نمایش نتایج 1 تا 3 از 3

نام تاپیک: محاسبه فرمول به صورت کامل نه گرد شده

 1. #1

  محاسبه فرمول به صورت کامل نه گرد شده

  من یه برنامه برای هدایت تحصیلی کلاس نهم دارم . در بخش حداقل نمره مورد نیاز در پایه نهم
  به جای اینکه عدد به صورت کامل محاسبه شود مانند 16.33 یا 16.75 اعداد قبل از 16.50 به 16 گرد می شوند و اعداد بالاتر از آن به 17 گرد می شوند.

  کد زیر را در صورت امکان ویرایش نمایید.
  من یه برنامه برای هدایت تحصیلی کلاس نهم دارم . در بخش حداقل نمره مورد نیاز در پایه نهم
  به جای اینکه عدد به صورت کامل محاسبه شود مانند 16.33 یا 16.75 اعداد قبل از 16.50 به 16 گرد می شوند و اعداد بالاتر از آن به 17 گرد می شوند.

  کد زیر را در صورت امکان ویرایش نمایید.


  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <title> نرم افزار محاسبه نمرات در هدایت تحصیلی پایه نهم </title> <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"><meta property="og:image" content=""> <meta property="og:image:width" content="1024"> <meta property="og:image:height" content="1024">
  <meta property="og:title" content="نرم افزار محاسبه نمرات در هدایت تحصیلی- سهراب دلشاد"><meta property="og:type" content="article"><meta property="og:description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">

  <div class="boxed-content-wrapper clearfix" style="padding-top: 0px;"> <div class="inner" style="width: 100% !important; text"> <div class="base-box page-wrap"> <h1 class="page-title">نرم افزار محاسبه نمرات در هدایت تحصیلی- سهراب دلشاد</h1> <hr><hr><p><strong>راهنمای استفاده :</strong><br>- برای رشته مورد نظر <i>نمره ورقه امتحانی دانش‌آموز در خرداد/شهریور</i> را وارد نمایید.<br>
  - بعد از ورود نمرات <em>برگه امتحانی خرداد/شهریور سال هفتم، هشتم و نهم</em> بر روی <mark>دکمه محاسبه کلیک نمایید</mark> تا حد نصاب کسب شده، وضعیت(مجاز/غیرمجاز)مشخص گردد.<br>
  - در صورتی که وضعیت دانش‌آموز غیرمجاز باشد <mark>در قسمت حداقل نمره مورد نیاز در پایه نهم</mark> مقدار کمبود دانش‌آموز برای قبولی در <strong><ins>آزمون تعیین رشته مجدد</ins></strong> مشخص می‌گردد.<br></p><hr><hr> <div class="entry-content">


