یه سری تغییرات دادم مجددا پکیچ رو ساختم ... فکر کنم برای دلفی 10.3 هم درسته
https://xfl.jp/nWx0wL