این سایت یکی از معتبرترین سایتهای پرداخت به ازای مشاهده تبلیغات هست که بابت هر تبلیغ 100 تومن به شما پرداخت میکنه

https://sadrabux.com/?ref=alifigo