نمایش نتایج 1 تا 4 از 4

نام تاپیک: مشکل insert در جدول SQL با VB.Net

 1. #1
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  محل زندگی
  خوزستان - شوشتر
  سن
  28
  پست
  37

  Unhappy مشکل insert در جدول SQL با VB.Net

  سلام
  میخام ردیف های یک دیتا گرید ویو رو داخل یک جدول SQL ذخیره کنم جدولم رو ساختم ولی هنگام اجرا با خطای زیر مواجه میشم
  کد برنامه :


  ConString_FCT_Ipak = "Data Source=192.168.2.2\sql2012;Initial Catalog=ACE_Peyvast;User ID=sa2;Password=$erverc@md@vin" 'کانکشن استرینگ سیستم پیوست


  Dim i As Integer
  For i = 1 To Me.DataGridView1.RowCount() - 1


  DS_FCT_Ipak.Reset()
  CON_FCT_Ipak = New SqlConnection(ConString_FCT_Ipak)
  CON_FCT_Ipak.Open()
  CMDSQL_FCT_Ipak = "INSERT INTO [dbo].[Peyvast2] ([Radif], [Code_BTN], [CodeKala], [NameKala], [SharheEzafe], [CodeTolidi], [Size], [SharheKala], [FiKharidFactor], [FiKharidKhales], [FiKharidGhadimIpak], [FiKharidGhadimDavin1], [FiKharidGhadimDavin2], [FiForoshIpak], [FiForoshDavin1], [FiForoshDavin2], [FiForoshGhadimIpak], [FiForoshGhadimDavin1], [FiForoshGhadimDavin2], [TaghiratFikharidIpak], [TaghiratFikharidDavin1], [TaghiratFikharidDavin2], [TaghiratForoshIpak], [TaghiratForoshDavin1], [TaghiratForoshDavin2], [TedadJin], [TedadIpak], [TedadDavin1], [TedadDavin2], [TozihatIpak], [TozihatDavin1], [TozihatDavin2], [MandeIpak], [MandeDavin1], [MandeDavin2], [KasriEzafiIpak], [KasriEzafiDavin1], [KasriEzafiDavin2], [BarcodeKochakIpak], [TedadBarcodeKochakDavin1], [TedadBarcodeKochakDavin2], [TedadBarcodBozorgDavin1] , [TedadBarcodBozorgDavin2] , [BarcodMandeKochakIpak], [TedadBarcodKochakMandeDavin1], [TedadBarcodKochakMandeDavin2], [BarcodBozorgMandeDavin1], [BarcodBozorgMandeDavin2], [CodeGhadim], [CodeGhadimDavin1], [CodeGhadimDavin2], [NameTolidiIpak], [NameTolidiDavin1], [NameTolidiDavin2], [SelectedGroup], [HZarbIpakNakhales], [HZarbDavin1NaKhales], [HZarbDavin2NaKhales], [HaselZarbIpakkhales], [HaselZarbDavin1khales], [HaselZarbDavin2khales], [MarjaIpak], [MarjaDavin1], [MarjaDavin2], [CodegorohIpak], [CodeGorohDavin1], [CodeGorohDavin2], [GorohNameIpak], [GorohNameDavin1], [GorohNameDavin2], [CodeHesabTolidiIpak], [CodeHesabTolidiDavin1], [CodeHesabTolidiDavin2]) VALUES ( '" + DataGridView1.Item("Radif", i - 1).Value.ToString + "', '', '" + DataGridView1.Item("CodeKala", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("NameKala", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("SharheEzafe", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("CodeTolidi", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("Size", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("SharheKala", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("FiKharidFactor", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("FiKharidKhales", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("FiKharidGhadimIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("FiKharidGhadimDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("FiKharidGhadimDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("FiForoshIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("FiForoshDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("FiForoshDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("FiForoshGhadimIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("FiForoshGhadimDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("FiForoshGhadimDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TaghiratFikharidIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TaghiratFikharidDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TaghiratFikharidDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TaghiratForoshIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TaghiratForoshDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TaghiratForoshDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TedadJin", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TedadIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TedadDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TedadDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TozihatIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TozihatDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TozihatDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("MandeIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("MandeDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("MandeDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("KasriEzafiIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("KasriEzafiDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("KasriEzafiDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("BarcodeKochakIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TedadBarcodeKochakDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TedadBarcodeKochakDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TedadBarcodBozorgDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TedadBarcodBozorgDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("BarcodMandeKochakIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TedadBarcodKochakMandeDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("TedadBarcodKochakMandeDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("BarcodBozorgMandeDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("BarcodBozorgMandeDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("CodeGhadim", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("CodeGhadimDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("CodeGhadimDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("NameTolidiIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("NameTolidiDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("NameTolidiDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("SelectedGroup", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("HZarbIpakNakhales", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("HZarbDavin1Nakhales", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("HZarbDavin2Nakhales", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("HaselZarbIpakkhales", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("HaselZarbDavin1khales", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("HaselZarbDavin2khales", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("MarjaIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("MarjaDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("MarjaDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("CodegorohIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("CodeGorohDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("CodeGorohDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("GorohNameIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("GorohNameDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("GorohNameDavin2", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("CodeHesabTolidiIpak", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("CodeHesabTolidiDavin1", i - 1).Value.ToString + "', '" + DataGridView1.Item("CodeHesabTolidiDavin2", i - 1).Value.ToString + "')"


