آشنا به
React, React-native, and JavaScript , and typescript
REST API Client,Web Sockets
UI/UX design skills.
HTML, CSS

جهت استخدام در شرکت پرداخت الکترونیک بانک ایران زمین