با سلام یک نمونه مثال از گزارش پویا با چند فیلد از database کسی داره کمکم کنه ممنون می شم
می خواهم طراحی گزارش با فیلدهای محدود رو دست خود کاربر بدهم
برنامه ام با دلفی است