  DA_FCT_Ipak = New SqlDataAdapter(CMDSQL_FCT_Ipak, CON_FCT_Ipak)
  DA_FCT_Ipak.Fill(DS_FCT_Ipak, "Peyvast2")
  CON_FCT_Ipak.Close()


  Next
  MsgBox("ذخیره شد")  با خطای
  System.NullReferenceException: 'Object reference not set to an instance of an object.' روی دستور insert مواجه میشم
  چک کردم همه چی درسته حتی این کوئری تو خود اس کیو ال جواب میده اما تو vb.net ارور میده
  دستور insert بصورت مالتی لاین به دلیل اینکه تو سایت برنامه نویس خوب نشونش نمیده
  INSERT INTO [dbo].[Peyvast2] ([Radif],
  [Code_BTN],
  [CodeKala],
  [NameKala],
  [SharheEzafe],
  [CodeTolidi],
  [Size],
  [SharheKala],
  [FiKharidFactor],
  [FiKharidKhales],
  [FiKharidGhadimIpak],
  [FiKharidGhadimDavin1],
  [FiKharidGhadimDavin2],
  [FiForoshIpak],
  [FiForoshDavin1],
  [FiForoshDavin2],
  [FiForoshGhadimIpak],
  [FiForoshGhadimDavin1],
  [FiForoshGhadimDavin2],
  [TaghiratFikharidIpak],
  [TaghiratFikharidDavin1],
  [TaghiratFikharidDavin2],
  [TaghiratForoshIpak],
  [TaghiratForoshDavin1],
  [TaghiratForoshDavin2],
  [TedadJin],
  [TedadIpak],
  [TedadDavin1],
  [TedadDavin2],
  [TozihatIpak],
  [TozihatDavin1],
  [TozihatDavin2],
  [MandeIpak],
  [MandeDavin1],
  [MandeDavin2],
  [KasriEzafiIpak],
  [KasriEzafiDavin1],
  [KasriEzafiDavin2],
  [BarcodeKochakIpak],
  [TedadBarcodeKochakDavin1],
  [TedadBarcodeKochakDavin2],
  [TedadBarcodBozorgDavin1] ,
  [TedadBarcodBozorgDavin2] ,
  [BarcodMandeKochakIpak],
  [TedadBarcodKochakMandeDavin1],
  [TedadBarcodKochakMandeDavin2],
  [BarcodBozorgMandeDavin1],
  [BarcodBozorgMandeDavin2],
  [CodeGhadim],
  [CodeGhadimDavin1],
  [CodeGhadimDavin2],
  [NameTolidiIpak],
  [NameTolidiDavin1],
  [NameTolidiDavin2],
  [SelectedGroup],
  [HZarbIpakNakhales],
  [HZarbDavin1NaKhales],
  [HZarbDavin2NaKhales],
  [HaselZarbIpakkhales],
  [HaselZarbDavin1khales],
  [HaselZarbDavin2khales],
  [MarjaIpak],
  [MarjaDavin1],
  [MarjaDavin2],
  [CodegorohIpak],
  [CodeGorohDavin1],
  [CodeGorohDavin2],
  [GorohNameIpak],
  [GorohNameDavin1],
  [GorohNameDavin2],
  [CodeHesabTolidiIpak],
  [CodeHesabTolidiDavin1],
  [CodeHesabTolidiDavin2])
  VALUES (
  '" + DataGridView1.Item("Radif", i - 1).Value.ToString + "',
  '',
  '" + DataGridView1.Item("CodeKala", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("NameKala", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("SharheEzafe", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("CodeTolidi", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("Size", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("SharheKala", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("FiKharidFactor", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("FiKharidKhales", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("FiKharidGhadimIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("FiKharidGhadimDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("FiKharidGhadimDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("FiForoshIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("FiForoshDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("FiForoshDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("FiForoshGhadimIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("FiForoshGhadimDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("FiForoshGhadimDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TaghiratFikharidIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TaghiratFikharidDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TaghiratFikharidDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TaghiratForoshIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TaghiratForoshDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TaghiratForoshDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TedadJin", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TedadIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TedadDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TedadDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TozihatIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TozihatDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TozihatDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("MandeIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("MandeDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("MandeDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("KasriEzafiIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("KasriEzafiDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("KasriEzafiDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("BarcodeKochakIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TedadBarcodeKochakDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TedadBarcodeKochakDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TedadBarcodBozorgDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TedadBarcodBozorgDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("BarcodMandeKochakIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TedadBarcodKochakMandeDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("TedadBarcodKochakMandeDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("BarcodBozorgMandeDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("BarcodBozorgMandeDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("CodeGhadim", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("CodeGhadimDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("CodeGhadimDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("NameTolidiIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("NameTolidiDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("NameTolidiDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("SelectedGroup", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("HaselZarbIpakNakhales", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("HaselZarbِDavin1Nakhales", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("HaselZarbِDavin2Nakhales", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("HaselZarbIpakkhales", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("HaselZarbDavin1khales", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("HaselZarbDavin2khales", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("MarjaIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("MarjaDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("MarjaDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("CodegorohIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("CodeGorohDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("CodeGorohDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("GorohNameIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("GorohNameDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("GorohNameDavin2", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("CodeHesabTolidiIpak", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("CodeHesabTolidiDavin1", i - 1).Value.ToString + "',
  '" + DataGridView1.Item("CodeHesabTolidiDavin2", i - 1).Value.ToString + "')
  آخرین ویرایش به وسیله SajjadStr : دوشنبه 25 شهریور 1398 در 17:13 عصر

 2. #2

  نقل قول: مشکل insert در جدول SQL با VB.Net

  دوست عزیزاحتمالا شما در دیتاگریدتون فیلد خالی دارین بررسی کنید. موفق باشید

 3. #3
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  محل زندگی
  خوزستان - شوشتر
  سن
  28
  پست
  37

  نقل قول: مشکل insert در جدول SQL با VB.Net

  بله دقیقا همینطوره اما من میخام بعضی فیلد های دیتاگرید همینطور خالی ذخیره بشن
  احتمالا باید ستون های دیتا گرید رو با یه چیزی غیر nulLL مثلا " " از نوع رشته ای اما نمیدونم چطوری باید اینکار رو انجام بدم
  یا اینکه راهی هست مقدار دیتا گرید همون اول غیر NULL باشه فیلداش


 4. #4
  کاربر تازه وارد
  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  محل زندگی
  خوزستان - شوشتر
  سن
  28
  پست
  37

  نقل قول: مشکل insert در جدول SQL با VB.Net

  تشکر مشکل حل شد

تاپیک های مشابه

 1. پاسخ: 16
  آخرین پست: پنج شنبه 27 تیر 1392, 10:39 صبح
 2. سوال: مشکل در insert کردن
  نوشته شده توسط jujuee در بخش ASP.NET Web Forms
  پاسخ: 4
  آخرین پست: سه شنبه 22 آذر 1390, 13:58 عصر
 3. Bulk Insert به جاي Insert Into ...
  نوشته شده توسط A.Farzin در بخش SQL Server
  پاسخ: 3
  آخرین پست: دوشنبه 10 خرداد 1389, 20:18 عصر
 4. تفاوت بین insert و insert into
  نوشته شده توسط tazekar در بخش T-SQL
  پاسخ: 1
  آخرین پست: دوشنبه 31 شهریور 1382, 21:49 عصر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •