نمایش نتایج 1 تا 8 از 8

نام تاپیک: شیوه ی استفاده از رمزنگاری RSA -- RSA Signing

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار K.Mohammadreza
  تاریخ عضویت
  فروردین 1388
  محل زندگی
  کرمان
  پست
  282

  شیوه ی استفاده از رمزنگاری RSA -- RSA Signing

  باسلام
  من برای استفاده از یک برنامه تحت شبکه باید پیامهای بین سرور و برنامه را Encrypt کنم. در واقع یک وب سرویس Soap هست که هر تابع شامل 2 پارامتر می باشد. پارامتر Request و پارامتر Signature

  پارامتر Request شامل اطلاعات مورد نیاز تابع در قالب یک رشته JSON و
  پارامتر Signature شامل امضا دیجیتال رشته ی Request با کلید خصوصی RSA

  من کلید خصوصی را در قالب فایل XML , PEM دارم در ابتدا باید رشته ی JSON درخواست با الگوریتم SHA-1 به صورت هَش در بیاد و هَش بدست آمده توسط کلید خصوصی امضا (Encrypt) و در نهایت نتبجه بصورت Base64 در پارامتر Signature ارسال شود.

  چگونه در دلفی قسمت دوم را پیاده سازی کنم؟ نسخه دلفی مورد استفاده Delphi XE8 می باشد.

  باسپاس

 2. #2
  کاربر دائمی آواتار K.Mohammadreza
  تاریخ عضویت
  فروردین 1388
  محل زندگی
  کرمان
  پست
  282

  نقل قول: شیوه ی استفاده از رمزنگاری RSA -- RSA Signing

  آیا rsa crypto service provider در دلفی وجود داره؟

 3. #3
  کاربر دائمی آواتار hp1361
  تاریخ عضویت
  دی 1384
  محل زندگی
  تهران
  پست
  742

  نقل قول: شیوه ی استفاده از رمزنگاری RSA -- RSA Signing

  نقل قول نوشته شده توسط K.Mohammadreza مشاهده تاپیک
  آیا rsa crypto service provider در دلفی وجود داره؟
  سلام

  از این کامپوننت TMS Cryptography Pack و یا این کامپوننت IP*Works! Encrypt میتونید برای Encrypt کردن استفاده کنید

  هردوشون الگوریتم RSA رو پشتیبانی میکنند

  موفق باشیم

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار K.Mohammadreza
  تاریخ عضویت
  فروردین 1388
  محل زندگی
  کرمان
  پست
  282

  نقل قول: شیوه ی استفاده از رمزنگاری RSA -- RSA Signing

  باسلام مجدد من کد های زیر را برای تولید RSA Sign استفاده کردم
  کد HTML:
  const
   LIBEAY_DLL_NAME = 'libeay32.dll';
  
  
  // These aren't defined in the original libeay32.pas file
  procedure EVP_MD_CTX_init(ctx: PEVP_MD_CTX); cdecl; external LIBEAY_DLL_NAME;
  function EVP_MD_CTX_cleanup(ctx: PEVP_MD_CTX): integer; cdecl; external LIBEAY_DLL_NAME;
  
  
  procedure InitSSL;
  begin
   OpenSSL_add_all_algorithms;
   OpenSSL_add_all_ciphers;
   OpenSSL_add_all_digests;
   ERR_load_crypto_strings;
   // Seed the pseudo-random number generator
   // This should be something a little more "random"!
   RAND_load_file('c:\windows\paint.exe', 512);
  end;
  
  
  procedure FinalizeSSL;
  begin
   EVP_cleanup;
  end;
  
  
  function GetSSLErrorMessage: string;
  const
   BUFF_SIZE = 128; // OpenSSL docs state should be >= 120 bytes
  var
   err: TBytes;
  begin
   SetLength(err, BUFF_SIZE);
   ERR_error_string(ERR_get_error, @err[0]);
   result := string(err);
  end;
  
  
  function RSALoadPrivateKey(const AFileName, APassPhrase: string): PRSA;
  var
   bp: pBIO;
   fn, pp: PAnsiChar;
   pk: PRSA;
  begin
   fn := PAnsiChar(AnsiString(AFileName));
   pp := PAnsiChar(AnsiString(APassPhrase));
   bp := BIO_new(BIO_s_file());
   BIO_read_filename(bp, fn);
   pk := nil;
   result := PEM_read_bio_RSAPrivateKey(bp, pk, nil, pp);
   if result = nil then
    raise Exception.Create('Private key failure.' + GetSSLErrorMessage);
  end;
  
  
  function LoadPrivateKey(const AFileName, APass: string): PEVP_PKEY;
  var
   rkey: PRSA;
  begin
   rkey := RSALoadPrivateKey(AFileName, APass);
   result := EVP_PKEY_new;
   EVP_PKEY_assign(result, EVP_PKEY_RSA, rkey);
  end;
  
  
  procedure CleanUpKey(AKey: PEVP_PKEY);
  begin
   if (AKey <> nil) then
   begin
    EVP_PKEY_free(AKey);
   end;
  end;
  
  
  function EVPSign(ASource: TBytes; const APrivateKey: PEVP_PKEY): TBytes;
  var
   keysize: integer;
   ks: cardinal;
   ctx: EVP_MD_CTX;
  begin
   keysize := EVP_PKEY_size(APrivateKey);
   SetLength(result, keysize);
  
  
   EVP_MD_CTX_init(@ctx);
   try
    EVP_SignInit(@ctx, EVP_sha1);
    EVP_SignUpdate(@ctx, @ASource[0], Length(ASource));
    EVP_SignFinal(@ctx, @result[0], ks, APrivateKey);
    SetLength(result, ks);
   finally
    EVP_MD_CTX_cleanup(@ctx);
   end;
  end;
  
  
  function Base64EncodeBytes(Input: TBytes): UTF8String;
  begin
   result := utf8string(
           TNetEncoding.Base64.EncodeBytesToString(Input, Length(Input)));
  end;
  
  
  function SignStringToBase64(AText: utf8string): string;
  var
   key: PEVP_PKEY;
   src, enc: TBytes;
  begin
   //AText:= UTF8String(AText);
   InitSSL;
   try
    key := LoadPrivateKey('d:\wsus\pvkey.pem', '');
    try
     SetLength(src, Length(AText));
     CopyMemory(@src[0], @AText, Length(AText));
     enc := EVPSign(src, key);
     result := string(Base64EncodeBytes(enc));
    finally
     CleanUpKey(key);
    end;
   finally
    FinalizeSSL;
   end;
  end;
  الان اتفاقی که میفته اینست که امضا تولید شده با امضا ایجاد شده توسط یک برنامه php مثل هم نیست و تفاوت دارد فرضا اگه رشته ورودی برای هر دو برنامه Delphi, PHP به صورت زیر باشد:
  کد HTML:
  {"UserName":"Service","DepositNumber":"999999","Timestamp":"2019\/04\/16 22:07:41:105"}
  و PrivateKey هم به صورت زیر باشد
  کد HTML:
  -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQCUHbx9tht5pHWSnGoexgb+S+2sNvQeeqSdDmkopgAkBhW9NGE2q76JAN/uLfxnoDlnv6EfR78hCaEtYE66QykpsJsRimPF1wxkh4tMAi2EYw2Um8WhkGc9cPMMatWn0E4XK3x68CYkEifPigLdgV48hzRk6ATsQ77Ux90k0FEBLWvwHrvY42QaL8s6AP+oZadUbGsFX3y9bVqc74W7vFsmdqbfxvEdZmGBS7JC9BcbsZ6+i16PRmjb5/qExIHSKO65ZG7SZy+DEiVDcgz8UelDF3BRMmik/lP646fB+WySyBejJkNVXx6YH09EuQ04vaTnM2s7IlP0vc6/7R7AgMBAAECggEAIlrXWo0/yDI2NyBimOqzuo4f/Z7tdphZ0DgEejIuvCxRJIaet99npPIJPenWiextdfSezyPWwyJGaqm4SXXUGLbvgM1RMU4A27i+YJ0UtMR8cMaXMA5kx+OyGlcC6DzpEfl0Zj9Q9VkKXhixT4ZaQXZJhKkbuBy2t3qNEAxSsnYPAQzY5lqTIkz04ZP3ru1fOyfoRO1W6kSoBb3NvIjtUwm9cIdGggoMRQqmUEQAg/u3jFr0A0HAQW0TPL2SqR3wNxnajJ41yJmAmKWgenVsTnyCWsVkTgkSoJnj1XAi6Jv4WcmRqS6cllnrK1GLfJyLOOWBAanKJi1FeEfk3ewOoQKBgQDImPYrwIEBjUGuCITWa2LPYre8lYgMtLUOw0Sn5jS8X2ipnbpMl9LtQwhTqyHjQTYUi0C7xCeWy+/GyAIzzAQviwfQvalFTWOofuipA0d3CdQjX9XQLU6XrIXoNl/R09/z7LG85r4br6DdaVKpWTdDyFjC9qkv8AAWW4mQeR4HEQKBgQC9BiKqJeOU2mRxTChlqtn2rQE4RoKYSqmjIlKiVbQJg84D3fNkkDfbDpKWJ4JUCRo73/UygYIL24gJe+iS4/9Ee4LUdpiHqYtUUm9n26QVUCkm6ODQckX6BVZ+GyVwfcYQsi7PqKQSNRfoOExg4VkcmiIO+ynhilfQ/C3Uh7J6ywKBgQCaHzQcf4Ze29oXzcHKQK2la1KCGV1zbbAizJLGcZAZHzD6CQ6nZIsR8kvGhRi/U04q0KcG3PoR2VS7pNZUV67rnGV/0wjoD0K/peo6WSOiaTHNkAdmMDlPPaWQuZ47SA+siTIyUhLEkNcG5rI1HS/h61+PRBbPlxVqGCCEmRoiEQKBgFVwi4SrIaZr3NDVYsEpq+HzK0T7ohYiUXE6l21nHbzbRei7j0OaaJTsjleuvhssDh6YSaWtolGnxmK7DlIvGngi9+z/Oky/1wmjRVYFkrJLjH5Y7x1pObYcaY8QyCiDwV5UnBIjIR5Vv1uo7uUvlu71wIVTBAg9VxpQkoqpV4RnAoGAcDJqcU+NNeAfwjPIlpglzxoUUvQAA/moQB3xmS0XP6U74X5Hri70DGZ96Mjj8d1oJSTG3NKRfmaO/ZF+ggKcDpYFKpOSxrJPMbxgQu381OW4ctm1oCUdFVfYE6hORA75eYrYaKTu4itjjp+7hucJ8cR0zEQ9XGxIUkpl+AEcxgc=-----END RSA PRIVATE KEY-----

  متن sign برای php بصورت
  کد HTML:
  M7dN2sCn2NG3TWPA0kk8LiQTfhaZljpSfctuCpUoKTAcWzEwOtweOKsHRqeKjUoBaU1QpMMWx+Peq0iogv01ASBSDqe8r7EciShX3K36dJa8n5Y7x+C7jK10nk2Uw5HUYILnZCr0lRjyL8ciI+e4o9YD0rD2tF+VpeIxzi0PBMmdRxy1fKjSK/9bMx1b8j/j2Axmln7Ix3PJ0RyGDGxz/fs8Ydz4/X8qsBBAr0H9YkVf5ptPMB3aYRJQIFWz6Yc4PSpU/tlNGVJUuQOvby/1KqfHmJz1UMjCFSt80GRtkWsDes/2nQ8FmFUhEgdACUL70yMsSdv4DoO14UYPqjEkyg==
  و برای دلفی
  کد HTML:
  EDYxEkFWnct1hrnUNL/Jfcf5Hp2DORS6h6AkUemrle8WEbdMtezrE+V8Uq1HSbL7Gk2QPqhn2mJz
  YQ4T2DhqlJx2TlDUT6ZhxJXKjr1E7wBorSLI4KsHdfSBPLJrmEjXYkpNPImE5zy7vsZte7Vt95pl
  GwEERvySC1FoE8YvmV7S3RkceGAuJ495ctCg+ul6lbi/JolKPInX76tlsnQoUs8g6Va4SJ0l6vmM
  o7Ti8j+5un4v9eUJkNVbH85yK0pLZJCToP9/TP8q6T0t2k5wbX6YWw3tsRYlhiCXvY1gSTpuQDte
  m3zstF0wG/FLeA5vdibXYUeFGi0hZpqWXAQG4Q==
  میشود. چگونه مشکل را حل کنم. اصلا نمیدونم مشکل کجاست.
  لطفا دوستانیکه اطلاع دارند راهنمایی بفرمایند
  آخرین ویرایش به وسیله K.Mohammadreza : جمعه 30 فروردین 1398 در 15:27 عصر

 5. #5
  کاربر دائمی آواتار K.Mohammadreza
  تاریخ عضویت
  فروردین 1388
  محل زندگی
  کرمان
  پست
  282

  نقل قول: شیوه ی استفاده از رمزنگاری RSA -- RSA Signing

  خدا را شکر بدون استفاده از کامپوننت های جانبی و با دستورات خود دلفی موفق شدم به نتیجه دلخواه برسم. از دوستانیکه جواب دادن تشکر میکنم ولی خیلی ساده تر از اون چیزی بود که فکر میکردم

 6. #6

  نقل قول: شیوه ی استفاده از رمزنگاری RSA -- RSA Signing

  با سلام.
  همچنین پکیج LockBox3 هم از RSA پشتیبانی میکند که به طور رایگان هم هست. این محصول قبلاً توسط TurboPower توسعه داده میشد ولی اکنون به صورت رایگان و کدباز در اختیار همه میباشد:
  https://github.com/TurboPack/LockBox3
  موفق باشید ...

 7. #7

  نقل قول: شیوه ی استفاده از رمزنگاری RSA -- RSA Signing

  سلام
  من هم دقیقا همین مشکل رو دارم
  لطفا راه حلی که پیدا کردید رو بگید منم استفاده کنم
  ممنون

 8. #8

  نقل قول: شیوه ی استفاده از رمزنگاری RSA -- RSA Signing

  نقل قول نوشته شده توسط K.Mohammadreza مشاهده تاپیک
  خدا را شکر بدون استفاده از کامپوننت های جانبی و با دستورات خود دلفی موفق شدم به نتیجه دلخواه برسم. از دوستانیکه جواب دادن تشکر میکنم ولی خیلی ساده تر از اون چیزی بود که فکر میکردم
  از دوستان کسی نمیدونه ایشون از چه روشی استفاده کردن ؟
تاپیک های مشابه

 1. حرفه ای: چه طوری Strong Name Signing در C#‎ انجام بدیم ؟
  نوشته شده توسط NasimBamdad در بخش C#‎‎
  پاسخ: 1
  آخرین پست: چهارشنبه 22 اسفند 1397, 22:43 عصر
 2. مبتدی: کجای این کد من مشکل داره؟ (HttpClient) (API) (HMAC signing)
  نوشته شده توسط guvicuv@vkcode.ru در بخش C#‎‎
  پاسخ: 1
  آخرین پست: دوشنبه 30 آذر 1394, 18:50 عصر
 3. Code Signing
  نوشته شده توسط joker در بخش امنیت در نرم افزار و برنامه نویسی
  پاسخ: 4
  آخرین پست: چهارشنبه 30 آذر 1390, 23:30 عصر
 4. strong name و dll signing
  نوشته شده توسط com_engineer_ab در بخش C#‎‎
  پاسخ: 8
  آخرین پست: شنبه 04 اردیبهشت 1389, 18:27 عصر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •