باسلام
لطفا بفرمایید برای رفع خطای the plex is missing در درایو ی که حاوی فایلهای اطلاعاتی می باشد بدون اینکه اشکالی در فایلهای اطلاعاتی بوجود بیاید
چه کاری باید بکنیم .؟