روی رزبری با پایتون بات تلگرام ران هست ولی با ***
ولی قطعی زیاده
راهکاری هست؟