سلام
چطور میشه یک رشته باینری به صورت Content-Disposition: form-data; Content-Type: application/octet-stream; Content-Transfer-Encoding: binary در روش post ار سال و دریافت کرد.
یک سری داده و اطلاعات عددی وجود دارد که میخایم به صورت باینری ارسال بشه. و از xml , json استفاده نشه.