  <table width="960" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" dir="rtl"> <tbody style="text-align: center !important;"> <tr> <td width="128" bgcolor="#999999">رشته</td> <td colspan="2" bgcolor="#999999">ماده درسی</td> <td width="55" bgcolor="#999999">نمره پایانی نوبت دوم هفتم</td> <td width="59" bgcolor="#999999">نمره پایانی نوبت دوم هشتم</td> <td width="55" bgcolor="#999999">نمره پایانی نوبت دوم نهم</td> <td width="83" bgcolor="#999999">حدنصاب لازم</td> <td width="111" bgcolor="#999999">حدنصاب کسب شده</td> <td width="50" bgcolor="#999999">وضعیت</td> <td width="73" bgcolor="#999999">حداقل نمره مورد نیاز در پایه نهم</td> <td width="73" bgcolor="#999999">وضعیت نهایی</td> <td width="73" bgcolor="#999999">محاسبه</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" bgcolor="#FF99CC">علوم تجربی</td> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF99CC">علوم</td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="d2" type="text" id="d2" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d2);" placeholder=""></td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="e2" type="text" id="e2" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e2);" placeholder=""></td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="f2" type="text" id="f2" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f2);" placeholder=""></td> <td bgcolor="#FF99CC">14</td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="h2" type="text" id="h2" size="5" maxlength="5" readonly="readonly" placeholder=""></td> <td bgcolor="#FF99CC" id="s2">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="k2" type="text" id="k2" size="5" maxlength="5" readonly="readonly" placeholder=""></td> <td rowspan="2" bgcolor="#FF99CC" id="l23">غیر مجاز</td> <td rowspan="2" bgcolor="#FF99CC"><input type="button" value="محاسبه" onclick="calc();" placeholder=""></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF99CC">ریاضی</td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="d3" type="text" id="d3" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d3);" placeholder=""></td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="e3" type="text" id="e3" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e3);" placeholder=""></td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="f3" type="text" id="f3" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f3);" placeholder=""></td> <td bgcolor="#FF99CC">13</td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="h3" type="text" id="h3" size="5" maxlength="5" readonly="readonly" onfocusout="validate(f2);"></td> <td bgcolor="#FF99CC" id="s3">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="k3" type="text" id="k3" size="5" maxlength="5" readonly="readonly" onfocusout="validate(f2);"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" bgcolor="#CCCC66">ریاضی و وفیزیک</td> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#CCCC66">ریاضی</td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="d4" type="text" id="d4" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d4);"></td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="e4" type="text" id="e4" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e4);"></td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="f4" type="text" id="f4" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f4);"></td> <td bgcolor="#CCCC66">14</td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="h4" type="text" id="h4" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#CCCC66" id="s4">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="k4" type="text" id="k4" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td rowspan="2" bgcolor="#CCCC66" id="l45">غیر مجاز</td> <td rowspan="2" bgcolor="#CCCC66"><input type="button" value="محاسبه" onclick="calc();"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#CCCC66">علوم</td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="d5" type="text" id="d5" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d5);"></td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="e5" type="text" id="e5" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e5);"></td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="f5" type="text" id="f5" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f5);"></td> <td bgcolor="#CCCC66">13</td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="h5" type="text" id="h5" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#CCCC66" id="s5">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="k5" type="text" id="k5" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> <tr> <td rowspan="5" bgcolor="#9999FF">علوم انسانی</td> <td width="39" rowspan="3" align="center" valign="middle" bgcolor="#9999FF">ادبیات</td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#9999FF">قرائت فارسی</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="d6" type="text" id="d6" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d6);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="e6" type="text" id="e6" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e6);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="f6" type="text" id="f6" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f6);"></td> <td rowspan="3" bgcolor="#9999FF">14</td> <td rowspan="3" bgcolor="#9999FF"><input name="h6" type="text" id="h6" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td rowspan="3" bgcolor="#9999FF" id="s6">غیر مجاز</td> <td rowspan="3" bgcolor="#9999FF"><input name="k6" type="text" id="k6" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td rowspan="5" bgcolor="#9999FF" id="l6910">غیر مجاز</td> <td rowspan="5" bgcolor="#9999FF"><input type="button" value="محاسبه" onclick="calc();"></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#9999FF">املا</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="d7" type="text" id="d7" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d7);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="e7" type="text" id="e7" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e7);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="f7" type="text" id="f7" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f7);"></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#9999FF">نگارش</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="d8" type="text" id="d8" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d8);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="e8" type="text" id="e8" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e8);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="f8" type="text" id="f8" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f8);"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#9999FF">عربی</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="d9" type="text" id="d9" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d9);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="e9" type="text" id="e9" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e9);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="f9" type="text" id="f9" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f9);"></td> <td bgcolor="#9999FF">12</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="h9" type="text" id="h9" size="5" maxlength="5" readonly="readonly" onfocusout="validate(f2);"></td> <td bgcolor="#9999FF" id="s9">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="k9" type="text" id="k9" size="5" maxlength="5" readonly="readonly" onfocusout="validate(f2);"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#9999FF">مطالعات</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="d10" type="text" id="d10" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d10);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="e10" type="text" id="e10" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e10);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="f10" type="text" id="f10" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f10);"></td> <td bgcolor="#9999FF">13</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="h10" type="text" id="h10" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#9999FF" id="s10">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="k10" type="text" id="k10" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> <tr> <td rowspan="5" bgcolor="#99CC99">معارف و علوم اسلامی</td> <td rowspan="3" align="center" valign="middle" bgcolor="#99CC99">ادبیات</td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#99CC99">قرائت فارسی</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="d11" type="text" id="d11" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d11);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="e11" type="text" id="e11" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e11);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="f11" type="text" id="f11" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f11);"></td> <td rowspan="3" bgcolor="#99CC99">12</td> <td rowspan="3" bgcolor="#99CC99"><input name="h11" type="text" id="h11" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td rowspan="3" bgcolor="#99CC99" id="s11">غیر مجاز</td> <td rowspan="3" bgcolor="#99CC99"><input name="k11" type="text" id="k11" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td rowspan="5" bgcolor="#99CC99" id="l111415">غیر مجاز</td> <td rowspan="5" bgcolor="#99CC99"><input type="button" value="محاسبه" onclick="calc();"></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#99CC99">املا</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="d12" type="text" id="d12" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d12);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="e12" type="text" id="e12" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e12);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="f12" type="text" id="f12" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f12);"></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#99CC99">نگارش</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="d13" type="text" id="d13" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d13);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="e13" type="text" id="e13" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e13);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="f13" type="text" id="f13" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f13);"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#99CC99">عربی</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="d14" type="text" id="d14" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d14);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="e14" type="text" id="e14" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e14);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="f14" type="text" id="f14" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f14);"></td> <td bgcolor="#99CC99">13</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="h14" type="text" id="h14" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#99CC99" id="s14">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="k14" type="text" id="k14" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#99CC99">معارف اسلامی</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="d15" type="text" id="d15" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d15);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="e15" type="text" id="e15" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e15);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="f15" type="text" id="f15" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f15);"></td> <td bgcolor="#99CC99">14</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="h15" type="text" id="h15" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#99CC99" id="s15">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="k15" type="text" id="k15" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr>
  <tr> <td rowspan="4" bgcolor="#FF9933">فنی و حرفه ای</td> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF9933">ریاضی</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="d16" type="text" id="d16" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d16);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="e16" type="text" id="e16" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e16);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="f16" type="text" id="f16" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f16);"></td> <td bgcolor="#FF9933">10</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="h16" type="text" id="h16" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FF9933" id="s16">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="k16" type="text" id="k16" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td rowspan="4" bgcolor="#FF9933" id="l16171819">غیر مجاز</td> <td rowspan="4" bgcolor="#FF9933"><input type="button" value="محاسبه" onclick="calc();"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF9933">علوم</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="d17" type="text" id="d17" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d17);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="e17" type="text" id="e17" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e17);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="f17" type="text" id="f17" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f17);"></td> <td bgcolor="#FF9933">10</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="h17" type="text" id="h17" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FF9933" id="s17">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="k17" type="text" id="k17" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF9933">کارو فناوری</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="d18" type="text" id="d18" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d18);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="e18" type="text" id="e18" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e18);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="f18" type="text" id="f18" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f18);"></td> <td bgcolor="#FF9933">12</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="h18" type="text" id="h18" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FF9933" id="s18">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="k18" type="text" id="k18" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF9933">فرهنگ و هنر</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="d19" type="text" id="d19" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d19);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="e19" type="text" id="e19" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e19);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="f19" type="text" id="f19" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f19);"></td> <td bgcolor="#FF9933">12</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="h19" type="text" id="h19" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FF9933" id="s19">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="k19" type="text" id="k19" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr><tr>
  <td rowspan="4" bgcolor="#FFCCCC">کاردانش</td> <td colspan="2" bgcolor="#FFCCCC">ریاضی</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="d20" type="text" id="d20" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d20);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="e20" type="text" id="e20" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e20);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="f20" type="text" id="f20" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f20);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC">10</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="h20" type="text" id="h20" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FFCCCC" id="s20">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="k20" type="text" id="k20" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td rowspan="4" bgcolor="#FFCCCC" id="l20212223">غیر مجاز</td> <td rowspan="4" bgcolor="#FFCCCC"><input type="button" value="محاسبه" onclick="calc();"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#FFCCCC">علوم</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="d21" type="text" id="d21" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d21);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="e21" type="text" id="e21" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e21);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="f21" type="text" id="f21" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f21);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC">10</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="h21" type="text" id="h21" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FFCCCC" id="s21">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="k21" type="text" id="k21" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#FFCCCC">کارو فناوری</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="d22" type="text" id="d22" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d22);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="e22" type="text" id="e22" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e22);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="f22" type="text" id="f22" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f22);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC">12</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="h22" type="text" id="h22" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FFCCCC" id="s22">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="k22" type="text" id="k22" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#FFCCCC">فرهنگ و هنر</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="d23" type="text" id="d23" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d23);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="e23" type="text" id="e23" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e23);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="f23" type="text" id="f23" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f23);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC">12</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="h23" type="text" id="h23" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FFCCCC" id="s23">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="k23" type="text" id="k23" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> </tbody> </table>


  </div> <!-- entry content --> </div> <!-- base box --> </div> <!--main inner-->


  <script> function validate(element) { if(!Number(element.value)) { element.value="0"; return false; }
  var num = Number(element.value); if(num < 0 || num > 20) { element.value="0"; return false; } }
  function calc() {
  h2.value = (tryParseInt(d2.value) + tryParseInt(e2.value) + (tryParseInt(f2.value) *3) ) /5; h3.value = (tryParseInt(d3.value) + tryParseInt(e3.value) + (tryParseInt(f3.value) *3) ) /5;
  h4.value = (tryParseInt(d4.value) + tryParseInt(e4.value) + (tryParseInt(f4.value) *3) ) /5; h5.value = (tryParseInt(d5.value) + tryParseInt(e5.value) + (tryParseInt(f5.value) *3) ) /5;
  var a = ((tryParseInt(d6.value) + tryParseInt(e6.value)) + (tryParseInt(f6.value)*3))/5; var b = ((tryParseInt(d7.value) + tryParseInt(e7.value)) + (tryParseInt(f7.value)*3))/5; var c = ((tryParseInt(d8.value) + tryParseInt(e8.value)) + (tryParseInt(f8.value)*3))/5; h6.value = Math.round( ((a+b+c)/3)*100 )/100; h9.value = (tryParseInt(d9.value) + tryParseInt(e9.value) + (tryParseInt(f9.value) *3) ) /5; h10.value = (tryParseInt(d10.value) + tryParseInt(e10.value) + (tryParseInt(f10.value) *3) ) /5;

