1- یک بیماری اتوایمیون است که Ab ضد تیروئید ساخته می شود.2- در آزمایشات افزایش TSH و کاهش T4, T3 داریم و Anti TPO ( در 90 درصد موارد) ، Anti Tg ( در 60 درصد موارد ) بالاست.3- RF (ریسک فاکتورها ): مصرف بیش از حد، Li ( لیتیم ) ، آمیودارون و HLA های DR5, DR3, B84- معاینه بالینی: تیروئید به صورت قرینه بزرگ شده و در لمس سفت است گاهاً لوب پیرامیدال لمس می شود.5- پاتولوژی: سلول های اشکنازی و لنفوسیت و پلاسما سل6- FNA در مواردی که Ab بالاست نیازی نیست ولی در موارد ندول مشکوک یا مواد آنتی بادی نرمال که شک بالینی داریم FNA انجام می دهیم.7- درمان: تجویز لووتیروکسین در TSH>10 و اندیکاسیون های جراحی تیروئید: 1- اثر فشاری، 2- مشکل زیبایی، 3- شک به بدخیمی8- در هاشیموتو دو نوع کانسر PTC ( پاپیلاری تیروئید کارسینوما ) و لنفوم دیده می شود. در صورت وجود سابقه هاشیموتو در بیمار اگر ناگهان توده ای در تیروئید وی بزرگ شد به لنفوم شک می کنیم. درمان لنفوم : کمورادیوتراپی