با سلام

کد زیر را برای اجرای ورد در داخل فرم عمل می کند و ورد را باز کرده ولی زمانی که کد را در اکتیو ریپورت قرار می دهم و برروی یک فیلد در گزارش اکتیور ریپورت کلیک می کنم باز نمی شود
Dim SH As New ShellPrivate Sub ActiveReport_hyperLink(ByVal Button As Integer, Link As String)

SH.Open (App.Path & "\ersal" + Field34.Text)
End Sub

Private Sub Detail_Format()
Me.Field34.Hyperlink = Field34.Text
End Sub