  var aa = ((tryParseInt(d11.value) + tryParseInt(e11.value)) + (tryParseInt(f11.value)*3))/5; var bb = ((tryParseInt(d12.value) + tryParseInt(e12.value)) + (tryParseInt(f12.value)*3))/5; var cc = ((tryParseInt(d13.value) + tryParseInt(e13.value)) + (tryParseInt(f13.value)*3))/5; h11.value = Math.round( ((aa+bb+cc) /3 )*100 )/100; h14.value = (tryParseInt(d14.value) + tryParseInt(e14.value) + (tryParseInt(f14.value) *3) ) /5; h15.value = (tryParseInt(d15.value) + tryParseInt(e15.value) + (tryParseInt(f15.value) *3) ) /5;
  h16.value = (tryParseInt(d16.value) + tryParseInt(e16.value) + (tryParseInt(f16.value) *3) ) /5; h17.value = (tryParseInt(d17.value) + tryParseInt(e17.value) + (tryParseInt(f17.value) *3) ) /5; h18.value = (tryParseInt(d18.value) + tryParseInt(e18.value) + (tryParseInt(f18.value) *3) ) /5; h19.value = (tryParseInt(d19.value) + tryParseInt(e19.value) + (tryParseInt(f19.value) *3) ) /5;
  h20.value = (tryParseInt(d20.value) + tryParseInt(e20.value) + (tryParseInt(f20.value) *3) ) /5; h21.value = (tryParseInt(d21.value) + tryParseInt(e21.value) + (tryParseInt(f21.value) *3) ) /5; h22.value = (tryParseInt(d22.value) + tryParseInt(e22.value) + (tryParseInt(f22.value) *3) ) /5; h23.value = (tryParseInt(d23.value) + tryParseInt(e23.value) + (tryParseInt(f23.value) *3) ) /5;
  var g2 = Math.round(((14-tryParseInt(h2.value)) *5) /3); var g3 = Math.round(((13-tryParseInt(h3.value)) *5) /3);
  var g4 = Math.round(((14-tryParseInt(h4.value)) *5) /3); var g5 = Math.round(((13-tryParseInt(h5.value)) *5) /3);
  var g6 = Math.round(((14-tryParseInt(h6.value)) *5) /3); var g9 = Math.round(((12-tryParseInt(h9.value)) *5) /3); var g10 = Math.round(((13 -tryParseInt(h10.value))*5) /3);
  var g11 = Math.round(((12 -tryParseInt(h11.value))*5) /3); var g14 = Math.round(((13 -tryParseInt(h14.value))*5) /3); var g15 = Math.round(((14 -tryParseInt(h15.value))*5) /3);
  var g16 = Math.round(((10 -tryParseInt(h16.value))*5) /3); var g17 = Math.round(((10 -tryParseInt(h17.value))*5) /3); var g18 = Math.round(((12 -tryParseInt(h18.value))*5) /3); var g19 = Math.round(((12 -tryParseInt(h19.value))*5) /3);
  var g20 = Math.round(((10 -tryParseInt(h20.value))*5) /3); var g21 = Math.round(((10 -tryParseInt(h21.value))*5) /3); var g22 = Math.round(((12 -tryParseInt(h22.value))*5) /3); var g23 = Math.round(((12 -tryParseInt(h23.value))*5) /3);
  s2 .innerHTML = tryParseInt(h2.value) >= 14 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s3 .innerHTML = tryParseInt(h3.value) >= 13 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; l23.innerHTML = (tryParseInt(h2.value) >= 14 && tryParseInt(h3.value) >= 13) ? "مجاز" : "غیر مجاز"; s4 .innerHTML = tryParseInt(h4.value) >= 14 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s5 .innerHTML = tryParseInt(h5.value) >= 13 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; l45.innerHTML = (tryParseInt(h4.value) >= 14 && tryParseInt(h5.value) >= 13) ? "مجاز" : "غیر مجاز";
  s6 .innerHTML = tryParseInt(h6.value) >= 14 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s9 .innerHTML = tryParseInt(h9.value) >= 12 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s10.innerHTML = tryParseInt(h10.value) >= 13 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; l6910.innerHTML = s6 .innerHTML == "مجاز" && s9 .innerHTML == "مجاز" && s10 .innerHTML == "مجاز" ? "مجاز" : "غیر مجاز";
  s11.innerHTML = tryParseInt(h11.value) >= 12 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s14.innerHTML = tryParseInt(h14.value) >= 13 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s15.innerHTML = tryParseInt(h15.value) >= 14 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; l111415.innerHTML = (tryParseInt(h11.value) >= 12 && tryParseInt(h14.value) >= 13 && tryParseInt(h15.value) >= 14 ) ? "مجاز" : "غیر مجاز";
  s16.innerHTML = tryParseInt(h16.value) >= 10 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s17.innerHTML = tryParseInt(h17.value) >= 10 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s18.innerHTML = tryParseInt(h18.value) >= 12 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s19.innerHTML = tryParseInt(h19.value) >= 12 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; l16171819.innerHTML = (tryParseInt(h16.value) >= 10 && tryParseInt(h17.value) >= 10 && tryParseInt(h18.value) >= 12 && tryParseInt(h19.value) >= 12) ? "مجاز" : "غیر مجاز";
  s20.innerHTML = tryParseInt(h20.value) >= 10 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s21.innerHTML = tryParseInt(h21.value) >= 10 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s22.innerHTML = tryParseInt(h22.value) >= 12 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s23.innerHTML = tryParseInt(h23.value) >= 12 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; l20212223.innerHTML = (tryParseInt(h20.value) >= 10 && tryParseInt(h21.value) >= 10 && tryParseInt(h22.value) >= 12 && tryParseInt(h23.value) >= 12) ? "مجاز" : "غیر مجاز";
  k2.value = g2 > 20 ? 20 : (g2 <0 ? 0 : g2 ); k3.value = g3 > 20 ? 20 : (g3 <0 ? 0 : g3 );
  k4.value = g4 > 20 ? 20 : (g4 <0 ? 0 : g4 ); k5.value = g5 > 20 ? 20 : (g5 <0 ? 0 : g5 );
  k6.value = g6 > 20 ? 20 : (g6 <0 ? 0 : g6 ); k9.value = g9 > 20 ? 20 : (g9 <0 ? 0 : g9 ); k10.value = g10 > 20 ? 20 : (g10<0 ? 0 : g10);
  k11.value = g11 > 20 ? 20 : (g11<0 ? 0 : g11); k14.value = g14 > 20 ? 20 : (g14<0 ? 0 : g14); k15.value = g15 > 20 ? 20 : (g15<0 ? 0 : g15);
  k16.value = g16 > 20 ? 20 : (g16<0 ? 0 : g16); k17.value = g17 > 20 ? 20 : (g17<0 ? 0 : g17); k18.value = g18 > 20 ? 20 : (g18<0 ? 0 : g18); k19.value = g19 > 20 ? 20 : (g19<0 ? 0 : g19);
  k20.value = g20 > 20 ? 20 : (g20<0 ? 0 : g20); k21.value = g21 > 20 ? 20 : (g21<0 ? 0 : g21); k22.value = g22 > 20 ? 20 : (g22<0 ? 0 : g22); k23.value = g23 > 20 ? 20 : (g23<0 ? 0 : g23);
  }
  function tryParseInt(value) { if(Number(value)) { return Number(value); } else { return 0; } }</script>

  </body></html>[/HTML]


 2. #2

  نقل قول: محاسبه فرمول به صورت کامل نه گرد شده

  کد HTML:
  من یه برنامه برای هدایت تحصیلی کلاس نهم دارم . در بخش حداقل نمره مورد نیاز در پایه نهم
  به جای اینکه عدد به صورت کامل محاسبه شود مانند 16.33 یا 16.75 اعداد قبل از 16.50 به 16 گرد می شوند و اعداد بالاتر از آن به 17 گرد می شوند.
  
  کد زیر را در صورت امکان ویرایش نمایید.
  [CODE]من یه برنامه برای هدایت تحصیلی کلاس نهم دارم . در بخش حداقل نمره مورد نیاز در پایه نهم
  به جای اینکه عدد به صورت کامل محاسبه شود مانند 16.33 یا 16.75 اعداد قبل از 16.50 به 16 گرد می شوند و اعداد بالاتر از آن به 17 گرد می شوند.
  
  کد زیر را در صورت امکان ویرایش نمایید.
  
  
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <title> نرم افزار محاسبه نمرات در هدایت تحصیلی پایه نهم </title> <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"><meta property="og:image" content=""> <meta property="og:image:width" content="1024"> <meta property="og:image:height" content="1024">
  <meta property="og:title" content="نرم افزار محاسبه نمرات در هدایت تحصیلی- سهراب دلشاد"><meta property="og:type" content="article"><meta property="og:description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
  
  <div class="boxed-content-wrapper clearfix" style="padding-top: 0px;"> <div class="inner" style="width: 100% !important; text"> <div class="base-box page-wrap"> <h1 class="page-title">نرم افزار محاسبه نمرات در هدایت تحصیلی- سهراب دلشاد</h1> <hr><hr><p><strong>راهنمای استفاده :</strong><br>- برای رشته مورد نظر <i>نمره ورقه امتحانی دانش‌آموز در خرداد/شهریور</i> را وارد نمایید.<br>
  - بعد از ورود نمرات <em>برگه امتحانی خرداد/شهریور سال هفتم، هشتم و نهم</em> بر روی <mark>دکمه محاسبه کلیک نمایید</mark> تا حد نصاب کسب شده، وضعیت(مجاز/غیرمجاز)مشخص گردد.<br>
  - در صورتی که وضعیت دانش‌آموز غیرمجاز باشد <mark>در قسمت حداقل نمره مورد نیاز در پایه نهم</mark> مقدار کمبود دانش‌آموز برای قبولی در <strong><ins>آزمون تعیین رشته مجدد</ins></strong> مشخص می‌گردد.<br></p><hr><hr> <div class="entry-content">
  
  
  <table width="960" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" dir="rtl"> <tbody style="text-align: center !important;"> <tr> <td width="128" bgcolor="#999999">رشته</td> <td colspan="2" bgcolor="#999999">ماده درسی</td> <td width="55" bgcolor="#999999">نمره پایانی نوبت دوم هفتم</td> <td width="59" bgcolor="#999999">نمره پایانی نوبت دوم هشتم</td> <td width="55" bgcolor="#999999">نمره پایانی نوبت دوم نهم</td> <td width="83" bgcolor="#999999">حدنصاب لازم</td> <td width="111" bgcolor="#999999">حدنصاب کسب شده</td> <td width="50" bgcolor="#999999">وضعیت</td> <td width="73" bgcolor="#999999">حداقل نمره مورد نیاز در پایه نهم</td> <td width="73" bgcolor="#999999">وضعیت نهایی</td> <td width="73" bgcolor="#999999">محاسبه</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" bgcolor="#FF99CC">علوم تجربی</td> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF99CC">علوم</td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="d2" type="text" id="d2" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d2);" placeholder=""></td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="e2" type="text" id="e2" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e2);" placeholder=""></td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="f2" type="text" id="f2" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f2);" placeholder=""></td> <td bgcolor="#FF99CC">14</td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="h2" type="text" id="h2" size="5" maxlength="5" readonly="readonly" placeholder=""></td> <td bgcolor="#FF99CC" id="s2">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="k2" type="text" id="k2" size="5" maxlength="5" readonly="readonly" placeholder=""></td> <td rowspan="2" bgcolor="#FF99CC" id="l23">غیر مجاز</td> <td rowspan="2" bgcolor="#FF99CC"><input type="button" value="محاسبه" onclick="calc();" placeholder=""></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF99CC">ریاضی</td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="d3" type="text" id="d3" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d3);" placeholder=""></td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="e3" type="text" id="e3" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e3);" placeholder=""></td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="f3" type="text" id="f3" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f3);" placeholder=""></td> <td bgcolor="#FF99CC">13</td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="h3" type="text" id="h3" size="5" maxlength="5" readonly="readonly" onfocusout="validate(f2);"></td> <td bgcolor="#FF99CC" id="s3">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FF99CC"><input name="k3" type="text" id="k3" size="5" maxlength="5" readonly="readonly" onfocusout="validate(f2);"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" bgcolor="#CCCC66">ریاضی و وفیزیک</td> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#CCCC66">ریاضی</td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="d4" type="text" id="d4" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d4);"></td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="e4" type="text" id="e4" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e4);"></td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="f4" type="text" id="f4" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f4);"></td> <td bgcolor="#CCCC66">14</td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="h4" type="text" id="h4" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#CCCC66" id="s4">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="k4" type="text" id="k4" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td rowspan="2" bgcolor="#CCCC66" id="l45">غیر مجاز</td> <td rowspan="2" bgcolor="#CCCC66"><input type="button" value="محاسبه" onclick="calc();"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#CCCC66">علوم</td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="d5" type="text" id="d5" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d5);"></td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="e5" type="text" id="e5" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e5);"></td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="f5" type="text" id="f5" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f5);"></td> <td bgcolor="#CCCC66">13</td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="h5" type="text" id="h5" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#CCCC66" id="s5">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#CCCC66"><input name="k5" type="text" id="k5" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> <tr> <td rowspan="5" bgcolor="#9999FF">علوم انسانی</td> <td width="39" rowspan="3" align="center" valign="middle" bgcolor="#9999FF">ادبیات</td> <td width="78" align="center" valign="middle" bgcolor="#9999FF">قرائت فارسی</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="d6" type="text" id="d6" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d6);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="e6" type="text" id="e6" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e6);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="f6" type="text" id="f6" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f6);"></td> <td rowspan="3" bgcolor="#9999FF">14</td> <td rowspan="3" bgcolor="#9999FF"><input name="h6" type="text" id="h6" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td rowspan="3" bgcolor="#9999FF" id="s6">غیر مجاز</td> <td rowspan="3" bgcolor="#9999FF"><input name="k6" type="text" id="k6" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td rowspan="5" bgcolor="#9999FF" id="l6910">غیر مجاز</td> <td rowspan="5" bgcolor="#9999FF"><input type="button" value="محاسبه" onclick="calc();"></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#9999FF">املا</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="d7" type="text" id="d7" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d7);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="e7" type="text" id="e7" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e7);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="f7" type="text" id="f7" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f7);"></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#9999FF">نگارش</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="d8" type="text" id="d8" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d8);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="e8" type="text" id="e8" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e8);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="f8" type="text" id="f8" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f8);"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#9999FF">عربی</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="d9" type="text" id="d9" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d9);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="e9" type="text" id="e9" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e9);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="f9" type="text" id="f9" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f9);"></td> <td bgcolor="#9999FF">12</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="h9" type="text" id="h9" size="5" maxlength="5" readonly="readonly" onfocusout="validate(f2);"></td> <td bgcolor="#9999FF" id="s9">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="k9" type="text" id="k9" size="5" maxlength="5" readonly="readonly" onfocusout="validate(f2);"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#9999FF">مطالعات</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="d10" type="text" id="d10" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d10);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="e10" type="text" id="e10" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e10);"></td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="f10" type="text" id="f10" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f10);"></td> <td bgcolor="#9999FF">13</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="h10" type="text" id="h10" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#9999FF" id="s10">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#9999FF"><input name="k10" type="text" id="k10" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> <tr> <td rowspan="5" bgcolor="#99CC99">معارف و علوم اسلامی</td> <td rowspan="3" align="center" valign="middle" bgcolor="#99CC99">ادبیات</td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#99CC99">قرائت فارسی</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="d11" type="text" id="d11" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d11);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="e11" type="text" id="e11" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e11);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="f11" type="text" id="f11" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f11);"></td> <td rowspan="3" bgcolor="#99CC99">12</td> <td rowspan="3" bgcolor="#99CC99"><input name="h11" type="text" id="h11" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td rowspan="3" bgcolor="#99CC99" id="s11">غیر مجاز</td> <td rowspan="3" bgcolor="#99CC99"><input name="k11" type="text" id="k11" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td rowspan="5" bgcolor="#99CC99" id="l111415">غیر مجاز</td> <td rowspan="5" bgcolor="#99CC99"><input type="button" value="محاسبه" onclick="calc();"></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#99CC99">املا</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="d12" type="text" id="d12" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d12);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="e12" type="text" id="e12" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e12);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="f12" type="text" id="f12" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f12);"></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#99CC99">نگارش</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="d13" type="text" id="d13" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d13);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="e13" type="text" id="e13" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e13);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="f13" type="text" id="f13" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f13);"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#99CC99">عربی</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="d14" type="text" id="d14" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d14);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="e14" type="text" id="e14" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e14);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="f14" type="text" id="f14" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f14);"></td> <td bgcolor="#99CC99">13</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="h14" type="text" id="h14" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#99CC99" id="s14">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="k14" type="text" id="k14" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#99CC99">معارف اسلامی</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="d15" type="text" id="d15" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d15);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="e15" type="text" id="e15" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e15);"></td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="f15" type="text" id="f15" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f15);"></td> <td bgcolor="#99CC99">14</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="h15" type="text" id="h15" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#99CC99" id="s15">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#99CC99"><input name="k15" type="text" id="k15" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr>
  <tr> <td rowspan="4" bgcolor="#FF9933">فنی و حرفه ای</td> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF9933">ریاضی</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="d16" type="text" id="d16" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d16);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="e16" type="text" id="e16" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e16);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="f16" type="text" id="f16" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f16);"></td> <td bgcolor="#FF9933">10</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="h16" type="text" id="h16" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FF9933" id="s16">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="k16" type="text" id="k16" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td rowspan="4" bgcolor="#FF9933" id="l16171819">غیر مجاز</td> <td rowspan="4" bgcolor="#FF9933"><input type="button" value="محاسبه" onclick="calc();"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF9933">علوم</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="d17" type="text" id="d17" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d17);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="e17" type="text" id="e17" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e17);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="f17" type="text" id="f17" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f17);"></td> <td bgcolor="#FF9933">10</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="h17" type="text" id="h17" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FF9933" id="s17">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="k17" type="text" id="k17" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF9933">کارو فناوری</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="d18" type="text" id="d18" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d18);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="e18" type="text" id="e18" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e18);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="f18" type="text" id="f18" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f18);"></td> <td bgcolor="#FF9933">12</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="h18" type="text" id="h18" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FF9933" id="s18">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="k18" type="text" id="k18" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle" bgcolor="#FF9933">فرهنگ و هنر</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="d19" type="text" id="d19" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d19);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="e19" type="text" id="e19" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e19);"></td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="f19" type="text" id="f19" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f19);"></td> <td bgcolor="#FF9933">12</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="h19" type="text" id="h19" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FF9933" id="s19">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FF9933"><input name="k19" type="text" id="k19" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr><tr>
  <td rowspan="4" bgcolor="#FFCCCC">کاردانش</td> <td colspan="2" bgcolor="#FFCCCC">ریاضی</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="d20" type="text" id="d20" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d20);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="e20" type="text" id="e20" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e20);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="f20" type="text" id="f20" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f20);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC">10</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="h20" type="text" id="h20" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FFCCCC" id="s20">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="k20" type="text" id="k20" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td rowspan="4" bgcolor="#FFCCCC" id="l20212223">غیر مجاز</td> <td rowspan="4" bgcolor="#FFCCCC"><input type="button" value="محاسبه" onclick="calc();"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#FFCCCC">علوم</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="d21" type="text" id="d21" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d21);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="e21" type="text" id="e21" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e21);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="f21" type="text" id="f21" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f21);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC">10</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="h21" type="text" id="h21" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FFCCCC" id="s21">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="k21" type="text" id="k21" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#FFCCCC">کارو فناوری</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="d22" type="text" id="d22" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d22);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="e22" type="text" id="e22" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e22);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="f22" type="text" id="f22" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f22);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC">12</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="h22" type="text" id="h22" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FFCCCC" id="s22">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="k22" type="text" id="k22" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#FFCCCC">فرهنگ و هنر</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="d23" type="text" id="d23" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(d23);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="e23" type="text" id="e23" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(e23);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="f23" type="text" id="f23" value="0" size="5" maxlength="5" onfocusout="validate(f23);"></td> <td bgcolor="#FFCCCC">12</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="h23" type="text" id="h23" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> <td bgcolor="#FFCCCC" id="s23">غیر مجاز</td> <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="k23" type="text" id="k23" size="5" maxlength="5" readonly="readonly"></td> </tr> </tbody> </table>
  
