سلام
دوستان من میخوام یه پروژه رو تو ویژوال استدیو بیلد کنم ولی بهم ارور cmake میده با این آخرین ورزه سی میک نصب هست ولی نمی تونم این مشکل رو حل کنم الببته اینم بگم که تازه وارد هستم به دنبای C++‎
این پیام اررور هست

Severity  Code  Description  Project  File  Line  Suppression State  Suppression State
Error CMake Error at C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio/2019/Community/Common7/IDE/CommonExtensions/Microsoft/CMake/CMake/share/cmake-3.15/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:137 (message):
Could NOT find OpenSSL, try to set the path to OpenSSL root folder in the
system variable OPENSSL_ROOT_DIR (missing: OPENSSL_CRYPTO_LIBRARY
OPENSSL_INCLUDE_DIR) C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio/2019/Community/Common7/IDE/CommonExtensions/Microsoft/CMake/CMake/share/cmake-3.15/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake 137

سپاس از شما بزرگواران