نمایش نتایج 1 تا 3 از 3

نام تاپیک: چطور چند تا پوشه رو روی پنجره برنامه درگ کنم و لیستی از نام پوشه ها بدست بیارم؟

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار mbshareat
  تاریخ عضویت
  آبان 1387
  محل زندگی
  شهر مقدس قم-چهارمردان-کوچه 37
  پست
  888

  چطور چند تا پوشه رو روی پنجره برنامه درگ کنم و لیستی از نام پوشه ها بدست بیارم؟

  من میخوام چند تا پوشه برنامه رو توی فلش ذخیره کنم.ولی میخوام فقط فایلهای ضروری برنامه رو ذخیره کنم(بعضی وقتها برنامه رو می برم خونه روش کار می کنم و نتیجه رو می برم سر کار)
  خودم یه بچ فایل دارم که باهاش بعضی فایلها(dcu,pas,dfm,dpr,ddp) رو از پوشه چند برنامه اصلیم رو کپی می کنم.اما ممکنه بخوام فایلهای اصلی برنامه دیگه ای رو به فلش منتقل کنم.
  قبلا توی سایت برنامه ای دیده بودم که می تونست فایلها رو به کلیپ برد منتقل کنه که بعدا یه جایی الصاق کنیم.فکر می کنم برای پوشه هم راهی باشه.فقط اسم پوشه ها رو توی برنامه میخوام.میخوام پوشه ها رو درگ گنم روی پنجره برنامه و برنامه بقیه کار رو انجام بده.قبلا خودم از این شیوه درگ کردن برای پخش صوت استفاده کردم.اما از کدش سر در نمیارم.اسم پروسیجرش هم WMDROPFILES بود.
  ببخشید یه جورایی میخوام یکی تکلفم رو انجام بده.

 2. #2
  کاربر دائمی آواتار mbshareat
  تاریخ عضویت
  آبان 1387
  محل زندگی
  شهر مقدس قم-چهارمردان-کوچه 37
  پست
  888

  نقل قول: چطور چند تا پوشه رو روی پنجره برنامه درگ کنم و لیستی از نام پوشه ها بدست بیارم؟

  فکر نمی کردم بتونم از همون برنامه استفاده کنم.
     public
  { Public declarations }
  procedure WMDROPFILES(var msg : TWMDropFiles) ; message WM_DROPFILES;
  end;
  ..

  implementation

  ..

  procedure TForm1.WMDROPFILES(var msg: TWMDropFiles) ;
  const
  MAXFILENAME = 255;
  var
  cnt, fileCount : integer;
  fileName : array [0..MAXFILENAME] of char;
  begin
  HidenList.Items.Clear;
  // how many files dropped?
  fileCount := DragQueryFile(msg.Drop, $FFFFFFFF, fileName, MAXFILENAME) ;
  // query for file names
  for cnt := 0 to -1 + fileCount do
  begin
  DragQueryFile(msg.Drop, cnt, fileName, MAXFILENAME) ;
  //do something with the file(s)
  HidenList.Items.Insert(0, fileName) ;
  end;
  //release memory
  DragFinish(msg.Drop) ;
  End;
  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  begin
  DragAcceptFiles( Handle, True ) ;
  end;
  procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
  begin
  DragAcceptFiles(Handle, False);
  end;


 3. #3
  کاربر دائمی آواتار mbshareat
  تاریخ عضویت
  آبان 1387
  محل زندگی
  شهر مقدس قم-چهارمردان-کوچه 37
  پست
  888

  نقل قول: چطور چند تا پوشه رو روی پنجره برنامه درگ کنم و لیستی از نام پوشه ها بدست بیارم؟

  گفتم شاید کد به درد کسی بخوره:
  unit Unit1;

  interface

  uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls,ShellAPI, ComCtrls;

  type
  TForm1 = class(TForm)
  FoldersList: TListBox;
  ProgressBar1: TProgressBar;
  Label1: TLabel;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  private
  procedure CopyProgramFilesToFlash();
  { Private declarations }
  public
  { Public declarations }
  procedure WMDROPFILES(var msg : TWMDropFiles) ; message WM_DROPFILES;
  end;

  var
  Form1: TForm1;

