ما می دانیم چنانچه Namespace ها شرکتهای متفرقه را استفاده کنیم باید dll آنرا نیز همراه برنامه نمائیم. مثلا چنانچه در یک برنامه قالب ویندوز فرم ما یک Namespace از کنترلهای Devexpress استفاده کنیم (مثلا using DevExpress.XtraEditors) فایل dll مربوط به Namespace مربوطه را در پوشه Debug (یا Release) باید کپی نمائیم (فایل DevExpress.XtraEditors.v19.1.dll). حال ما اگر در همان برنامه از Namespace های System و یا System.Windows.Forms استفاده کنیم لزومی به همراه کردن dll وابسته به این Namespace ها نمی باشد. دلیل چیست. اصلا اصولا چه Namespace هائی باید dll آن همراه برنامه شود و چه Namespace های نیز نیاز به اضافه کردن dll آنها به برنامه نمی باشد. آیا هر Namespace که از Namespace مورد System آمده و یا مشتق شده است نظیر
System
;System.Collections.Generic
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Data.SqlClient;
System.Drawing;
System.Text;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;
System.Windows.Forms;

نیاز به همراه کردن dll آنها نمی باشد.


متشکرم - بزرگمهر