8;
  TA_CENTER = 6;
  TA_LEFT = 0;
  TA_NOUPDATECP = 0;
  TA_RIGHT = 2;
  TA_RTLREADING = 256;
  TA_TOP = 0;
  TA_UPDATECP = 1;

  TH32CS_SNAPMODULE = $00000008;
  TH32CS_SNAPPROCESS = $00000002;

  TOKEN_QUERY = $00000008;

  TPM_BOTTOMALIGN = $00000020;
  TPM_CENTERALIGN = $00000004;
  TPM_HORIZONTAL = 0;
  TPM_HORNEGANIMATION = $00000800;
  TPM_HORPOSANIMATION = $00000400;
  TPM_LEFTALIGN = 0;
  TPM_LEFTBUTTON = 0;
  TPM_NOANIMATION = $00004000;
  TPM_NONOTIFY = $00000080;
  TPM_RECURSE = $00000001;
  TPM_RETURNCMD = $00000100;
  TPM_RIGHTALIGN = $00000008;
  TPM_RIGHTBUTTON = $00000002;
  TPM_TOPALIGN = 0;
  TPM_VCENTERALIGN = $00000010;
  TPM_VERNEGANIMATION = $00002000;
  TPM_VERPOSANIMATION = $00001000;
  TPM_VERTICAL = $00000040;

  TRUNCATE_EXISTING = 5;

  VFT_APP = $00000001;
  VFT_DLL = $00000002;
  VFT_DRV = $00000003;
  VFT_FONT = $00000004;
  VFT_STATIC_LIB = $00000007;
  VFT_UNKNOWN = 0;
  VFT_VXD = $00000005;

  VFT2_DRV_COMM = $0000000A;
  VFT2_DRV_DISPLAY = $00000004;
  VFT2_DRV_INSTALLABLE = $00000008;
  VFT2_DRV_KEYBOARD = $00000002;
  VFT2_DRV_LANGUAGE = $00000003;
  VFT2_DRV_MOUSE = $00000005;
  VFT2_DRV_NETWORK = $00000006;
  VFT2_DRV_PRINTER = $00000001;
  VFT2_DRV_SOUND = $00000009;
  VFT2_DRV_SYSTEM = $00000007;
  VFT2_FONT_TRUETYPE = $00000003;
  VFT2_FONT_VECTOR = $00000002;
  VFT2_UNKNOWN = 0;

  VK_ADD = $0000006B;
  VK_ATTN = $000000F6;
  VK_BACK = $00000008;
  VK_CANCEL = $00000003;
  VK_CAPITAL = $00000014;
  VK_CLEAR = $0000000C;
  VK_CONTROL = $00000011;
  VK_CRSEL = $000000F7;
  VK_DECIMAL = $0000006E;
  VK_DELETE = $0000002E;
  VK_DIVIDE = $0000006F;
  VK_DOWN = $00000028;
  VK_END = $00000023;
  VK_EREOF = $000000F9;
  VK_ESCAPE = $0000001B;
  VK_EXECUTE = $0000002B;
  VK_EXSEL = $000000F8;
  VK_F1 = $00000070;
  VK_F10 = $00000079;
  VK_F11 = $0000007A;
  VK_F12 = $0000007B;
  VK_F13 = $0000007C;
  VK_F14 = $0000007D;
  VK_F15 = $0000007E;
  VK_F16 = $0000007F;
  VK_F17 = $00000080;
  VK_F18 = $00000081;
  VK_F19 = $00000082;
  VK_F2 = $00000071;
  VK_F20 = $00000083;
  VK_F21 = $00000084;
  VK_F22 = $00000085;
  VK_F23 = $00000086;
  VK_F24 = $00000087;
  VK_F3 = $00000072;
  VK_F4 = $00000073;
  VK_F5 = $00000074;
  VK_F6 = $00000075;
  VK_F7 = $00000076;
  VK_F8 = $00000077;
  VK_F9 = $00000078;
  VK_HELP = $0000002F;
  VK_HOME = $00000024;
  VK_ICO_00 = $000000E4;
  VK_ICO_CLEAR = $000000E6;
  VK_ICO_HELP = $000000E3;
  VK_INSERT = $0000002D;
  VK_LBUTTON = $00000001;
  VK_LCONTROL = $000000A2;
  VK_LEFT = $00000025;
  VK_LMENU = $000000A4;
  VK_LSHIFT = $000000A0;
  VK_MBUTTON = $00000004;
  VK_MENU = $00000012;
  VK_MULTIPLY = $0000006A;
  VK_NEXT = $00000022;
  VK_NONAME = $000000FC;
  VK_NUMLOCK = $00000090;
  VK_NUMPAD0 = $00000060;
  VK_NUMPAD1 = $00000061;
  VK_NUMPAD2 = $00000062;
  VK_NUMPAD3 = $00000063;
  VK_NUMPAD4 = $00000064;
  VK_NUMPAD5 = $00000065;
  VK_NUMPAD6 = $00000066;
  VK_NUMPAD7 = $00000067;
  VK_NUMPAD8 = $00000068;
  VK_NUMPAD9 = $00000069;
  VK_OEM_1 = $000000BA;
  VK_OEM_102 = $000000E2;
  VK_OEM_2 = $000000BF;
  VK_OEM_3 = $000000C0;
  VK_OEM_4 = $000000DB;
  VK_OEM_5 = $000000DC;
  VK_OEM_6 = $000000DD;
  VK_OEM_7 = $000000DE;
  VK_OEM_8 = $000000DF;
  VK_OEM_ATTN = $000000F0;
  VK_OEM_AUTO = $000000F3;
  VK_OEM_BACKTAB = $000000F5;
  VK_OEM_CLEAR = $000000FE;
  VK_OEM_COMMA = $000000BC;
  VK_OEM_COPY = $000000F2;
  VK_OEM_CUSEL = $000000EF;
  VK_OEM_ENLW = $000000F4;
  VK_OEM_FINISH = $000000F1;
  VK_OEM_JUMP = $000000EA;
  VK_OEM_MINUS = $000000BD;
  VK_OEM_PA1 = $000000EB;
  VK_OEM_PA2 = $000000EC;
  VK_OEM_PA3 = $000000ED;
  VK_OEM_PERIOD = $000000BE;
  VK_OEM_PLUS = $000000BB;
  VK_OEM_RESET = $000000E9;
  VK_OEM_WSCTRL = $000000EE;
  VK_PA1 = $000000FD;
  VK_PAUSE = $00000013;
  VK_PLAY = $000000FA;
  VK_PRINT = $0000002A;
  VK_PRIOR = $00000021;
  VK_RBUTTON = $00000002;
  VK_RCONTROL = $000000A3;
  VK_RETURN = $0000000D;
  VK_RIGHT = $00000027;
  VK_RMENU = $000000A5;
  VK_RSHIFT = $000000A1;
  VK_SELECT = $00000029;
  VK_SEPARATOR = $0000006C;
  VK_SHIFT = $00000010;
  VK_SNAPSHOT = $0000002C;
  VK_SPACE = $00000020;
  VK_SUBTRACT = $0000006D;
  VK_TAB = $00000009;
  VK_UP = $00000026;
  VK_ZOOM = $000000FB;

  VOS__BASE = 0;
  VOS__PM16 = $00000002;
  VOS__PM32 = $00000003;
  VOS__WINDOWS16 = $00000001;
  VOS__WINDOWS32 = $00000004;
  VOS_DOS = $00010000;
  VOS_DOS_WINDOWS16 = $00010001;
  VOS_DOS_WINDOWS32 = $00010004;
  VOS_NT = $00040000;
  VOS_NT_WINDOWS32 = $00040004;
  VOS_OS216 = $00020000;
  VOS_OS216_PM16 = $00020002;
  VOS_OS232 = $00030000;
  VOS_OS232_PM32 = $00030003;
  VOS_UNKNOWN = 0;

  WHEEL_DELTA = 120;

  WHITEONBLACK = 2;

  WINDING = 2;

  WM_HOTKEY = $00000312;
  WM_LBUTTONDBLCLK = $00000203;
  WM_LBUTTONDOWN = $00000201;
  WM_LBUTTONUP = $00000202;
  WM_MBUTTONDBLCLK = $00000209;
  WM_MBUTTONDOWN = $00000207;
  WM_MBUTTONUP = $00000208;
  WM_MOUSEMOVE = $00000200;
  WM_MOUSEWHEEL = $0000020A;
  WM_RBUTTONDBLCLK = $00000206;
  WM_RBUTTONDOWN = $00000204;
  WM_RBUTTONUP = $00000205;

  WN_CANCEL = ERROR_CANCELLED;
  WN_SUCCESS = NO_ERROR;

  WS_EX_LAYERED = $00080000;

  XBUTTON1 = $00000001;
  XBUTTON2 = $00000002; 7. #7
  کاربر دائمی آواتار soroush_vs
  تاریخ عضویت
  بهمن 1384
  محل زندگی
  شیراز
  سن
  35
  پست
  457
  نوع داده ها یا DataTypes


  Type
  BLENDFUNCTION = Record
  BlendOp : Byte;
  BlendFlags : Byte;
  SourceConstantAlpha : Byte;
  AlphaFormat : Byte;
  End;

  Type
  BROWSEINFO = Record
  hOwner : Integer;
  pidlRoot : Integer;
  pszDisplayName : PChar;
  lpszTitle : PChar;
  ulFlags : Integer;
  lpfn : Integer;
  lParam : Integer;
  iImage : Integer;
  End;

  Type
  BY_HANDLE_FILE_INFORMATION = Record
  dwFileAttributes : Integer;
  ftCreationTime : FILETIME;
  ftLastAccessTime : FILETIME;
  ftLastWriteTime : FILETIME;
  dwVolumeSerialNumber : Integer;
  nFileSizeHigh : Integer;
  nFileSizeLow : Integer;
  nNumberOfLinks : Integer;
  nFileIndexHigh : Integer;
  nFileIndexLow : Integer;
  End;

  Type
  CHOOSECOLOR = Record
  lStructSize : Integer;
  hwndOwner : Integer;
  hInstance : Integer;
  rgbResult : Integer;
  lpCustColors : Integer;
  flags : Integer;
  lCustData : Integer;
  lpfnHook : Integer;
  lpTemplateName : PChar;
  End;

  Type
  COORD = Record
  x : Integer;
  y : Integer;
  End;

  Type
  DEVMODE = Record
  dmDeviceName : PChar[CCHDEVICENAME];
  dmSpecVersion : Integer;
  dmDriverVersion : Integer;
  dmSize : Integer;
  dmDriverExtra : Integer;
  dmFields : Integer;
  dmOrientation : Integer;
  dmPaperSize : Integer;
  dmPaperLength : Integer;
  dmPaperWidth : Integer;
  dmScale : Integer;
  dmCopies : Integer;
  dmDefaultSource : Integer;
  dmPrintQuality : Integer;
  dmColor : Integer;
  dmDuplex : Integer;
  dmYResolution : Integer;
  dmTTOption : Integer;
  dmCollate : Integer;
  dmFormName : PChar[CCHFORMNAME];
  dmUnusedPadding : Integer;
  dmBitsPerPel : Integer;
  dmPelsWidth : Integer;
  dmPelsHeight : Integer;
  dmDisplayFlags : Integer;
  dmDisplayFrequency : Integer;
  End;

  Type
  DOCINFO = Record
  cbSize : Integer;
  lpszDocName : PChar;
  lpszOutput : PChar;
  End;

  Type
  FILETIME = Record
  dwLowDateTime : Integer;
  dwHighDateTime : Integer;
  End;

  Type
  GRADIENT_RECT = Record
  UpperLeft : Integer;
  LowerRight : Integer;
  End;

  Type
  JOYCAPS = Record
  wMid : Integer;
  wPid : Integer;
  szPname : PChar[MAXPNAMELEN];
  wXmin : Integer;
  wXmax : Integer;
  wYmin : Integer;
  wYmax : Integer;
  wZmin : Integer;
  wZmax : Integer;
  wNumButtons : Integer;
  wPeriodMin : Integer;
  wPeriodMax : Integer;
  End;

  Type
  JOYINFO = Record
  wXpos : Integer;
  wYpos : Integer;
  wZpos : Integer;
  wButtons : Integer;
  End;

  Type
  LOGBRUSH = Record
  lbStyle : Integer;
  lbColor : Integer;
  lbHatch : Integer;
  End;

  Type
  LOGFONT = Record
  lfHeight : Integer;
  lfWidth : Integer;
  lfEscapement : Integer;
  lfOrientation : Integer;
  lfWeight : Integer;
  lfItalic : Byte;
  lfUnderline : Byte;
  lfStrikeOut : Byte;
  lfCharSet : Byte;
  lfOutPrecision : Byte;
  lfClipPrecision : Byte;
  lfQuality : Byte;
  lfPitchAndFamily : Byte;
  lfFaceName[1..LF_FACESIZE] : Byte;
  End;

  Type
  LOGPEN = Record
  lopnStyle : Integer;
  lopnWidth : POINTAPI;
  lopnColor : Integer;
  End;

