نمایش نتایج 1 تا 2 از 2

نام تاپیک: ساخت آیتمها با کد نویسی

 1. #1
  کاربر جدید
  تاریخ عضویت
  اردیبهشت 1388
  محل زندگی
  تهران
  پست
  28

  Question ساخت آیتمها با کد نویسی

  unit UCartTimeIn;


  interface


  uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Mask, Menus, cxLookAndFeelPainters,
  cxButtons;


  type
  TCatrTimeIn = class(TForm)
  Panel2: TPanel;
  Panel3: TPanel;
  P01: TPanel;
  P02: TPanel;
  P03: TPanel;
  P04: TPanel;
  P05: TPanel;
  P06: TPanel;
  P07: TPanel;
  P08: TPanel;
  P09: TPanel;
  P10: TPanel;
  P11: TPanel;
  P12: TPanel;
  P13: TPanel;
  P14: TPanel;
  P15: TPanel;
  P16: TPanel;
  P17: TPanel;
  P18: TPanel;
  P19: TPanel;
  P20: TPanel;
  P21: TPanel;
  P22: TPanel;
  P23: TPanel;
  P24: TPanel;
  P25: TPanel;
  P26: TPanel;
  P27: TPanel;
  P28: TPanel;
  P29: TPanel;
  P30: TPanel;
  P31: TPanel;
  Panel1: TPanel;
  Panel20: TPanel;
  Panel36: TPanel;
  Panel37: TPanel;
  TitelMountPnl: TPanel;
  Panel5: TPanel;
  NewB: TcxButton;
  SaveB: TcxButton;
  EditB: TcxButton;
  DelB: TcxButton;
  ExitB: TcxButton;
  Procedure CreatItem;
  Procedure TimeInOutMsk_KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
  procedure TimeInOutMsk_Exit(Sender: TObject);
  Procedure PanelClicked(Sender: TObject);
  procedure FormShow(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);


  private
  { Private declarations }
  public
  { Public declarations }
  end;


  var
  CatrTimeIn: TCatrTimeIn;
  PanelDay : array Of TPanel;
  TimeInMsk_In_Out : array Of TMaskEdit;
  iCountMsk : Byte;
  implementation


  uses UDate, StrUtils;


  {$R *.dfm}


  Procedure TCatrTimeIn.CreatItem;
  var
  iCountPanel : Integer;
  LeftButoon : Integer;
  TopButoon : Integer;
  begin
  LeftButoon := 544;
  TopButoon := 82;
  SetLength(PanelDay, 31);
  for iCountPanel := 0 to 30 do begin
  PanelDay[iCountPanel] := TPanel.Create(nil);
  PanelDay[iCountPanel].Parent := CatrTimeIn;
  PanelDay[iCountPanel].Visible := True;
  PanelDay[iCountPanel].Caption := TitelMountPnl.Caption;
  PanelDay[iCountPanel].Top := TopButoon;
  PanelDay[iCountPanel].Left := LeftButoon;
  PanelDay[iCountPanel].Height := 23;
  PanelDay[iCountPanel].Width := 185;
  PanelDay[iCountPanel].OnClick := CatrTimeIn.PanelClicked;
  TopButoon := TopButoon + 23;
  if iCountPanel = 15 then begin
  TopButoon := 82;
  LeftButoon := 160;
  end;
  end;
  //------------------------------------------------------------------------------
  LeftButoon := 473;
  TopButoon := 82;
  SetLength(TimeInMsk_In_Out, 62);
  for iCountPanel := 0 to 61 do begin
  TimeInMsk_In_Out[iCountPanel] := TMaskEdit.Create(nil);
  TimeInMsk_In_Out[iCountPanel].Parent := CatrTimeIn;
  TimeInMsk_In_Out[iCountPanel].Visible := True;
  TimeInMsk_In_Out[iCountPanel].EditMask := '##:##:##';
  TimeInMsk_In_Out[iCountPanel].Font.Size := 11;
  TimeInMsk_In_Out[iCountPanel].Font.Style := [fsBold];
  TimeInMsk_In_Out[iCountPanel].Top := TopButoon;
  TimeInMsk_In_Out[iCountPanel].Left := LeftButoon;
  TimeInMsk_In_Out[iCountPanel].Height := 24;
  TimeInMsk_In_Out[iCountPanel].Width := 70;
  TimeInMsk_In_Out[iCountPanel].Tag := iCountPanel;
  TimeInMsk_In_Out[iCountPanel].OnKeyPress := CatrTimeIn.TimeInOutMsk_KeyPress;
  TimeInMsk_In_Out[iCountPanel].OnExit := CatrTimeIn.TimeInOutMsk_Exit;
  if iCountPanel <= 30 then begin
  if iCountPanel Mod 2 = 0 then begin
  LeftButoon := 388;
  end else begin
  LeftButoon := 473;
  TopButoon := TopButoon + 23;
  end;
  end else begin
  if iCountPanel = 31 then
  TopButoon := 59;
  if iCountPanel Mod 2 = 0 then begin
  LeftButoon := 5;
  end else begin
  LeftButoon := 90;
  TopButoon := TopButoon + 23;
  end;
  end;


