من دارم بازی پازل میسازم باxnaبرای رویداد های موس نیاز به راهنمایی دارم.
برای اینکه موس با درگ کردن بتونه یک عکس جابه جا کنه چه کدی باید استفاده کنم؟