  Type
  MEMORYSTATUS = Record
  dwLength : Integer;
  dwMemoryLoad : Integer;
  dwTotalPhys : Integer;
  dwAvailPhys : Integer;
  dwTotalPageFile : Integer;
  dwAvailPageFile : Integer;
  dwTotalVirtual : Integer;
  dwAvailVirtual : Integer;
  End;

  Type
  MENUITEMINFO = Record
  cbSize : Integer;
  fMask : Integer;
  fType : Integer;
  fState : Integer;
  wID : Integer;
  hSubMenu : Integer;
  hbmpChecked : Integer;
  hbmpUnchecked : Integer;
  dwItemData : Integer;
  dwTypeData : PChar;
  cch : Integer;
  End;

  Type
  MIDIOUTCAPS = Record
  wMid : Integer;
  wPid : Integer;
  vDriverVersion : Integer;
  szPname : PChar[MAXPNAMELEN];
  wTechnology : Integer;
  wVoices : Integer;
  wNotes : Integer;
  wChannelMask : Integer;
  dwSupport : Integer;
  End;

  Type
  MODULEENTRY32 = Record
  dwSize : Integer;
  th32ModuleID : Integer;
  th32ProcessID : Integer;
  GlblcntUsage : Integer;
  ProccntUsage : Integer;
  modBaseAddr : Integer;
  modBaseSize : Integer;
  hModule : Integer;
  szModule : PChar[MAX_MODULE_NAME32];
  szExeFile : PChar[MAX_PATH;
  End;

  Type
  MSG = Record
  hwnd : Integer;
  message : Integer;
  wParam : Integer;
  lParam : Integer;
  time : Integer;
  pt : POINTAPI;
  End;

  Type
  NOTIFYICONDATA = Record
  cbSize : Integer;
  hwnd : Integer;
  uID : Integer;
  uFlags : Integer;
  uCallbackMessage : Integer;
  hIcon : Integer;
  szTip : PChar[64;
  End;

  Type
  NUMBERFMT = Record
  NumDigits : Integer;
  LeadingZero : Integer;
  Grouping : Integer;
  lpDecimalSep : PChar;
  lpThousandSep : PChar;
  NegativeOrder : Integer;
  End;

  Type
  OFSTRUCT = Record
  cBytes : Byte;
  fFixedDisk : Byte;
  nErrCode : Integer;
  Reserved1 : Integer;
  Reserved2 : Integer;
  szPathName[OFS_MAXPATHNAME] : Byte;
  End;

  Type
  OPENFILENAME = Record
  lStructSize : Integer;
  hwndOwner : Integer;
  hInstance : Integer;
  lpstrFilter : PChar;
  lpstrCustomFilter : PChar;
  nMaxCustFilter : Integer;
  nFilterIndex : Integer;
  lpstrFile : PChar;
  nMaxFile : Integer;
  lpstrFileTitle : PChar;
  nMaxFileTitle : Integer;
  lpstrInitialDir : PChar;
  lpstrTitle : PChar;
  flags : Integer;
  nFileOffset : Integer;
  nFileExtension : Integer;
  lpstrDefExt : PChar;
  lCustData : Integer;
  lpfnHook : Integer;
  lpTemplateName : PChar;
  End;

  Type
  OSVERSIONINFO = Record
  dwOSVersionInfoSize : Integer;
  dwMajorVersion : Integer;
  dwMinorVersion : Integer;
  dwBuildNumber : Integer;
  dwPlatformId : Integer;
  szCSDVersion : PChar[128];
  End;

  Type
  PAGESETUPDLG = Record
  lStructSize : Integer;
  hwndOwner : Integer;
  hDevMode : Integer;
  hDevNames : Integer;
  flags : Integer;
  ptPaperSize : POINTAPI;
  rtMinMargin : Rect;
  rtMargin : Rect;
  hInstance : Integer;
  lCustData : Integer;
  lpfnPageSetupHook : Integer;
  lpfnPagePaintHook : Integer;
  lpPageSetupTemplateName : PChar;
  hPageSetupTemplate : Integer;
  End;

  Type
  POINTAPI = Record
  x : Integer;
  y : Integer;
  End;

  Type
  PROCESSENTRY32 = Record
  dwSize : Integer;
  cntUsage : Integer;
  th32ProcessID : Integer;
  th32DefaultHeapID : Integer;
  th32ModuleID : Integer;
  cntThreads : Integer;
  th32ParentProcessID : Integer;
  pcPriClassBase : Integer;
  dwFlags : Integer;
  szExeFile : PChar[MAX_PATH;
  End;

  Type
  RECT = Record
  Left : Integer;
  Top : Integer;
  Right : Integer;
  Bottom : Integer;
  End;

  Type
  SECURITY_ATTRIBUTES = Record
  nLength : Integer;
  lpSecurityDescriptor : Integer;
  bInheritHandle : Integer;
  End;

  Type
  SHELLEXECUTEINFO = Record
  cbSize : Integer;
  fMask : Integer;
  hwnd : Integer;
  lpVerb : PChar;
  lpFile : PChar;
  lpParameters : PChar;
  lpDirectory : PChar;
  nShow : Integer;
  hInstApp : Integer;
  lpIDList : Integer;
  lpClass : PChar;
  hkeyClass : Integer;
  dwHotKey : Integer;
  hIcon : Integer;
  hProcess : Integer;
  End;

  Type
  SHFILEOPSTRUCT = Record
  hWnd : Integer;
  wFunc : Integer;
  pFrom : PChar;
  pTo : PChar;
  fFlags : Integer;
  fAborted : Integer;
  hNameMaps : Integer;
  sProgress : PChar;
  End;

  Type
  Size = Record
  cx : Integer;
  cy : Integer;
  End;

  Type
  SYSTEM_INFO = Record
  dwOemID : Integer;
  dwPageSize : Integer;
  lpMinimumApplicationAddress : Integer;
  lpMaximumApplicationAddress : Integer;
  dwActiveProcessorMask : Integer;
  dwNumberOrfProcessors : Integer;
  dwProcessorType : Integer;
  dwAllocationGranularity : Integer;
  dwReserved : Integer;
  End;

  Type
  SYSTEMTIME = Record
  wYear : Integer;
  wMonth : Integer;
  wDayOfWeek : Integer;
  wDay : Integer;
  wHour : Integer;
  wMinute : Integer;
  wSecond : Integer;
  wMilliseconds : Integer;
  End;

  Type
  TRIVERTEX = Record
  X : Integer;
  Y : Integer;
  Red : Integer;
  Green : Integer;
  Blue : Integer;
  Alpha : Integer;
  End;

  Type
  ULARGE_INTEGER = Record
  LowPart : Integer;
  HighPart : Integer;
  End;

  Type
  VS_FIXEDFILEINFO = Record
  dwSignature : Integer;
  dwStrucVersion : Integer;
  dwFileVersionMS : Integer;
  dwFileVersionLS : Integer;
  dwProductVersionMS : Integer;
  dwProductVersionLS : Integer;
  dwFileFlagsMask : Integer;
  dwFileFlags : Integer;
  dwFileOS : Integer;
  dwFileType : Integer;
  dwFileSubtype : Integer;
  dwFileDateMS : Integer;
  dwFileDateLS : Integer;
  End;

  Type
  WIN32_FIND_DATA = Record
  dwFileAttributes : Integer;
  ftCreationTime : FILETIME;
  ftLastAccessTime : FILETIME;
  ftLastWriteTime : FILETIME;
  nFileSizeHigh : Integer;
  nFileSizeLow : Integer;
  dwReserved0 : Integer;
  dwReserved1 : Integer;
  cFileName : PChar[MAX_PATH];
  cAlternate : PChar[14;
  End;


 8. #8
  کاربر دائمی آواتار soroush_vs
  تاریخ عضویت
  بهمن 1384
  محل زندگی
  شیراز
  سن
  35
  پست
  457
  برنامه های نمونه
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 9. #9
  کاربر دائمی آواتار soroush_vs
  تاریخ عضویت
  بهمن 1384
  محل زندگی
  شیراز
  سن
  35
  پست
  457
  توضیح اضافی :
  از اسم بیشتر توابع و ثابت ها و غیره می تونید بفهمید که چکار میکنن
  در ضمن میتونید توی SDK که همراه دلفی هست برای هر کدومشون که نمی دونید یه سرچ کوچک بندازید

 10. #10
  بنیان گذار Barnamenevis آواتار مهدی کرامتی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1381
  محل زندگی
  کرج، گلشهر
  سن
  43
  پست
  6,337
  کاربر گرامی:

  پرسشی که شما مطرح کرده اید قبلا در یک تاپیک دیگر پاسخ داده شده است.

  لطفا از امکان جستجوی سایت استفاده کنید تا سریع تر پاسخ خود را بیابید.

  با تشکر،
  DelphiAssistant

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •