چطور میشه با کد جاک ریبون درست کرد من همه مراحلی که توضیح داده بود رفتم ولی چرا اصلا نمیاره متوجه نشدم
نمیدونم ایراد کارم کجاست