  Files:Array[1..32000] of String;
  FilesNo:Word;

  implementation

  {$R *.dfm}
  procedure GetFiles(const sRootDir,Ext:string);
  var
  srSearch: TSearchRec;
  sSearchPath: string;
  sltSub: TStrings;
  i: Integer;
  begin
  sltSub := TStringList.Create;
  try
  sSearchPath := IncludeTrailingBackslash(sRootDir);
  if FindFirst(sSearchPath + '*', faDirectory, srSearch) = 0 then
  repeat
  if (srSearch.Name <> '.') and
  (srSearch.Name <> '..') then
  begin
  if ((srSearch.Attr and faDirectory) =0)
  and (LowerCase(ExtractFileExt(srSearch.Name))=LowerCas e(Ext)) then
  Begin
  Inc(FilesNo);
  Files[FilesNo]:=sSearchPath + srSearch.Name;
  End;
  sltSub.Add(sSearchPath + srSearch.Name);
  end;
  until (FindNext(srSearch) <> 0);

  FindClose(srSearch);

  for i := 0 to sltSub.Count - 1 do
  GetFiles(sltSub.Strings[i],Ext);
  finally
  FreeAndNil(sltSub);
  end;
  end;


  procedure TForm1.CopyProgramFilesToFlash();
  var
  I:Word;
  TmpDir:String;
  begin
  For I:=0 to FoldersList.Items.Count-1 Do
  Begin
  GetFiles(FoldersList.Items[I],'.dcu');
  GetFiles(FoldersList.Items[I],'.dfm');
  GetFiles(FoldersList.Items[I],'.dpr');
  GetFiles(FoldersList.Items[I],'.ddp');
  GetFiles(FoldersList.Items[I],'.pas');
  GetFiles(FoldersList.Items[I],'.res');
  GetFiles(FoldersList.Items[I],'.exe');
  GetFiles(FoldersList.Items[I],'.ico');
  End;
  ProgressBar1.min:=1;
  ProgressBar1.max:=FilesNo;
  For I:=1 to FilesNo Do
  Begin
  ProgressBar1.Position:=I;
  if TmpDir<>ExtractFileName(ExtractFileDir(Files[I])) then
  Begin
  TmpDir:=ExtractFileName(ExtractFileDir(Files[I]));
  ForceDirectories('J:\'+TmpDir);
  End;
  Label1.Caption:=ExtractFileName(Files[I]);
  Label1.Refresh;
  Application.ProcessMessages;
  CopyFile(PChar(Files[I]),PChar('J:\'+TmpDir+'\'+ExtractFileName(Files[I])),false);
  End;
  Application.Terminate;
  end;
  procedure TForm1.WMDROPFILES(var msg: TWMDropFiles) ;
  const
  MAXFILENAME = 255;
  var
  cnt, fileCount : integer;
  fileName : array [0..MAXFILENAME] of char;
  begin
  FoldersList.Items.Clear;
  // how many files dropped?
  fileCount := DragQueryFile(msg.Drop, $FFFFFFFF, fileName, MAXFILENAME) ;
  // query for file names
  for cnt := 0 to -1 + fileCount do
  begin
  DragQueryFile(msg.Drop, cnt, fileName, MAXFILENAME) ;
  //do something with the file(s)
  FoldersList.Items.Insert(0, fileName) ;
  end;
  //release memory
  DragFinish(msg.Drop) ;
  FoldersList.Refresh;
  Label1.Caption:='';
  Application.ProcessMessages;
  CopyProgramFilesToFlash();
  End;
  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  begin
  DragAcceptFiles( Handle, True ) ;
  end;
  procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
  begin
  DragAcceptFiles(Handle, False);
  end;

  end.
  end.


تاپیک های مشابه

 1. پاسخ: 4
  آخرین پست: یک شنبه 09 دی 1397, 10:01 صبح
 2. سوال: بدست آوردن لیستی از پوشه ها و فایلهای یک وب سایت
  نوشته شده توسط karimi5555 در بخش VB.NET
  پاسخ: 5
  آخرین پست: شنبه 08 خرداد 1395, 00:17 صبح
 3. سوال: بدست آوردن لیستی از پوشه ها و فایلهای یک وب سایت
  نوشته شده توسط karimi5555 در بخش C#‎‎
  پاسخ: 4
  آخرین پست: پنج شنبه 20 تیر 1392, 22:29 عصر
 4. سوال: بدست آوردن لیستی از پوشه ها و فایلهای یک وب سایت
  نوشته شده توسط karimi5555 در بخش WPF
  پاسخ: 1
  آخرین پست: پنج شنبه 20 تیر 1392, 22:02 عصر
 5. حرفه ای: جستجوی فایل در تمام پوشه ها و زیر پوشه ها (فولدر دارای حرف ی فارسی )
  نوشته شده توسط shinyboy در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 2
  آخرین پست: چهارشنبه 01 آذر 1391, 18:03 عصر

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •