سلام
ما با تبدیل drawable به bitmap چه قابلیتهایی بدست میآوریم؟
مگه هر دو یک کار را انجام نمیدهند؟