سلام
من یک تابع نیاز دارم که تاریخ با هر فرمتی بگیرد و به فرمت ویندوز تبدیل کند
function MyStrToDateTime(MyStr:string):TdateTime

که هر نوع تاریخی که در قالب رشته بگیرد به TdateTime تبدیل کند
مثلا اگر ترتیب سال/ماه/روز بود یا ماه/روز/سال خروجی صحیحی بدهد. همچنین اگر قسمت ساعت آن 24 ساعتی بود یا 12 ساعتی باز هم خروجی صحیحی بدهد. تابع پیش فرض دلفی (StrToDateTime) این کار را انجام نمی دهد!