کدام نرم افزار می تواند فایل exe را در مقابل dump محافظت کند و یا حداقل عملیات dump را سخت تر کند؟
آیا نرم افزارهایی مانند SmartAssembly که وظیفه محافظت از فایل اجرایی را دارند، می توانند کمکی در این زمینه کنند؟
هدف سخت تر کردن عملیات کرک نرم افزار است و نه لزوما محافظت مطلق