سلام
سورس من هنگام ساخت ایگزه خطای out of memory میده
میشه کمک گکنین