  
  </div> <!-- entry content --> </div> <!-- base box --> </div> <!--main inner-->
  
  
  <script> function validate(element) { if(!Number(element.value)) { element.value="0"; return false; }
  var num = Number(element.value); if(num < 0 || num > 20) { element.value="0"; return false; } }
  function calc() {
  h2.value = (tryParseInt(d2.value) + tryParseInt(e2.value) + (tryParseInt(f2.value) *3) ) /5; h3.value = (tryParseInt(d3.value) + tryParseInt(e3.value) + (tryParseInt(f3.value) *3) ) /5;
  h4.value = (tryParseInt(d4.value) + tryParseInt(e4.value) + (tryParseInt(f4.value) *3) ) /5; h5.value = (tryParseInt(d5.value) + tryParseInt(e5.value) + (tryParseInt(f5.value) *3) ) /5;
  var a = ((tryParseInt(d6.value) + tryParseInt(e6.value)) + (tryParseInt(f6.value)*3))/5; var b = ((tryParseInt(d7.value) + tryParseInt(e7.value)) + (tryParseInt(f7.value)*3))/5; var c = ((tryParseInt(d8.value) + tryParseInt(e8.value)) + (tryParseInt(f8.value)*3))/5; h6.value = Math.round( ((a+b+c)/3)*100 )/100; h9.value = (tryParseInt(d9.value) + tryParseInt(e9.value) + (tryParseInt(f9.value) *3) ) /5; h10.value = (tryParseInt(d10.value) + tryParseInt(e10.value) + (tryParseInt(f10.value) *3) ) /5;
  
  var aa = ((tryParseInt(d11.value) + tryParseInt(e11.value)) + (tryParseInt(f11.value)*3))/5; var bb = ((tryParseInt(d12.value) + tryParseInt(e12.value)) + (tryParseInt(f12.value)*3))/5; var cc = ((tryParseInt(d13.value) + tryParseInt(e13.value)) + (tryParseInt(f13.value)*3))/5; h11.value = Math.round( ((aa+bb+cc) /3 )*100 )/100; h14.value = (tryParseInt(d14.value) + tryParseInt(e14.value) + (tryParseInt(f14.value) *3) ) /5; h15.value = (tryParseInt(d15.value) + tryParseInt(e15.value) + (tryParseInt(f15.value) *3) ) /5;
  h16.value = (tryParseInt(d16.value) + tryParseInt(e16.value) + (tryParseInt(f16.value) *3) ) /5; h17.value = (tryParseInt(d17.value) + tryParseInt(e17.value) + (tryParseInt(f17.value) *3) ) /5; h18.value = (tryParseInt(d18.value) + tryParseInt(e18.value) + (tryParseInt(f18.value) *3) ) /5; h19.value = (tryParseInt(d19.value) + tryParseInt(e19.value) + (tryParseInt(f19.value) *3) ) /5;
  h20.value = (tryParseInt(d20.value) + tryParseInt(e20.value) + (tryParseInt(f20.value) *3) ) /5; h21.value = (tryParseInt(d21.value) + tryParseInt(e21.value) + (tryParseInt(f21.value) *3) ) /5; h22.value = (tryParseInt(d22.value) + tryParseInt(e22.value) + (tryParseInt(f22.value) *3) ) /5; h23.value = (tryParseInt(d23.value) + tryParseInt(e23.value) + (tryParseInt(f23.value) *3) ) /5;
  var g2 = Math.round(((14-tryParseInt(h2.value)) *5) /3); var g3 = Math.round(((13-tryParseInt(h3.value)) *5) /3);
  var g4 = Math.round(((14-tryParseInt(h4.value)) *5) /3); var g5 = Math.round(((13-tryParseInt(h5.value)) *5) /3);
  var g6 = Math.round(((14-tryParseInt(h6.value)) *5) /3); var g9 = Math.round(((12-tryParseInt(h9.value)) *5) /3); var g10 = Math.round(((13 -tryParseInt(h10.value))*5) /3);
  var g11 = Math.round(((12 -tryParseInt(h11.value))*5) /3); var g14 = Math.round(((13 -tryParseInt(h14.value))*5) /3); var g15 = Math.round(((14 -tryParseInt(h15.value))*5) /3);
  var g16 = Math.round(((10 -tryParseInt(h16.value))*5) /3); var g17 = Math.round(((10 -tryParseInt(h17.value))*5) /3); var g18 = Math.round(((12 -tryParseInt(h18.value))*5) /3); var g19 = Math.round(((12 -tryParseInt(h19.value))*5) /3);
  var g20 = Math.round(((10 -tryParseInt(h20.value))*5) /3); var g21 = Math.round(((10 -tryParseInt(h21.value))*5) /3); var g22 = Math.round(((12 -tryParseInt(h22.value))*5) /3); var g23 = Math.round(((12 -tryParseInt(h23.value))*5) /3);
  s2 .innerHTML = tryParseInt(h2.value) >= 14 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s3 .innerHTML = tryParseInt(h3.value) >= 13 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; l23.innerHTML = (tryParseInt(h2.value) >= 14 && tryParseInt(h3.value) >= 13) ? "مجاز" : "غیر مجاز"; s4 .innerHTML = tryParseInt(h4.value) >= 14 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s5 .innerHTML = tryParseInt(h5.value) >= 13 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; l45.innerHTML = (tryParseInt(h4.value) >= 14 && tryParseInt(h5.value) >= 13) ? "مجاز" : "غیر مجاز";
  s6 .innerHTML = tryParseInt(h6.value) >= 14 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s9 .innerHTML = tryParseInt(h9.value) >= 12 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s10.innerHTML = tryParseInt(h10.value) >= 13 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; l6910.innerHTML = s6 .innerHTML == "مجاز" && s9 .innerHTML == "مجاز" && s10 .innerHTML == "مجاز" ? "مجاز" : "غیر مجاز";
  s11.innerHTML = tryParseInt(h11.value) >= 12 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s14.innerHTML = tryParseInt(h14.value) >= 13 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s15.innerHTML = tryParseInt(h15.value) >= 14 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; l111415.innerHTML = (tryParseInt(h11.value) >= 12 && tryParseInt(h14.value) >= 13 && tryParseInt(h15.value) >= 14 ) ? "مجاز" : "غیر مجاز";
  s16.innerHTML = tryParseInt(h16.value) >= 10 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s17.innerHTML = tryParseInt(h17.value) >= 10 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s18.innerHTML = tryParseInt(h18.value) >= 12 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s19.innerHTML = tryParseInt(h19.value) >= 12 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; l16171819.innerHTML = (tryParseInt(h16.value) >= 10 && tryParseInt(h17.value) >= 10 && tryParseInt(h18.value) >= 12 && tryParseInt(h19.value) >= 12) ? "مجاز" : "غیر مجاز";
  s20.innerHTML = tryParseInt(h20.value) >= 10 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s21.innerHTML = tryParseInt(h21.value) >= 10 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s22.innerHTML = tryParseInt(h22.value) >= 12 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; s23.innerHTML = tryParseInt(h23.value) >= 12 ? "مجاز" : "غیر مجاز" ; l20212223.innerHTML = (tryParseInt(h20.value) >= 10 && tryParseInt(h21.value) >= 10 && tryParseInt(h22.value) >= 12 && tryParseInt(h23.value) >= 12) ? "مجاز" : "غیر مجاز";
  k2.value = g2 > 20 ? 20 : (g2 <0 ? 0 : g2 ); k3.value = g3 > 20 ? 20 : (g3 <0 ? 0 : g3 );
  k4.value = g4 > 20 ? 20 : (g4 <0 ? 0 : g4 ); k5.value = g5 > 20 ? 20 : (g5 <0 ? 0 : g5 );
  k6.value = g6 > 20 ? 20 : (g6 <0 ? 0 : g6 ); k9.value = g9 > 20 ? 20 : (g9 <0 ? 0 : g9 ); k10.value = g10 > 20 ? 20 : (g10<0 ? 0 : g10);
  k11.value = g11 > 20 ? 20 : (g11<0 ? 0 : g11); k14.value = g14 > 20 ? 20 : (g14<0 ? 0 : g14); k15.value = g15 > 20 ? 20 : (g15<0 ? 0 : g15);
  k16.value = g16 > 20 ? 20 : (g16<0 ? 0 : g16); k17.value = g17 > 20 ? 20 : (g17<0 ? 0 : g17); k18.value = g18 > 20 ? 20 : (g18<0 ? 0 : g18); k19.value = g19 > 20 ? 20 : (g19<0 ? 0 : g19);
  k20.value = g20 > 20 ? 20 : (g20<0 ? 0 : g20); k21.value = g21 > 20 ? 20 : (g21<0 ? 0 : g21); k22.value = g22 > 20 ? 20 : (g22<0 ? 0 : g22); k23.value = g23 > 20 ? 20 : (g23<0 ? 0 : g23);
  }
  function tryParseInt(value) { if(Number(value)) { return Number(value); } else { return 0; } }</script>
  
  </body></html>[/CODE]
  [/HTML]
  						


 3. #3
  کاربر دائمی آواتار plague
  تاریخ عضویت
  آبان 1388
  محل زندگی
  اهواز
  پست
  2,104

  نقل قول: محاسبه فرمول به صورت کامل نه گرد شده

  Math.round اعداد رو گرد میکنه

تاپیک های مشابه

 1. پاسخ: 1
  آخرین پست: چهارشنبه 08 خرداد 1398, 21:08 عصر
 2. پاسخ: 0
  آخرین پست: جمعه 18 اردیبهشت 1394, 12:36 عصر
 3. پاسخ: 1
  آخرین پست: پنج شنبه 04 دی 1393, 01:43 صبح
 4. پاسخ: 5
  آخرین پست: چهارشنبه 06 دی 1391, 19:17 عصر
 5. سوال: روش بازیابی فایل ویدیویی به صورت فریم به فریم به چه صورتی است؟
  نوشته شده توسط Sahari_65 در بخش برنامه نویسی در 6 VB
  پاسخ: 0
  آخرین پست: دوشنبه 03 فروردین 1388, 17:37 عصر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •