با سلام
در تعریف CURSOR پارامتر های LOCAL و STATIC چه کاربرد هایی دارند.