بنده در اپلیکیشن میگه ConnectYourApp to firebase و فایل json هم قرار دادم تمام کد ها و لایبری ها هم وارد کردم اما وقتی روی دکمه کلیک میکنم firebase هیچ عکس العملی نشان نمی دهد