  end;
  //------------------------------------------------------------------------------
  end;


  procedure TCatrTimeIn.TimeInOutMsk_KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
  begin
  if key=#13 then perform(wm_nextdlgctl,0,0);
  end;


  procedure TCatrTimeIn.TimeInOutMsk_Exit(Sender: TObject);
  var
  i : Byte;
  StrText : String;
  begin
  StrText := '';
  for i := 1 to 8 do begin
  if MidStr(TimeInMsk_In_Out[iCountMsk].Text,i,1) = ' ' then
  StrText := StrText + '0'
  else
  StrText :=StrText + MidStr(TimeInMsk_In_Out[iCountMsk].Text,i,1);
  end;
  TimeInMsk_In_Out[iCountMsk].Text := StrText;
  Inc(iCountMsk);
  end;
  Procedure TCatrTimeIn.PanelClicked(Sender: TObject);
  begin
  ShowMessage('');
  end;


  procedure TCatrTimeIn.FormShow(Sender: TObject);
  var
  Str : String;
  begin
  TitelMountPnl.Caption := ProcDateMount(DateGlobal)+' '+MidStr(DateGlobal,1,4);


  //DayP01.Caption := ProcDayOfWeekSel('1398\02\01');
  end;


  procedure TCatrTimeIn.FormCreate(Sender: TObject);
  begin
  CreatItem;
  iCountMsk := 0;
  end;


  end.
  سلام وقتی ساخته می شود می خواهم به یکی از ایتم ها مراجعه کنم چظوری ایندکس رو پیدا کنم ممنون کمک کنید

 2. #2

  نقل قول: ساخت آیتمها با کد نویسی

  سلام. اگر بخواهم ماهیگیری یادتون بدم باید بگم که کار با جنریک را یاد بگیرید. کلاسهایی مثل TList و TDictionary و ... که در یونیت System.Generics.Collections قرار دارند دقیقاً برای همین مسائل به کار می آیند.


تاپیک های مشابه

 1. سایتهای برنامه نویسی جاوا
  نوشته شده توسط hkhalaj در بخش برنامه‌نویسی جاوا
  پاسخ: 1
  آخرین پست: شنبه 10 آذر 1397, 21:35 عصر
 2. معرفی سایتهای برنامه نویسی
  نوشته شده توسط حمیدرضاصادقیان در بخش گفتگو با مسئولین سایت، درخواست و پیشنهاد
  پاسخ: 1
  آخرین پست: جمعه 12 دی 1393, 05:54 صبح
 3. سوال: از کجا بفهمم کد نویسی سایتم به سرور فشار میاره یا نه؟
  نوشته شده توسط pirmard66 در بخش PHP
  پاسخ: 2
  آخرین پست: پنج شنبه 17 مرداد 1392, 04:44 صبح

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •