من یه پروژه ی ویندوز فرم با visual studio 2017 نوشتم . از بانک اطلاعاتی sqlserver2017 هم استفاده کردم . بعد از ساختن پروژه ، sqlserver رو به sqlexpress تغییر دادم . ولی بعدش دیگه برنامه کار نکرد . رشته ی اتصال sqlexpress برای استفاده در این مورد چیه ؟ ممنونم