درود بر شما
آقا این سشن دیوانس خود به خود تغییر میکنه و محتوا رو عوض میکنه شماره رندم جدید دوباره تولید میکنه.

این فایل اول captcha_code.php


$random_alpha = (rand(10000,99000));
$captcha_code = substr($random_alpha, 1, 5);
$_SESSION["captcha_code"] = $captcha_code;
$target_layer = imagecreatetruecolor(70,30);
$captcha_background = imagecolorallocate($target_layer, 05, 140, 100);
imagefill($target_layer,0,0,$captcha_background);
$captcha_text_color = imagecolorallocate($target_layer, 0, 0, 0);
imagestring($target_layer, 5, 5, 5, $captcha_code, $captcha_text_color);
header("Content-type: image/jpeg");
imagejpeg($target_layer);


این هم فایل اصلی که ران میشه

<?php
session_start();

?>
<img src="captcha_code.php" width="100px" height="50px" style="border-radius: 10px;"/><br>

<?php echo $_SESSION["captcha_code"];
?>


اما موقعی که میخوام چاپش کنم محتوای اصلی رو تو خودش نگه نمیداره میفرسته بعدی
دلیلش چیه که 2 بار کد رندم تولید میکنه؟
یعنی یکی نیست با تصویری که تولید میکنه دومی قبل تری رو نگه میداره و جدید رو نمیتونه تو خودش جا بده
اجرا کنید متوجه منظورم میشید من خودم موندم توش

سپاس