سلام.
در یک برنامه، در رویداد OnResize فرم اصلی، کدهایی نوشتم که نمی خوام وقتی از هر روشی فرم برنامه مینیمایز شد، اجرا بشه (چه از طریق فشردن کلید Minimize، چه از طریق کلید Win+D یا Win+M یا ShowDesktop یا ....).
برای همین نیاز دارم هر زمان برنامه از هر طریقی قصد مینیمایز شدن رو داشت، قبل از رویداد OnSize متوجه بشم.

ضمنا موارد ذیل تست شد و نتیجه ای نداشت:

if MyForm.WindowState = wsMinimized thenprocedure WMSize(var Msg: TMessage); message WM_SIZE;...
procedure TForm57.WMSize(var Msg: TMessage);
begin
if Msg.WParam = SIZE_MINIMIZED then ....
end;ApplicationEvents: TApplicationEvents;
...
procedure ApplicationEventsMinimize(Sender: TObject);ۀطفا اگر می تونید راهنمایی کنید چطور قبل از هر رویداد دیگه ای، Minimize شدن فرم رو متوجه بشیم.